Skip to main content

Over ons

Inleiding
Op zaterdag 29 november 2008 werd in de Magnuskerk te Anloo de federatieovereenkomst getekend tussen de hervormde gemeenten van Anloo-Annerveen, Zuidlaren en de gereformeerde kerk van Zuidlaren. Een jarenlang proces werd daarmee afgesloten.
De drie kerken hebben zich tot doel gesteld in de toekomst te komen tot één gefuseerde protestantse gemeente Anloo-Zuidlaren.
Het streven bestaat om in het jaar 2010 een gezamenlijk beleidsplan klaar te hebben. Daarvoor is bezinning binnen de wijkkerken noodzakelijk.
Door duidelijk aan te geven welke visie men heeft op kerk-zijn, moet het mogelijk zijn te komen tot een gezamenlijk beleid en kunnen plannen gemaakt worden voor de komende jaren.

Een beleidsplan is geen doel op zich, maar een middel bij het maken van keuzen, het uitzetten van een koers en het heroverwegen, indien nodig, van zienswijzen.
Het voor u liggende beleidsplan:
- is opgesteld door de wijkraad van de Magnuskerkgemeente, in samenspraak met de gemeente en de betrokken geledingen en commissies,
- is een verantwoording vooraf van het gekozen beleid voor de komende vier jaar,
- geeft richting aan het kerkelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Geschiedenis
Vanaf de 10e eeuw gaan mensen in Anloo en wijde omgeving naar de Magnuskerk. De Magnuskerk is de moederkerk van o.a. de kerk in Zuidlaren. 
De kerk in Anloo is in de Middeleeuwen een multifunctioneel gebouw: naast plek voor de eredienst ook rechtszaal (o.a. tot 1632 voor de Etstoel), marktplek, veilige vesting en begraafplaats.
Tot 1598 zijn de paus in Rome en de bisschop van Utrecht verantwoordelijk voor de Anlooër kerk.
Vanaf de Reformatie in 1598 is de plaatselijke kerkenraad verantwoordelijk. Er moet soms ver gelopen worden om ter kerke te gaan. Zo krijgen Annerveen en Eext pas in 1836 en 1841 een eigen kerk. In 1985 wordt de hervormde gemeente Annerveen trouwens weer opgenomen in de Anlooër moederkerk.
En in 2008 vindt opnieuw een historische gebeurtenis plaats: de gemeente van de Magnuskerk gaat samenwerken in een federatie met de Dorpskerk en de Laarkerk, beide in Zuidlaren. 
Deze plek in Anloo, de Magnuskerk, getuigt van het verbond dat God met mensen heeft gesloten: het is letterlijk een godswonder dat de gemeente de eeuwen door de lofzang gaande heeft weten te houden.

Heden
De Magnuskerkgemeente, officieel hervormde gemeente Anloo-Annerveen, is een wijkgemeente van de protestantse gemeente (in wording) Anloo-Zuidlaren.Zij is een streekgemeente met leden uit zowel zand- als veendorpen. Het verschil in geloofsbeleving is een gegeven, evenals het feit dat de oorspronkelijke bewoners hun geloof anders beleven dan de “nieuwkomers”. In de laatste jaren is een veelvormige gemeente ontstaan met leden uit zowel de rechter- als de linkerflank van de kerken.

Visie
De Magnuskerkgemeente beziet de maatschappij, waarin wij nu leven, niet als een bedreiging,maar als een uitdaging om op een nieuwe wijze naar de verhalen uit de Schrift te luisteren.
Zij vindt het belangrijk om oude geloofswoorden opnieuw te vertolken en te laten vertolken, zodat eigen gemeenteleden en gasten worden geraakt en aangezet om opnieuw na te denken over de manieren, waarop je gestalte kunt geven aan de woorden ´Geloof, Hoop en Liefde´.

Als het gaat om de vraag wat geloof kan betekenen voor mensen die leven in deze moderne tijd, klinken woorden die genoemd zijn op gemeentevergaderingen van de Magnuskerk:
- aandacht voor maatschappelijke problematiek
- aandacht voor elkaar
- aandacht voor veranderingen in de samenleving
- ruimte voor diverse meningen
- persoonlijke contacten
- warm samenzijn
- ontmoetingsplaats voor de bevolking van Anloo en omgeving
- contact met mensen, jong en oud
- dienende kerk voor mensen, dichtbij en ver weg.

De Magnuskerkgemeente probeert dus op een verantwoorde wijze te reageren op ontwikkelingen in de samenleving en op de veranderende plaats van kerk en geloof.
Daarom is er alle plaats voor verschil in beleving.

Missie
Door de inzet van een predikant(e), van ambtsdragers en van vele vrijwilligers wil de Magnuskerkgemeente zich richten op verdere groei en ontwikkeling. De kwaliteit hiervan heeft in eerst instantie een grotere prioriteit dan de kwantiteit. De gemeente bestaat uit een kleine kern en een brede rand. Daarom is nuchterheid geboden bij al het werk wat in de komende tijd gedaan zal worden. Ook zal de blik gericht moeten blijven op de komende fusie met de kerken in Zuidlaren. Met de middelen die haar ten dienste staan, wil de gemeente laagdrempelig zijn en blijven voor buitenstaanders en een herberg vol solidariteit en gemeenschap. Zij wil een ruimte zijn waar mensen zoeken naar God en daar vorm aan geven.
Tevens wil zij een gemeente zijn met een aanbod van dienstverlening, niet alleen naar de eigen leden toe, maar ook naar de bewoners van het dorp Anloo en de omgeving daarvan.
De gemeente maakt daarbij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het eeuwenoude gebouw kan bieden.

Doelstelling
Om voornoemde missie uit te voeren worden de volgende punten nagestreefd: 
- aandacht blijven besteden aan de erediensten op zon- en feestdagen en daarbij meer gemeenteleden betrekken, o.a. als lectoren, en tevens ruimte creëren voor andere vormen van vieringen, zoals themadiensten, kinderdiensten, diensten met koren, enz. 
- een pluriforme gemeente zijn en blijven, met bijzondere aandacht voor elkaar, 
- het waarborgen van de ruimte voor de eigenheid van verschillende geloofsuitingen, 
- open staan voor kerkelijke vernieuwing en initiatieven ontplooien tot bloei van de gemeente. 
- aandacht en zorg besteden aan mensen binnen, ´aan de rand van´ en buiten de gemeente, 
- activiteiten ontplooien, gericht op de middengroep, wat leeftijd betreft, en open staan voor eigen initiatieven van jongeren, 
- gemeenteleden en dorpsgenoten bij de diverse activiteiten betrekken, 
- gemeenteleden enthousiast maken voor vorming en toerusting, 
- informatiekanalen benutten om gemeenteleden en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over wat er leeft en gebeurt, 
- mogelijkheden onderzoeken die kunnen leiden tot groei van de samenwerking met de kerken in Zuidlaren met fusie als uiteindelijk doel, 
- de financiën doelmatig aanwenden om de voorwaarden te scheppen die kunnen leiden tot realisatie van de doelstellingen.

Speerpunt
Het kerkmodel, dat de Magnuskerkgemeente voor ogen staat, wil zij in de komende jaren zichtbaar maken door aandacht te schenken aan de volgende punten:
- het bevorderen van de uitstraling naar buiten door het pastoraat en het diaconaat,
- meer gemeenteleden betrekken bij het brengen van pastorale bezoeken en het brengen van het ´bloemetje van de kerk´,
- dienstverlenend zijn door om te zien naar elkaar, ongeacht of men wel of niet gemeentelid is,
- een stem naar buiten zijn, waarin de boodschap van gerechtigheid, eerlijkheid en zorg voor elkaar duidelijk naar voren komt,
- als wijkraad naar buiten treden om te weten te komen wat er in de burgerlijke en kerkelijke gemeenschap leeft,
- naar buiten brengen dat de kerk er ook is als service-instituut. Dus meer bekendheid geven aan de mogelijkheid deel te kunnen nemen aan activiteiten zonder dat men lid van de kerkgemeenschap hoeft te zijn.
In jaarplannen/werkplannen zal aangegeven worden hoe en binnen welk termijnen de doelstellingen gerealiseerd zullen moeten worden, deels in overleg met geledingen binnen de partnerkerken.

Toekomst
In verband met de wens van de Magnuskerkgemeente om in de toekomst te fuseren met de Dorpskerk en de Laarkerk, beide te Zuidlaren, is besloten het beleidsplan voor de komende jaren zo summier mogelijk op te stellen. De gemeenteleden en de geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven met het wel en wee van de gemeente, maar ook met het proces van voortgang betreffende de fusie. Daartoe verschijnt het kerkblad van de drie wijkgemeenten, Samenklank, dat om de vier weken wordt verspreid. Bovendien verschijnt om het jaar een informatiegidsje Magnuswijzer betreffende diverse activiteiten in en rondom de Magnuskerk.