Skip to main content

Orgel

Het orgel is in 1717 aan de kerk geschonken door de familie Ellents. Men heeft de bouw van het orgel gegund aan Johannes Radeker en Rudolf Garrels. Beiden zijn meesterknechten van Arp Schnitger. Op 5 maart 1717 is de akte van aanbesteding ondertekend. De prijs van het orgel: 1.450 Carolusguldens. 16 oktober 1718 wordt er voor het eerst op gespeeld.

In 1824 wordt het orgel gerestaureerd door de gebroeders Freytag en wordt o.a. de orgelkas gebeitst en worden er nieuwe klavieren geplaatst. Op 6 maart 1944 begint orgelbouwer Mense Ruiter een grootscheepse restauratie, die in 1950 is afgerond. Restauratie is eigenlijk niet het juiste woord omdat het orgel niet in authentieke staat is teruggebracht. Zo werd de klavieromvang vergroot van 49 naar 54 toetsen, werd de winddruk verlaagd en de pijpen aangepast. Alhoewel het orgel naar de toen geldende opvattingen zorgvuldig is gerestaureerd, plaatst men tegenwoordig de autentieke kant van deze restauratie in een ander daglicht. Omdat het een orgel uit de Schitgerschool is, zou het ook zo moeten klinken.

Om het orgel voor de toekomst te behouden was restauratie eind vorige eeuw dringend noodzakelijk. Het initiatief tot een restauratie werd in 1982 genomen. Een voor dit doel in het leven geroepen Orgelcommissie ging zich ermee bezighouden. Deze commissie, die later een stichting werd, pakte de restauratie van het orgel met het nodige doorzettingsvermogen en enthousiasme aan. De stichting zorgde er uiteindelijk voor dat het Radeker-Garrelsorgel, gerestaureerd werd conform het bestek uit 1717. Juni 2001 kon het weer in gebruik kon worden genomen. De eindkeuring door prof. Harald Vogel vond plaats op 15 maart 2002. 

Dispositie Magnuskerk:

Manuael:   Borstpositiff:   Pedael:   
Principael 8' Gedackt 8' Bourdon 16’
Quintadena 16' Floit 4' Octaaf 8’
Roerpijp 8'  Octav 2' Basuyn 16’
Octav 4' Sijfloit 1 1/2’ Cornet  4’
Spitspijp 4' Scherp 3 sterk    
Quint 3' Dulciaen 8'    
Super Octav 2’        
Sexquialter 2' sterk        
Mixtuur 4' 5' 6' sterk        
Trompet 8'        
Vox Humana 8'        
           

Nevenregisters:
Koppel Borstpositiff / Manuael
Koppel Manuael / Pedael
Tremulant.
Speerventiel Manuael
Speerventiel Borstpositiff
Speerventiel Pedael

Orgels bespelen
Het is mogelijk om alle drie de orgels in de Magnuskerk te bespelen. U dient hiervoor toestemming te vragen aan een van de organisten van de kerk:
Doewe Kraster, 0598-619786 of Wim van de Laar, 0598-320048.
Na toestemming van de organist kunt u contact opnemen met de koster van de kerk voor een afspraak: Marijke Don, 06 20976887 of magnuskerk-kosterij@pknanloozuidlaren.nl
Het kerkbestuur vraagt 15 euro per uur voor het spelen op de orgels. Na het ondertekenen van een contract kunt u gaan spelen.