• Start
  • Preken
  • Dorpskerk - ds R.J. ten Have

Schriftlezing: Exodus 24: 12-18 en Marcus 8: 31-36 en 9: 2-10

Gemeente!

Uit de wolk klonk een stem: ‘dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’

Let op! lijkt die stem te willen zeggen. Dit is belangrijk. Hier valt echt iets te horen, iets waar geen mens op aarde zomaar achteloos aan voorbij zou moeten gaan. Want áls je hier zomaar achteloos aan voorbij gaat, omdat er in jouw ogen zoveel belangrijker zaken in het leven zijn, dan zou het weleens zo kunnen zijn dat je aan het meest wézenlijke van het leven voorbij gaat. ‘Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?’

Luister naar Jezus, zegt de stem uit de wolk. Maar waarom zou je naar Jezus moeten luisteren? Wat is het dat hij te vertellen heeft en waardoor je schade aan je ziel lijdt, als je daar achteloos aan voorbij gaat? Twee dingen: een stuk zelfkennis en een stuk Godskennis.

Laten we eerst eens inzoomen op dat woordje God. Wat betekent dat nou precies? Daar bestaat nogal wat misverstand over. Als je de bijbel goed leest, dan doe je de ontdekking dat God daar niet een bovennatuurlijk wezen is dat zetelt ergens in de opperzalen van het heelal, maar een geheimzinnige aanwezigheid in het gebeuren van elke dag, een ‘stem’ die spreekt vanuit zo op het eerste gezicht heel gewone gebeurtenissen. God ís er niet zozeer, Hij ‘gebeurt’. Hij is een vreemde, ongrijpbare maar u en mij krachtig aansprekende aanwezigheid, die er altijd is, in alwat gebeurt – alleen ben je als mens meestal zo met jezelf en je eigen zaken bezig dat je niets in de gaten hebt. Als de wereld niet groter is dan het schermpje dat voortdurend je aandacht vraagt, dan zal deze stem in het gebeuren je hoogstwaarschijnlijk ontgaan. Tót er ineens iets gebeurt dat je met kracht wakker schudt. Dat waren in de tijd van de bijbel van die momenten dat de Israëliet een kreet uitstootte van verwondering: Jahoe! Daar is Hij weer. En zo ontstond als een vorm van het werkwoord zijn de joodse Godsnaam JHWH: daar is Hij weer!

Godskennis, gemeente, dat is dus werkelijkheidskennis. Het wil zeggen dat de gewone alledaagse werkelijkheid voor jou plotseling een diepte krijgt die ze even tevoren nog niet had. Luister naar hem. De stem die dat zegt komt uit een wolk. In de beeldtaal van de bijbel wil dat zeggen: uit het verborgene, je weet niet waar het vandaan komt, je kunt hem niet pakken, hij onttrekt zich aan je waarneming. Je kunt God dus nooit aanwijzen zoals je een voorwerp aanwijst: kijk daar heb je hem nou. Maar die stem die uit het gebeuren tot je spreekt, valt niet te ontkennen. Dat is soms ook het irritante ervan: je wordt erdoor uit je eigen ‘comfort zone’ geroepen. Er wordt wat van je gevraagd waar je niet altijd op zit te wachten, of wat haaks staat op het beeld dat je van jezelf hebt gevormd. Zo vind ik het altijd heel confronterend en ontluisterend tegelijk om te horen dat het juist de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden zijn die eraan hebben bijgedragen dat Jezus geliquideerd is. Want dat wil dus zeggen: de oprechte gelovigen, de geestelijke leiders, het welmenende kerkvolk – zij zijn het die de stem van Jezus tot zwijgen hebben gebracht. Niet de onverschilligen, de buitenstaanders, nee, juist zij die zichzelf beschouwen als de hoeders van de rechte leer zijn verantwoordelijk voor de dood die Jezus onderging.

Ook dat laat die stem ons horen. En dat zou ons bescheiden moeten maken. Waar staan wij als gelovigen God in de weg? Waar verduisteren wij met al onze goede bedoelingen het zicht op die uitnodigende aanwezigheid die zich vanuit de diepte van onze werkelijkheid aan ons voordoet? Je kunt met de rechte leer aan je zijde in geestelijke zin heel wat schade aanrichten. Dat is de bijdrage die het evangelie vandaag aan onze zelfkennis levert. Nu de bijdrage aan onze Godskennis, oftewel: de verbreding van onze werkelijkheidskennis. ‘Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren’. Als er in de bijbel een berg beklommen wordt, dan wil dat zeggen dat er een Godsopenbaring op til is. Want als je een berg opgaat, u weet dat wel uit uw vakantie, dan wordt het steeds stiller om je heen, je laat het geroezemoes van het dal steeds verder achter je en zo word je gevoeliger, meer ontvankelijk voor zoiets als een ‘Godsopenbaring’. Daarmee bedoel ik dus dat de gewone alledaagse werkelijkheid één ogenblik open scheurt, tot op die verborgen aanwezigheid die je vol verwondering doet fluisteren: daar is Hij weer, daar heb je Hem weer...!

‘En hij veranderde van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, en toen verscheen Elia aan hem, samen met Mozes, en zij spraken met Jezus’. En ik hoor u denken: Mozes en Elia, die zijn toch al eeuwen geleden gestorven, die zijn toch in de hemel, bij God, hoe kunnen ze nu dan ineens weer hier zijn? En daarmee zitten we midden in de vraag wat nu de hemel is, wat is in hemelsnaam die sfeer waarin God woont, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Het evangelie van vandaag vertelt ons dat de hemel een dimensie van onze werkelijkheid is, die wij met onze gewone zintuigen niet kunnen waarnemen, maar die ons niettemin omvat en zegenend begeleidt. Dat is voor ons 21ste eeuwers moeilijk te bevatten, dat er iets zou kunnen bestaan dat wij met het blote oog niet kunnen zien. Ik zie het niet en dús bestaat het niet, is meestal onze weinig intelligente redenering. Maar zou het ook kunnen zijn dat wij in ons socialiseringsproces, waarin wij meer en meer in de greep van de ratio zijn gekomen, een bepaalde ontvankelijkheid voor delen van de werkelijkheid hebben afgeleerd? Zoals er ook geluiden bestaan die ons oor niet meer horen kan en zoals een dier soms intuïtief dingen aanvoelt die wij niet of niet meer gewaar worden?

Hoe dan ook, die onzichtbare wereld schijnt zich hier te verdichten, te ‘materialiseren’, want daar verschijnen Mozes en Elia en ze spraken met Jezus. Waarom juist zij? De gebruikelijke uitleg zegt: Mozes en Elia, die vertegenwoordigen hier de wet en de profeten, zij staan voor de geschiedenis die God met het volk Israël heeft doorgemaakt. En dat zal allemaal best waar zijn, maar er is ook nog iets anders. Want het zijn uitgerekend die twee figuren uit het oude testament die volgens de overlevering niet op een normale wijze zijn gestorven. Van Mozes wordt verteld dat hij na zijn sterven door God zelf begraven is en dat zijn graf tot op vandaag nooit gevonden is. En Elia zou op een wagen getrokken door vurige paarden ten hemel zijn gevaren. Je zou kunnen zeggen: in hun beider dood heeft zich dus al iets afgetekend van een mogelijkheid dat de dood voor een mens niet het laatste is, dat een mens op het moment dat hij sterft kan worden opgetild boven die lichamelijke dood uit.

En dan begint ons iets te dagen, als we lezen dat juist deze beiden nu met Jezus spreken over zijn naderende levenseinde. Want terwijl ze in gesprek zijn, deze drie, zijn ze omstraald door een licht zo bovenaards, dat dit maar voor één uitleg vatbaar is: dit is het licht van het opstandingsleven, het licht van den beginne, dat sterker is dan alle dood en duister. De dood blijkt een verborgen binnenkant te hebben. En het is voor die stralend lichte binnenkant van de werkelijkheid dat de ogen van de discipelen nu één ogenblik geopend worden. En u en ik, wij kijken als het ware over de schouders van de drie leerlingen mee en beginnen er iets van te begrijpen: al die donkere dingen waar wij alleen maar van de buitenkant tegenaan kijken: het leed en de pijn en dat tergend langzame afbraakproces dat wij ‘ouderdom’ noemen en ja, bovenal de onontkoombare dood – soms springen ze éven open en dan mag je zien dat ze een verborgen lichtzijde hebben, die normaal niet zichtbaar is, maar waarmee wel een verbinding mogelijk is: je kunt er in een heel intiem contact mee staan. En dat is het unieke van Jezus, dat hij als mens zo volledig openstaat voor en vergroeid is met het goddelijk mysterie, dat hij met die lichtwereld niet maar flitsgewijs (zoals wij, op onze beste momenten), maar voortdurend in verbinding stond.

Is het een wonder, dat Petrus een poging doet om die wereld vast te houden? ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes, en een voor Elia’. Een tent, dat is iets om in te wonen. En wonen, dat is iets blijvends. Maar dit licht kun je niet vasthouden. Je mag het zien, soms even, maar je kunt het nooit pakken. Het blijven momenten. Dit licht laat zich nooit opsluiten, niet in een tent, maar ook niet in de prachtigste kerk of kathedraal, hoe graag je dat ook zou willen. Petrus verwoordt hier, wat wij allemaal zo graag zouden willen: een leven zonder schaduwzijde, zonder barsten en zonder verdriet, één onafgebroken lofzang, een leven zonder dissonanten en een voortdurende paasjubel. Maar zo is het leven niet. Het leven is opbreken en weer verder gaan. Op hoop van zegen. Steeds opnieuw. Moed verzamelen door je te laven aan wat God je zo af en toe laat proeven als tekenen van zijn heerlijkheid. Maar het blijft iets voorlopigs, ook al wijst het boven zichzelf uit naar de toekomst van Gods rijk. Het blijven momenten. De grote dingen van God, die kun je niet vastleggen, maar die bewaar je in je hart. En daar, in stilte, dragen ze je bestaan. En geven ze er richting aan. En kracht om het vol te houden. Dan kun je na het uitzicht op de berg met een gerust hart het dal weer in, wetend dat je hoe dan ook gedragen wordt.                                                           

Amen.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.