Raad van Kerken

raad-van-kerken-pkn-anloo-zuidlarenDe Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

Organisatie
De Raad in zijn huidige vorm werd in 1968 opgericht. Voorzitter is drs. H.J. van Hout, algemeen secretaris is ds. K. van der Kamp. Het secretariaat is gevestigd aan de Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad, waarin vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken en organisaties zitting hebben. Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er projectgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. In veel provincies en steden zijn ook provinciale en lokale Raden van Kerken, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

Missie
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken: 
1) de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;
2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage televeren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke beandering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

Beleidsplan
Na een uitvoering consulatie- en bezinningsproces, waaraan zowel de lidkerken als de vertegenwoordigers van de lidkerken in de Raad een grote bijdrage leverden, werd een beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland vastgesteld voor de jaren 2007-2011, met als titel Met open ogen en een warm hart onderweg. Voor de periode 2012-2016 is inmiddels een nieuw beleidsplan vastgesteld,gebaseerd op de Charta Oecumenica.

Werkwijze
Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad
wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van
de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede
oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere
religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

oikomene-pkn-anloo-zuidlarenSteun de Raad
Voor wie in oecumene geïnteresseerd is, bestaat de mogelijkheid het werk van de Raad van Kerken te steunen door een financiële bijdrage over te maken op IBAN: NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken te Amersfoort. Bij voorbaat veel dank! De Stichting Vrienden en de Raad van Kerken in Nederland zijn beiden door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Projecten van de Raad
De lopende projecten van de Raad kunt u vinden op de website www.raadvankerken.nl via de navigatiebar bovenin. Afgelopen projecten vindt u in ons archief.

  pdfBeleidsnota Raad van Kerken Anloo - Zuidlaren januari 2017.pdf


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren