Skip to main content

Jaarverslag

Jaarverslag wijkraad Magnuskerkgemeente seizoen 2017-2018
(1 september 2017 t/m 31 augustus 2018)

De gemeente
De Magnuskerkgemeente heet officieel Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen.

Deze vormt sinds 29 november 2008 samen met de Hervormde Gemeente Zuidlaren en de Gereformeerde Kerk Zuidlaren een federatie, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en wanneer dat wenselijk mocht blijken in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren.

Per 1 september 2017 bestond de gemeente uit 553 leden - op 31 augustus 2018 uit 539 leden. In dit verslagjaar zijn er 16 gemeenteleden overleden; er vertrokken of verhuisden 9 leden, terwijl 10 leden zich aansloten bij de gemeente. Er werd één kind geboren - op 17 juli 2018. (Hij werd gedoopt op 14 oktober).

De terugloop van gemeenteleden zette gestadig door, maar door het binnenkomen van nieuwe leden werd dat deels gecompenseerd – sinds 1 september 2013 een terugloop van afgerond 24%. Dit baart de wijkraad zorgen, zowel uit het oogpunt van het kerkgemeenschap-zijn als vanuit financieel/beheerskundig en bestuurlijk oogpunt. De gemeente vergrijst en de gemiddelde leeftijd stijgt sterk. Het blijft een punt van aandacht, dat aan de basis ligt van discussies over de meerjarenbegroting en over de samenwerking binnen en de toekomst met de Federatie.

Het gemiddeld aantal in de kerkdienst aanwezige toehoorders steeg van 50 naar 56 bezoekers – een verheugende ontwikkeling!  De topper blijft altijd de Kerstnachtdienst – deze keer met 230 aanwezigen.

Ontwikkeling ledenaantal sinds 2013:

Verslagjaar  Aantal per 31/8  Afname /toename
2013 706
2014 653 -53
2015 617 -36
2016 583 -34
2017 553 -30
2018 539 -14
2013-2018 -172

Ds. Gonny de Boer is als predikante aan de gemeente verbonden in een parttime functie.
De wijkraad bestaat per 31 augustus 2018, naast de predikante, uit tien ambtsdragers – er bestaat één vacature: die van voorzitter wijkraad, maar Bert Huisman vervult de dubbelfunctie voorzitter wijkraad / voorzitter kerkrentmeesters. Daarnaast is er één lid van de wijkraad die kerkrentmeester is en niet ouderling-kerkrentmeester (niet meegeteld). 

Aan het begin van het seizoen was de wijkraad samengesteld volgens bijgevoegde bijlage 1 – bijlage 2 laat de samenstelling per augustus 2018 zien.
De vaste organisten waren Arnold Hogendorf, Doewe Kraster en Wim van der Laar. Er is geen sprake van kindernevendiensten, bij gebrek aan voldoende deelnemers.
De ledenadministratie was (opnieuw) in de betrouwbare handen van Wilma Wieringa.
Kosteres was Jolanda Zijlstra – Duursma, ondersteund door haar man, tot 1 juli 2018. (Jolanda Zijlstra nam afscheid op 8 juli 2018; ze ontving een foto waarop heel veel gemeenteleden stonden, een getuigschrift en bloemen en een lovende toespraak waarin ze bedankt werd voor de jaren waarin zij kosteres was.)
De ontstane vacature werd per 15 september 2018 vervuld door Marijke Don, ondersteund door haar vrouw Marieke Smit.
In de gemeente verrichten ruim vijftig vrijwilligers allerlei ondersteunende taken.

Federatie
De gemeente vormt samen met de Laarkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente uit Zuidlaren een federatie. In het seizoen 2017-2018 vonden er vijf vergaderingen van de Federatieraad plaats en één vergadering van de Brede Kerkenraad (op 8 januari 2018). De gezamenlijke gemeentevergadering werd op 14 maart 2018 gehouden over het motto “Kerk naar buiten”, in het Mozaïek in Zuidlaren.
De Brede Kerkenraadsvergadering vond plaats op 8 januari 2018. De aanwezigen begonnen met een gezamenlijke maaltijd, bereid door Bert Huisman en Rieno Moedt.
Voorzitter Cees Verspuij blikte terug op het jaar 2017 en gaf een vooruitblik op 2018. Mevrouw Laetitia van der Lans, directielid van Bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm, sprak over de “Communicatie naar buiten” door de kerk. Ze legde drie basisvragen voor aan de aanwezigen: Wat wil je tegen Wie vertellen en Hoe ga je dat doen?
En een belangrijke vraag voor iedereen was: zijn er momenten in je leven waarin je merkte dat je geloof belangrijk was? Wat geef je daarvan door?
De aanwezigen beleefden de bijeenkomst als plezierig, inspirerend en samenbindend.

Op 14 maart hielden de kerken van de federatie een gezamenlijke gemeente-avond onder het motto “Kerk naar buiten”. De avond begon met een vesper onder leiding van dominee Jelle van Slooten. Daarna hebben verschillende groepen uit onze gemeenten zich kort gepresenteerd op welke manier zij ‘kerk naar buiten’ proberen te zijn.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
De Magnuskerkgemeente te Anloo vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters)
• de Diaconie (vertegenwoordigd door het College van Diakenen).
Dit betekent dat men giften en vrijwillige bijdragen aan kerk of diaconie kan aftrekken als (periodieke) gift bij de belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
Op de website geven we deze gegevens weer of verwijzen naar plaatsen waar deze gegevens te vinden zijn.

Wijkraadvergaderingen
Er vonden zeven wijkraadsvergaderingen plaats. Het jaarthema van dit seizoen was “Open Huis”.
Het bezinningsmoment op de wijkraadsvergaderingen is een inhoudelijk belangrijk moment. Het werd per toerbeurt door de wijkraadsleden of door het moderamen voorbereid.
Besproken thema’s zijn: Zondagsrust, Onderling feedback geven, het luisteren naar het lied “Good” over de schepping, het “druk hebben”, ervaringen tijdens een oceaanzeiltocht en het Boekenweekessay “Natuurlijk” van Jan Terlouw.

Punten die op de wijkraadsvergaderingen onder andere aan de orde zijn geweest:
- De beleidsnotities Pastorale bezoekcommissie en Pastoraal werk werden aangepast aan de actuele situatie.
- De wijze waarop “Nalaten aan de kerk” gestalte zou kunnen krijgen. Via de weg langs de Federatie en de commissie Nalaten aan de kerk onder leiding van scriba Antheunis Janse ontwikkelt zich langzaam een beeld.
- Omgaan met niet-betalende abonnees van Samenklank. In de loop van het jaar is geregeld dat alleen betalende abonnees nog Samenklank ontvangen.
- Het opzetten van een gezamenlijk Jaarboekje van de Federatiekerken. Uiteindelijk is er sprake van een gezamenlijk katern dat in de verschillende jaarboekjes wordt afgedrukt. De eerste vormgeving van de Magnuswijzer zal blijken bij de uitreiking bij de start van de Actie Kerkbalans.
- In het kader van bezuinigingen werd besloten tot het afschaffen van de postbus en de plaatsing van een brievenbus bij de kerk. De brievenbus is inmiddels geplaatst.
- Natuurlijk waren begrotingen en jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie onderwerpen van besluitvorming. Ook nam de wijkraad het besluit om een tien-jarenbegroting op te maken, in overleg en samenwerking met de federatiekerken; een Magnuskerk-commissie om beleidsuitgangspunten hiervoor op te stellen is ingesteld, maar deze kwam in het verslagjaar nog niet tot tastbare resultaten.
- De organisten deelden mee dat ze voor de dienst bekend wilden maken wat ze zouden gaan spelen, met een toelichting daarbij. Maar dan moest de gemeente tijdens het spel ook zwijgen en luisteren. Wim van de Laar doet dat sindsdien consequent – de gemeente nog niet.
- De diaconie hield ons op de hoogte van de samenwerking met de “Arme kant van Aa en Hunze”.
- Er werd besloten de Etstoel-vrijwilligers op de zondag na de Etstoel de kans te geven de kerk op zondag schoon te maken – daardoor was er op die zondag geen dienst in de Magnuskerk. We gingen op bezoek in Rolde. Vermoedelijk is hiermee meteen een traditie geschapen, althans wat de sluiting van de Magnuskerk na de Etstoel betreft.
- De Actie Kerkbalans zal voortaan via een nieuw opgezette commissie vorm krijgen; zo wordt de betrokken kerkrentmeester Anne Schreur gesteund.
- Er is besloten mee te werken aan het initiatief van de Historische Vereniging om het torenuurwerk uit de hal naar de torenzolder te verplaatsen; na overleg met de dorpelingen zal bezien worden of het ook mag slaan.
- De wijkraad besloot in de zomervakantie twee bijzondere diensten te houden onder de titel: Vroege Vogeldiensten. Er is sprake van een morgengebed onder leiding van telkens twee gemeenteleden. Bert Huisman en Corine Don hielden een overweging. De eerste ervaringen zijn reden om dit in 2019 ook weer te proberen.
- Er is besloten om de deksteen van het graf van Coenraad Ellens die in 1619 overleed in het koor te laten plaatsen.
- Een nieuwe commissie Startzondag is ingesteld. Antheunis Janse werd gedechargeerd en de nieuwe leden zijn Grietje Rusticus en Frits Haan.
- De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de Speulkoele en de zorg die daardoor ontstaat, behoren niet tot de kerntaak van een kerkelijke gemeente. Daarom werd besloten de Speulkoele te verkopen. De gemeente Aa en Hunze is daartoe bereid met behoud van het huidige gebruik en bestemming. De definitieve verkoop zal plaatsvinden in het nieuwe verslagjaar.
- De oude Paaskaars wordt jaarlijks aan iemand toebedeeld die de mentale steun wel kan gebruiken.
Activiteiten
- Van 13 tot en met 24 september exposeerden gemeenteleden Toke van Dijk, Sanneke Haan, Job de Heer, Fenna Jansen, Anke Kampman en (inmiddels overleden) Marry Bergwerff hun kunstzinnige producten in de Magnusexpositie. We zagen schilderijen in olieverf, acryl, als aquarel en ook keramiek en textiele werkvormen. Verrassend om te ervaren welk talent de gemeente herbergt.
- De Startzondag werd gehouden op 24 september 2017. Na de dienst was er een gezamenlijk programma met de federatiekerken in de Laarkerk in Zuidlaren rond het thema “Open Huis” met diverse activiteiten.
- Op 5 november vierden we de Oogstdienst; eraan voorafgaand werd er voor het eerst een “weekend met een groen randje” gehouden (zie hieronder bij Groene Kerk).
- Met regelmaat ondersteunde een koor of zanggroep de dienst: frequent deed Cantazet dit – in de Kerstnachtdienst traden de strijkers van het Gaudioso-kwartet op.
- De themacommissie, bestaande uit Kristine Heemskerk, Jantien Rass, Marga de Vries en Harry Wiersma, organiseerde een aantal activiteiten. Zo organiseerden zij op 27 januari een geslaagd “running dinner”. En van 1 – 3 juni organiseerden zij een Open Huis voor de kinderen van de basisschool en voor dorpelingen, met inspiratiekaarten waarop verschillende gemeenteleden hun ervaringen met geloof en kerk verwoord hadden; op 4 juni organiseerden zij een open-luchtdienst rond het thema “Open Huis - Gastvrijheid” in de Speulkoel – na de dienst waren de dorpelingen van Anloo uitgenodigd om koffie en koek met de gemeente te delen.
- Op maandagavond 16 oktober evalueerden we het gebruik van het nieuwe Liedboek in een bijeenkomst vol zang en ook met alternatieve wijzen van zingen die in de diensten nog geen gemeengoed zijn. Het nieuwe Liedboek blijkt goed te bevallen.
- Op 21 oktober hielden we de jaarlijkse DOE-dag in de Magnuskerk. Een groep gemeenteleden kwam een zaterdagmorgen lang poetsen, wassen en zemen en ze sloten de dag af met soep en brood. Vele handen maakten weer licht werk.
- Op dinsdagavond 31 oktober vierden we in de Dorpskerk in een gezamenlijke dienst van de Federatie-kerken “500 jaar Reformatie”.
- Op 15 november werd de Magnuslezing gehouden. Archeoloog Cuno Koopstra vertelde over “geheimen van de Magnuskerk”, over de bisschopshof van Anloo en hoe het er in de 11e eeuw uitzag. De arabiste Petra Stienen vertelde over haar reis door verschillende talen en culturen en over het openstaan voor de stem van de ander in een veelkleurige samenleving.
- Op 26 november gedachten we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn.
- Met grote regelmaat zijn levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank
Er is een kerstpakkettenactie gehouden voor de Voedselbank.
- Op 9 december werd een kerstdiner georganiseerd voor asielzoekers en statushouders in de regio en voor bewoners van de Tussenvoorziening, uit Syrië en Eritrea.
- In de Zetstee vond de jaarlijkse kerstviering plaats op 18 december, georganiseerd door de pastorale bezoekcommissie. In het Holthuys hielden ze op 20 december een zangmiddag met Kerstliederen.
- Na afloop van de kerstnachtdienst is er warme appelsap en glühwein geschonken en op de kerstmorgen warme chocolademelk. Na de dienst is de Elizabeth-bode uitgedeeld.
- In de dienst op de kerstmorgen werd het kerstspel door kinderen èn volwassenen gespeeld.
- Op 31 december vierden we om 10.00 uur oudejaarsdienst – er was die avond geen vesper. Op de eerste zondag in het nieuwe jaar, 7 januari, begonnen we eerst met koffie drinken in de kerk met de gelegenheid elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Om half 11 was er een korte dienst in de vorm van een morgengebed.
Deze vorm voor oud- en nieuwjaarsviering beviel uitstekend.
- Da. H. E. De Boer leidde op drie avonden een gespreksgroep over Kerk en kunst, waarin verschillende kunstwerken werden besproken die rondom Bijbelverhalen zijn gemaakt. Ook leidde zij op twee vrijdagavonden en een donderdag avond meditatieve wandelingen. Samen met de andere federatieve predikanten begeleidde zij filmavonden en de oecumenische gespreksgroep in Zuidlaren.
- In de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen vond (voor de zevende keer) op zondag 21 januari een oecumenische viering plaats in de Laarkerk.
- Op 28 januari vond er een gezamenlijke Thomasviering plaats in de Dorpskerk waar da. H.E. de Boer voorging.
- Op 11 februari is een gemeentevergadering gehouden. Deze vond plaats in aansluiting op de kerkdienst en werd afgerond met een gezamenlijke (inbreng-)lunch. Deze vorm van organiseren beviel opnieuw heel goed – een groot aantal gemeenteleden bleven na de dienst voor de vergadering aanwezig.
In de vergadering werd er gebrainstormd of de Drentse dienst nog gehouden moet worden en of de dienst op 1e kerstdag speciaal op kinderen gericht moet blijven. De gemeente gaf aan liefst bij het oude te blijven – de wijkraad besloot om de Drentse dienst weer te houden maar te blijven evalueren. Verder werd de communicatie over Lief-en-Leed in de gemeente tegen het licht gehouden – de vergadering gaf diverse suggesties ter verbetering mee. Er wordt sindsdien meer aandacht gevraagd voor het Lief-en-Leed-boek en er wordt geëxperimenteerd met het uitwisselen van berichten over vreugde en verdriet tijdens de koffie. En via Mededelingen kan er meer met elkaar meegeleefd worden – we experimenteren daarmee tot februari 2019.
We spraken over het besluit Groene Kerk te worden en over activiteiten van onze kerk rond duurzaamheid, zoals die opgezet worden in de werkgroep Anloo Vergroent. (zie verder hieronder onder het kopje Groene Kerk). En natuurlijk werd er gesproken over de zorgelijke financiële situatie.
Het geplande thema ”Communicatie naar buiten” kwam door tijdsgebrek niet meer aan de orde.
- Op 11 februari vond de Kikkerdienst van de Federatiekerken plaats in de Laarkerk.
- De Veertigdagentijd liep van 14 februari tot en met paaszondag 1 april. In die periode werden er op woensdagavond in de Magnuskerk sobere vastenmaaltijden gehouden, ingepast in een korte dienst, onder leiding van ds. Wouter Slob.
Het Paastriduüm van Witte Donderdag op 29 maart met de Maaltijd van de Heer , Goede Vrijdag met de bloemlegging en Zaterdag met de Paaswake waarin de nieuwe Paaskaars werd binnengebracht en de Maaltijd van de Heer opnieuw werd gevierd, eindigde met het Paasfeest op zondag 1 april. Het waren prachtige diensten.
- Op 4 maart werd er in de Magnuskerk een Taizé-dienst gehouden onder leiding van ds. Wouter Slob.
- Op 14 april werd de MagnusFair gehouden. De opbrengst was lager dan vorig jaar:
€ 2040,=. De organisatie had veel meer moeten investeren in de voorbereiding dan voorheen. Maar de kerkrentmeesters waren er zeer blij mee. Het bedrag werd met instemming van de Diaconie besteed aan het onderhoud van de Magnuskerk.
- Op 25 april hielden de pastorale bezoekcommissies van de Federatie een gezamenlijke avond. Ds. Van de Water sprak er over ziekenpastoraat.
- Op 4 mei zijn namens onze gemeente bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument in het Evertsbos; Karin Elema legde de bloemen en las een prachtig zelf geschreven gedicht.
- Op Hemelvaartsdag (10 mei) vond allereerst een wandeling plaats en daarna vierden we een dienst met morgengebed in de Magnuskerk. Vervolgens werd het Feest van de Geest geopend.
- Het Feest van de Geest werd gehouden van 10 tot en met 21 mei.
Kunstenaars Alie Evertse en haar echtgenoot Kees Evertse toonden beeldhouwwerken en schilderijen. Het werk was geënt op de ontmoeting tussen het pinksterfeest, de architectuur van het kerkgebouw en beeldende kunst. Charles van der Pal maakte zich op zijn eigen bescheiden wijze zeer verdienstelijk in het praktisch organiseren van dit Feest en het begeleiden ervan.
- Met Pinksteren (20 mei) hielden we een oecumenische pinksterviering op het Lentis terrein in Zuidlaren. Het werd een mooie dienst.
- Op 25 mei bezocht Commissaris der Koning in Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma, de Magnuskerk en op zaterdag 18 augustus was zij aanwezig op één van de zittingen van de Etstoel.
- Op 25 augustus is de busreis voor senioren uit de Federatie-gemeenten gehouden.
- In juli en augustus 2018 was de kerk open op woensdagmiddag tot en met zaterdagmiddag voor toeristen en belangstellenden en de woensdagen van het Kerkenpad met Rolde, Gieten en Gasselte ook ‘s morgens. Ze konden dan rondgeleid worden. De vrijwilligers uit dorp en kerkelijke gemeente verwelkomden zo ruim 1825 bezoekers in 2018 (ter vergelijking: in 2017 1400). Bert Westerdijk en Charles van der Pal regelden dat ook dit jaar weer tot grote tevredenheid – in 2017 en in 2018! Op 5 oktober 2017 zijn de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in juli en augustus 2017.

Groene Kerk
De Magnuskerk profileerde zich al jaren als Fair Trade kerk. Sinds juli 2017 staan we eveneens te boek als Groene Kerk. De Groene Kerk richt zich op allerlei duurzaamheidsaspecten, waaronder ook streven naar rechtvaardigheid en eerlijke verdeling. Maar natuurlijk zijn milieu, klimaat, energie en gezond leven-en-tuinieren ook aandachtspunten.
Het is een groeimodel: een kerk hoeft bij de start nog geen reeks van daden verricht te hebben om Groene Kerk te zijn. Wel moeten er plannen zijn die in de definitie passen. En daarvan is zeker sprake bij (een deel van) de wijkraad – en de enthousiaste groep wordt gesteund door de hele wijkraad.
Onder de bezielende leiding van vooral Karin Elema, daarbij breed gesteund door Bert Huisman, vormde zich de werkgroep Anloo Vergroent!; de leden ervan waren naast Karin en Bert enkele andere dorpelingen uit Anloo. Zo kreeg het ideaal van verbinding tussen kerk en dorp een eerste vormgeving.
Eén van de eerste successen was dat dankzij deze werkgroep het dorp Anloo de wedstrijd “Duurzaamste dorp van Aa en Hunze“ won. De werkgroep produceerde vanaf het begin een maandelijks krantje dat neergelegd wordt in de kerk om mee te nemen. (En om de gemeenteleden “mee te nemen” in de ontwikkelingen.)
Voorafgaande aan de Oogstdienst op 5 november werd een “weekend met een groen randje” georganiseerd. Met verkoop van biologische bloembollen en extra aandacht voor de Voedselbank. En met aandacht voor duurzaam bouwen en voor de landelijke natuurwerkdag in het Speulkoelbos.
Op een gegeven moment is de werkgroep bij de notaris omgezet in een officiële Stichting Anloo Vergroent.
En er is een gezamenlijk initiatief in de Coöperatie duurzame energie sinds mei 2018.
Het is voor de wijkraad nog een zoektocht in hoeverre de Magnuskerk betrokken moet zijn bij alle activiteiten van de Stichting Anloo Vergroent. Na een oproep tot 40 dagen vegetarisch eten in de Veertigdagentijd was bijvoorbeeld de vraag of dat iets was wat van “Anloo vergroent” komt, buiten de wijkraad om, of mede namens onze kerk. Voor ons gevoel moet het liefst op die tweede manier, maar dan moet de hele wijkraad zich er wel in kunnen vinden. Het is een uitdaging om aan deze complexe matrix (enerzijds een zelfstandige Stichting “Anloo vergroent!” en anderzijds wortels in en relaties met de Magnuskerk) op verstandige wijze vorm te geven. Ook is steeds de vraag in hoeverre dorpen als Gasteren en Annen betrokken kunnen worden, aangezien veel meer gemeenteleden daar wonen in plaats van in Anloo.
De moestuin achter de school voor de leerlingen van de basisschool is inmiddels gestart en de Stichting doet mee aan de landelijke wedstrijd Kern met pit. De samenwerking tussen kerk en dorp krijgt hier (via enkele zeer actieve gemeenteleden) steeds meer gestalte. De Stichting Anloo Vergroent en waarschijnlijk ook de Groene Kerk Magnuskerk blijken inmiddels goed te wortelen in Anloo. 

Actiepunten die bleven liggen
Actiepunten die het hele jaar onuitgevoerd zijn blijven liggen:
1) De toespraak over de experimentele opzet van de kerk in Jorwert, die we aanhoorden tijdens de brede kerkenraadsvergadering in januari 2017, gebruiken als inspiratie voor ons eigen kerk-zijn.
2) Beleid ontwikkelen voor de relatie tussen kerkgemeente en dorp.
3) De eigen notitie menskracht gebruiken om het werk over meerdere personen te verdelen. Ieder bleef zoals voorheen hetzelfde werk helemaal zelf doen.
De punten 1 en 2 krijgen een start wanneer we in het moderamen in het nieuwe verslagjaar het boek “Sporen van God in het dorp” van Jacobine Gelderloos gaan bespreken.
Ook punt 3 krijgt in het nieuwe jaar een vervolg; in navolging van de Laarkerk in Zuidlaren gaan we ons bezinnen op een vacature/klussenbank voor de gemeente.

Samenwerking binnen de Federatie
Opvallend is dat er in de laatste twee jaren sprake is van een toename van het aantal activiteiten die samen met de andere kerken uit de federatie plaats vinden, zoals mag blijken uit de jaarverslag. De onderlinge verhoudingen zijn goed.
Dat laat onverlet dat we het gevoel hebben het speciale karakter van de gemeente in Anloo voorlopig in ere te willen houden – “nestgeur” en “thuisgevoel” blijken een belangrijke rol te spelen.

Annen, november 2018
Antheunis Janse, scriba

Bijlage 1
LEDEN VAN DE WIJKRAAD MAGNUSKERK 31 augustus 2017

 Da. H.E. de Boer
 0592-277060
 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl
 Predikant 
 Dhr. A. Janse
 Mobiel: 06-39479549
 magnuskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl 
 Scriba 
 Dhr. B.N. Huisman
 0592-273800 Mobiel 06-38900042
 magnuskerk-voorzitter@pknanloozuidlaren.nl  
 Voorzitter wijkraad en ouderling-kerkrentm
 Dhr. R. Abel
 Ouderling-kerkrentm
 Mw. K. Elema
 Diaken
 Dhr. J.G.H. Rass
 Diaken 
 Dhr. K. Hielema
 Ouderling-kerkrentm.
 Mw. A.M. Schreur
 Ouderling-kerkrentm.  
 Mw. H. Hoving
 Diaken
 Mw. P.H.J. Schutrups-Usmany
 Diaken 
 Mw. M. De Vries,
 Pastoraal ouderling 
 Dhr. B. Westerdijk
 kerkrentmeester

Bijlage 2
LEDEN VAN DE WIJKRAAD MAGNUSKERK 31 augustus 2018

 Da. H.E. de Boer
 0592-277060
 hedeboer@pknanloozuidlaren.nl
 Predikant  
 Dhr. A. Janse
 Mobiel: 06-39479549
 magnuskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl 
 Scriba  
 Dhr. B.N. Huisman
 0592-273800 Mobiel 06-38900042
 magnuskerk-voorzitter@pknanloozuidlaren.nl  
 Voorzitter wijkraad en ouderling-kerkrentm 
 Dhr. R. Abel
 Ouderling-kerkrentm. (Secretaris) 
 Mw. K. Elema
 Diaken (Voorzitter diaconie) 
 Dhr. J.G.H. Rass
 Diaken 
 Dhr. K. Hielema
 Ouderling-kerkrentm.
 Mw. A.M. Schreur
 Ouderling-kerkrentm. 
 Mw. H. Hoving
 Diaken (Secretaris diaconie)
 Mw. P.H.J. Schutrups-Usmany
 Diaken 
 Mw. M. De Vries,
 Pastoraal ouderling.
 Dhr. B. Westerdijk
 kerkrentmeester 

 

(Post)adres Magnuskerk
Kerkbrink 3
9467 PH Anloo

Koster
mevr. M. Don Kerkbrink 1, 9467 PH Anloo, tel. 06 20976887
E-mail: Magnuskerk-kosterij@pknanloozuidlaren.nl

College van kerkrentmeesters
dhr. R. Abel tel. 0592 – 869835
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij dhr. B. Westerdijk tel. 0592 - 274150

Kerkbalans administratie
mevr. A.M. Schreur, tel.: 0592 - 271695
bank: NL31RABO0373715377

Ledenadministratie
mevr. W. Wieringa, tel. 0592 - 272525

College van diakenen
Mevr. K. Elema, Tel. 06 46671722
bank: NL19RABO0302903941

Organisten
dhr. A.F. Hogendorf
dhr. D.A. Kraster
dhr. W.M. van de Laar

Pastorale Bezoek Commissie
Mevr. M. de Vries, Tel: 0592 272523

Verspreiding Samenklank
fam. Huisman, tel. 0592 273800