Jaarverslag

Jaarverslag wijkraad Magnuskerkgemeente seizoen 2015-2016
(1 september 2015 t/m 31 augustus 2016)

De gemeente
De Magnuskerkgemeente heet officieel Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen.
Deze vormt sinds 29 november 2008 samen met de Hervormde Gemeente Zuidlaren en de Gereformeerde Kerk Zuidlaren een federatie, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en wanneer dat wenselijk blijkt in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren.

Op 1 september 2015 bestond de gemeente uit 617 leden - op 31 augustus 2016 uit 583 leden. In dit verslagjaar zijn er 20 gemeenteleden overleden; er vertrokken of verhuisden 26 leden, terwijl 12 leden zich aansloten bij de gemeente. Er werden geen kinderen gedoopt.
Er is dus opnieuw sprake van een terugloop van gemeenteleden – sinds 1 september 2013 met 17%. Dit baart de wijkraad zorgen.
Het gemiddeld aantal in de kerkdienst aanwezige leden bedraagt 53.

Ds. Gonny de Boer is als predikante aan de gemeente verbonden in een parttime functie.
De wijkraad bestaat, naast de predikante, uit acht ambtsdragers – er bestaan vier vacatures.
Aan het begin van het seizoen was de wijkraad samengesteld volgens bijgevoegde bijlage 1 – bijlage 2 laat de samenstelling per augustus 2016 zien.
De vaste organisten waren Arnold Hogendorf, Doewe Kraster en Wim van der Laar.
De kindernevendiensten werden begeleid door Jantien Rass en Marga de Vries.
De ledenadministratie was in handen van Wilma Wieringa.
Kosteres was Jolanda Zijlstra – Duursma, ondersteund door haar man.
In de gemeente verrichten ruim vijftig vrijwilligers allerlei ondersteunende taken.

Federatie
De gemeente vormt samen met de Laarkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente uit Zuidlaren een federatie. In het seizoen 2015-2016 vonden er vijf vergaderingen van de Smalle Kerkenraad plaats en één vergadering van de Brede Kerkenraad.
In de Smalle Kerkenraadsvergaderingen kwam aan de orde:
- De activiteiten van de Centrale Jeugdraad.
- Het beleid voor “Verre reizen voor de Jeugd”.
- De speerpunten van beleid voor het nieuwe seizoen: dit betreft Jeugdwerk, Pastoraat, Communicatie, Diaconie, Eredienst, Gezamenlijke Commissie Kerkrentmeesters en gezamenlijke kerken (Paasbrunch, uitdiepen en aanpassen van federatieregeling en federatieproces).
- Vaststellen jaarthema 2016-2017: Deel je leven. Het thema Groene Kerken zal aan de orde gesteld worden op de gezamenlijke gemeente-avond in februari 2017.
- Besluit tot een gezamenlijke dienst op Startzondag 18 september 2016.
- Er is veel tijd besteed aan het opstellen van het Beleidsdocument Federatieproces 2016-2021. Ook is besloten een onafhankelijke voorzitter voor de Smalle Kerkenraad (tzt de Federatieraad) te benoemen om de roulerende voorzitters van de wijkraden het werk te verlichten. Als voorzitter is benoemd emeritus-predikant Cees Verspuij
- Het plannen van een bezinningsbijeenkomst op 12 oktober 2016 voor de Federatieraad (voorheen de Smalle Kerkenraad) om een perspectief voor de toekomstige jaren te ontwikkelen.
- De digitale verspreiding van Samenklank.
- Afschaffing van het Lied van de Week.

De Brede Kerkenraadsvergadering vond plaats op 11 januari 2016. De aanwezigen begonnen met een gezamenlijke maaltijd, bereid door de koks Bert Huisman en Rieno Moedt. Voorzitter Abe Veenstra blikte terug op het jaar 2015 en gaf een vooruitblik voor 2016. Hij droeg de voorzittershamer over aan ds. Cees Verspuij.
Arjan Plaisier, secretaris van de PKN, sprak over het thema: “Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg.” De aanwezigen beleefden de bijeenkomst als erg plezierig en zeker samenbindend.

Op 9 maart hielden de kerken van de federatie een gezamenlijke gemeente-avond. De avond begon met een vesper onder leiding van onze predikante Gonny de Boer. Verder werd er gesproken in groepen over hetgeen we gezamenlijk zouden kunnen doen, met name om elkaar beter te keren kennen. Plenair vond een korte presentatie plaats van de resultaten waarop in het komende jaar verder gebouwd kan worden.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
De Magnuskerkgemeente te Anloo vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters)
• de Diaconie (vertegenwoordigd door het College van Diakenen).
Dit betekent dat men giften en vrijwillige bijdragen aan kerk of diaconie kan aftrekken als (periodieke) gift bij de belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
In bijlage 3 geven we deze gegevens weer of verwijzen naar plaatsen waar deze gegevens te vinden zijn.

Wijkraad
Er vonden zeven wijkraadsvergaderingen plaats.
Het jaarthema van dit seizoen was “Goede Buren”.
Het bezinningsmoment op de wijkraadsvergaderingen is een inhoudelijk belangrijk moment. Het werd per toerbeurt door de wijkraadsleden voorbereid en ging onder meer over het rapport van de PKN “Kerk 2025” (met name over de daarin vermelde stelling “ Niet langer zal de PKN in elk dorp en elke stadswijk aanwezig zijn”), over de rol van geloven in ons leven (“zoeken naar waarheid of zoeken naar het goede leven”) en over de moraliteit van de Bergrede (naar aanleiding van de Bergredelezing van Joris Luyendijk over het verlies aan moraliteit door de schaalvergroting vanwege de mondialisering). Dominee van de Peppel uit Assen verzorgde als gast een bezinning met gedichten; ook is er gesproken onder leiding van de predikante naar aanleiding van de landelijke PKN-enquête.

Punten die op de wijkraadsvergaderingen onder andere aan de orde zijn geweest:
- Bovenaan de prioriteitenlijst stond steeds de vervulling van de vier vacatures binnen de wijkraad. Uiteindelijk is er één vacature vervuld door de komst van Marga de Vries – er blijven drie vacatures open staan. Er is besloten om tijdens een bezinningsdag van de wijkraad ook hierover grondig na te denken: is werk uit te besteden aan de andere federatiekerken of is er een aantal deeltaken over te dragen aan gemeenteleden die wel wat willen doen maar geen ambt willen bekleden? De bezinning zal plaatsvinden op 5 november 2016.
- Het besluit om na elke dienst gezamenlijk koffie te drinken in het koor is structureel gemaakt. Aan de afspraak om af te wijken van dit besluit door het koffiedrinken over te slaan als het koor niet beschikbaar is, hebben we ons nooit gehouden – in plaats daarvan hebben we steeds het koffiedrinken naar de ruimte onder de toren verschoven.
- Het beleid hoe om te gaan met berichten over overlijden van niet-gemeenteleden.
- De rol van het moderamen (meer agenda-voorbereiding, minder inhoudelijke voorbereiding) en het beperken van het aantal aanwezigen tijdens de moderamenvergadering tot voorzitter, predikant en scriba.
- Het aanbieden van een beperkt aantal kastjes voor het beluisteren van de kerkdiensten via Kerkomroep.nl. De kastjes brengen tamelijk hoge structurele kosten voor de kerk met zich mee, terwijl de diensten ook via internet te beluisteren zijn. Gelukkig hoefden er slechts drie kastjes uitgereikt te worden.
- De noodzaak tot het opzetten van een protocol voor het bezoeken en schrijven van brieven door de pastorale bezoekcommissie.
- De stand van zaken ten aanzien van de Actie Kerkbalans. De toezeggingen worden goed nagekomen. Er zijn echter veel te veel gemeenteleden die niet of minder dan
€ 50,= betalen.
- Het vaststellen van begrotingen en jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie. Het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken in Groningen en Drenthe sprak zijn zorg uit over de begroting van de kerkrentmeesters die een tekort voorspelt. Bert Huisman heeft hen onze zorgen en mogelijke oplossingen meegedeeld.
- Het openleggen van de grafkelder en de herinrichting van het koor (dit was met regelmaat aan de orde), het onderhoud aan de keuken en het groot onderhoud aan de kosterij. De grafkelder is uiteindelijk gerestaureerd tussen 23 mei en 26 juni 2016. De herinrichting van het koor is op de lange baan geschoven vanwege de kosten. De keuken is vernieuwd tijdens de jaarwisseling. Het groot onderhoud aan de kosterswoning is geheel uitgevoerd.
- We anticipeerden met de gezamenlijke diaconieën uit de Federatie op de komst van asielzoekers in een te bouwen AZC in Zuidlaren. Aan het einde van het verslagjaar werd bekend dat het AZC er voorlopig niet komt.
- De mogelijke verkoop van de grond van de Speulkoele – dit is niet doorgegaan.
- Invulling van de pastorale zorg in ’t Holthuys, de midweekvieringen en de gespreksgroepen in ‘t Holthuys en de kerstviering in de Zetstee nu er geen pastoraal werker meer is. Aan het einde van het jaar is besloten de gespreksgroep op te heffen vanwege gebrek aan belangstelling – de midweekvieringen dreigen die kant ook op te gaan.
- Het voorzien in voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverleners) tijdens bijzondere diensten, zoals tijdens de kerstnachtdienst.
- Het vaststellen van vier nieuwe Orden van Dienst die in het najaar van 2016 zullen worden gedrukt.
- Het schrijven van een nieuwe Magnuswijzer door Folkert Folkerts en Bert Huisman.
- Het regelen van een “klokkenluidersuitje”, een vrijwilligersavond en een wijkradenuitje.
- Het voor het tweede jaar meedoen met een gezamenlijke folder “Welkom in de kerk” van de kerken in de regio.
- De uitbreiding van de openstelling van de Magnuskerk voor publiek in de zomer, op verzoek en met hulp van de Historische Vereniging Anloo.
- Het federatief gezamenlijke diaconaal project voor vrouwen in Ghana (Hanukkah).
- Er is meerdere keren uitgebreid over de federatie gesproken.
- Voorbereiding op het Feest van de Geest op 5 mei.
- Voorbereiding op en evaluatie van bijzondere diensten.
- De overweging om mee te doen met de actie Groene Kerken. De wijkraad stelde dit als jaarthema van de federatie voor – deze besloot het landelijke thema “Deel je leven” te volgen en de Actie Groene Kerken op de agenda van de gezamenlijke gemeentevergadering in 2017 te zetten.
- Het nemen van een proef met digitale opslag en aanbieding van wijkraadstukken via de server (NAS) van de Laarkerk.
- Besluit tot afschaffing van de kindernevendienst, vanwege gebrek aan potentiele deelnemers. Op 17 juli vond het afscheid van de kinderen en de leidsters Jantien Rass en Marga de Vries plaats.
- Vanwege de vacature van voorzitter binnen de wijkraad is de afvaardiging naar de federatieraad als volgt: predikante, scriba als vervanging van de voorzitter, voorzitter kerkrentmeesters en voorzitter diaconie.

Actiepunten die bleven liggen
Actiepunten die het hele jaar onuitgevoerd zijn blijven liggen:
- Beleid ten aanzien van de kerktelefoon.
- Protocol ten behoeve van de pastorale bezoekcommissie.
- Het organiseren van een zangdienst ter evaluatie van het zingen uit het nieuwe Liedboek.

Activiteiten
- Op zondag 16 augustus is de Drentse dienst gehouden
- Startzondag op 20 september. Na de dienst was er een gezamenlijk programma met de federatiekerken in de Magnuskerk rond het thema “Goede Buren”. De gemaakte bloemstukjes zijn bij de buren van de Magnuskerk rondgebracht.
- De Doedag, de jaarlijkse schoonmaakdag van de kerk, is gehouden op 14 november.
- Op 8 november vierden we een oogstdienst met als thema “Verwondering”, ondersteund door de Fair Trade commissie
- Met regelmaat ondersteunde een koor of zanggroep de dienst: frequent deed Cantazet dit, maar ook het jongenskoor onder leiding van Wim van der Laar zong.
- Op 22 november gedachten we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn
- Met grote regelmaat zijn levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank
- Er is een kerstpakkettenactie gehouden voor de Voedselbank
- In de Zetstee vond de jaarlijkse kerstviering plaats
- Na afloop van de kerstnachtdienst is er glühwein geschonken en op de kerstmorgen warme chocolademelk.
- In de dienst op de kerstmorgen was er een kerstspel van kinderen èn volwassenen.
- Op de eerste zondag in het nieuwe jaar (3 januari) was er eerst koffie drinken in de kerk met de gelegenheid elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Om half 11 was er een korte dienst.
- De Actie Kerkbalans had als thema “Mijn kerk…”
- Da. H. E. De Boer leidde op drie avonden een gespreksgroep over “inspirerende teksten” (Augustinus, Meister Eckhardt, Kierkegaard)
- In de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen vond voor de zesde keer op zondag (17 januari) een oecumenische viering plaats in de Laarkerk met het thema “Het woord is aan jou”.
- Op 25 januari kwamen de lectoren en een aantal ouderlingen bijeen om onder leiding van Renske de Vries hun voorleesvaardigheid aan te scherpen.
- Op 16 april vond de Kikkerdienst van de federatiekerken plaats in de Magnuskerk.
- Op 4 mei zijn namens onze gemeente bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument in het Evertsbos en is een gedicht voorgelezen door Fenna Jansen.
- Op Hemelvaartsdag (5 mei) hielden we een morgengebed in de Magnuskerk en vond de start van het Feest van de Geest plaats met de expositie van Andrijana Martinovic.
- Met Pinksteren hielden we een oecumenische pinksterviering; deze zou op het Lentis terrein in Zuidlaren gehouden worden, maar werd vanwege de dreigende regen verplaatst naar de Laarkerk.
- Op 21 mei werd de Magnusfair gehouden. De helft van de opbrengst was bestemd voor een drietal diaconale projecten: Wensstichting Drenthe, Kinderen in de Knel en Stichting de Vrolijkheid (voor kunstzinnige activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra); de andere helft voor de aanschaf van een nieuwe keuken in de Magnuskerk.
- Op 28 mei vond het wijkraaduitje met de wijkraden uit de Dorpskerk en de Laarkerk plaats.
- De themacommissie zorgde voor een uitwisseling met onze “buurkerk” in Rolde. Op 5 juni bezochten de gemeenteleden uit Rolde onze dienst – op 21 augustus brachten onze gemeenteleden een bezoek (per Engelse “dubbeldekker”) aan de dienst in Rolde.

Een opvallend verschil met de voorafgaande jaren is de toename in het aantal activiteiten die samen met de andere kerken uit de federatie plaats vinden. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Dat laat onverlet dat we het gevoel hebben het speciale karakter van de gemeente in Anloo voorlopig in ere te willen houden.

Annen, 16 oktober 2016
Antheunis Janse, scriba


Bijlage

ANBI-gegevens

Algemeen (van toepassing op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen)
De Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen (Magnuskerkgemeente) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland te noemen PKN). De Magnuskerkgemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd in bijlagen 1 en 2.
De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie (op beide van toepassing)
Vanaf 29 november 2008 vormt Magnuskerkgemeente een federatie samen met de Laarkerk Zuidlaren en de Dorpskerk Zuidlaren met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en mogelijk in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. Deze federatieve protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren beziet de maatschappij, waarin wij nu leven, als een uitdaging om op een eigentijdse manier naar de verhalen uit de Schrift te luisteren en mensen een handvat te bieden om in het dagelijks leven toe te passen wat we leren uit de Schrift.
De gemeente wil een open, actieve en pluriforme gemeente zijn met ruimte voor dialoog en communicatie, waarbij oog is voor mensen van alle leeftijden. We willen gastvrij en uitnodigend wil zijn, niet alleen voor onze eigen leden, maar ook voor belangstellenden van buiten en voor andere geloofsgemeenschappen. We willen een kerkelijke gemeenschap zijn waarin verschillende stromingen en geloofsbelevingen onderdak kunnen vinden en waar een mogelijkheid is voor kerkelijke vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor een ieder. De gemeente wil, met de middelen die haar ten dienste staan, een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen, jong en oud, terecht kan met zingevings- en andere vragen, waar we kunnen luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden. Binnen onze kerken is er ruimte voor mensen die zoeken naar God en daar vorm aan geven.
Wij weten ons geïnspireerd door het verhaal van God met mensen. In ons dagelijks leven laten we ons leiden door de voorbeelden die Jezus Christus ons in zijn verhalen gegeven heeft. Daarin gaat het om belangrijke zaken als naastenliefde, samen delen en rechtvaardigheid.
In ons handelen proberen we ondersteuning te bieden aan mensen in onze naaste omgeving, op verschillende levensterreinen. Dit betreft niet alleen de eigen leden, maar ook de bewoners in de regio rondom de kerken. Waar nodig willen wij praktisch aanwezig zijn. Tevens willen wij uitdragen wat ons beweegt om er voor een ander te zijn.

Beleidsplan (op beide van toepassing)
De Magnuskerkgemeente werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u hier: https://www.pknanloozuidlaren.nl/over-ons#inleiding

Activiteiten
De wijkraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Samenklank en/of website.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de wijkraad.

ANBI – diaconie
College van Diakenen
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De wijkraad is eindverantwoordelijk.

Beloningsbeleid College van Diakenen
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Doelstelling en activiteiten diaconie
Diaken komt van het Griekse woord Diakonos en dat betekent ‘dienaar’. Het is al een zeer oud ambt in de kerk en voert terug naar de Bijbel. In Handelingen 6 is terug te lezen dat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden. De christelijke gemeente besloot zeven mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden.

De armenzorg is in Nederland in de loop der tijd veranderd maar een ding blijft centraal: wij zamelen gelden in zodat hulp kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Deze hulp bieden wij soms ver weg zoals in de derde wereld maar ook dichtbij in Nederland of zelfs in de omstreken van Zuidlaren. Want armoede is overal. Daarnaast helpt de diaken mee tijdens de viering van het Heilig Avondmaal om ook hier de verdeling van brood en wijn goed te laten verlopen. Telkens wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd ziet u de wezenlijke rol van de diaconie terug.

Toelichting op de staat van baten en lasten
(deze is te vinden op de website : https://www.pknanloozuidlaren.nl/anbi/magnuskerk-anloo
De baten onroerende zaken bestaan uit pachtopbrengsten. De bijdragen levend geld bestaan uit opbrengsten van collecten in kerkdiensten, giften en de andere inzamelingsacties.
De lasten bestaan uit doorbetalingen van collecten en bijdragen. Dit betreft één op één doorbetaling van voor het desbetreffende doel ontvangen gelden.
Er worden ook bijdragen geleverd aan instellingen waarvoor niet direct geld is ontvangen. Deze bijdragen worden voldaan uit de andere opbrengsten van de diaconie, zoals de pacht en rentebaten. Daarnaast zijn er lasten van afdrachten aan de landelijke kerk (Diaconaal quotum), het bloemenfonds, kerkomroep en abonnementen.


ANBI – kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). De namen van de leden van het Collega van Kerkrentmeesters zijn vermeld in bijlage 2.

Beloningsbeleid College van Kerkrentmeesters
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling en activiteiten Kerkrentmeesters
Taak van het College van Kerkrentmeesters is het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Het college voert de boekhouding en de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening, die namens de gemeente wordt gecontroleerd door minstens twee daartoe door de kerkenraad aangewezen gemeenteleden. De jaarrekening dient uiterlijk 1 mei te worden aangeboden aan de kerkenraad.
Ook wordt er jaarlijks een begroting van de inkomsten en uitgaven worden opgesteld, die de goedkeuring behoeft van de kerkenraad en uiteindelijk de RCBB.
Het College heeft rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordigt onze gemeente als zodanig bij pachtzaken, beheren van de belegde gelden, beheer van gebouwen en aangaan van verbintenissen met derden.

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van onroerende zaken en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Magnuskerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en de kosteres en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van onroerende zaken en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Dorpskerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

aarverslag wijkraad Magnuskerkgemeente seizoen 2015-2016
(1 september 2015 t/m 31 augustus 2016)
 
De gemeente
De Magnuskerkgemeente heet officieel Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen.
Deze vormt sinds 29 november 2008 samen met de Hervormde Gemeente Zuidlaren en de Gereformeerde Kerk Zuidlaren een federatie, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en wanneer dat wenselijk blijkt in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren.
 
Op 1 september 2015 bestond de gemeente uit 617 leden - op 31 augustus 2016 uit 583 leden. In dit verslagjaar zijn er 20 gemeenteleden overleden; er vertrokken of verhuisden 26 leden, terwijl 12 leden zich aansloten bij de gemeente. Er werden geen kinderen gedoopt.
Er is dus opnieuw sprake van een terugloop van gemeenteleden – sinds 1 september 2013 met 17%. Dit baart de wijkraad zorgen.
Het gemiddeld aantal in de kerkdienst aanwezige leden bedraagt 53.  
 
Ds. Gonny de Boer is als predikante aan de gemeente verbonden in  een parttime functie.
De wijkraad bestaat, naast de predikante, uit acht ambtsdragers – er bestaan vier vacatures.
Aan het begin van het seizoen was de wijkraad samengesteld volgens bijgevoegde bijlage 1 – bijlage 2 laat de samenstelling per augustus 2016 zien.
De vaste organisten waren Arnold Hogendorf, Doewe Kraster en Wim van der Laar.
De kindernevendiensten werden begeleid door Jantien Rass en Marga de Vries.
De ledenadministratie was in handen van Wilma Wieringa.
Kosteres was Jolanda Zijlstra – Duursma, ondersteund door haar man.
In de gemeente verrichten ruim vijftig vrijwilligers allerlei ondersteunende taken.
 
Federatie
De gemeente vormt samen met de Laarkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente uit Zuidlaren een federatie. In het seizoen 2015-2016 vonden er vijf vergaderingen van de  Smalle Kerkenraad plaats en één vergadering van de Brede Kerkenraad. 
In de Smalle Kerkenraadsvergaderingen kwam aan de orde:
-        De activiteiten van de Centrale Jeugdraad.
-        Het beleid voor “Verre reizen voor de Jeugd”.
-        De speerpunten van beleid voor het nieuwe seizoen: dit betreft Jeugdwerk, Pastoraat, Communicatie, Diaconie, Eredienst, Gezamenlijke Commissie Kerkrentmeesters en gezamenlijke kerken (Paasbrunch, uitdiepen en aanpassen van federatieregeling en federatieproces).
-        Vaststellen jaarthema 2016-2017: Deel je leven. Het thema Groene Kerken zal aan de orde gesteld worden op de gezamenlijke gemeente-avond in februari 2017.
-        Besluit tot een gezamenlijke dienst op Startzondag 18 september 2016.
-        Er is veel tijd besteed aan het opstellen van het Beleidsdocument Federatieproces 2016-2021. Ook is besloten een onafhankelijke voorzitter voor de Smalle Kerkenraad (tzt de Federatieraad) te benoemen om de roulerende voorzitters van de wijkraden het werk te verlichten. Als voorzitter is benoemd emeritus-predikant Cees Verspuij
-        Het plannen van een bezinningsbijeenkomst op 12 oktober 2016 voor de Federatieraad (voorheen de Smalle Kerkenraad) om een perspectief voor de toekomstige jaren te ontwikkelen.
-        De digitale verspreiding van Samenklank.
-        Afschaffing van het Lied van de Week.
 
De Brede Kerkenraadsvergadering vond plaats op 11 januari 2016. De aanwezigen begonnen met een gezamenlijke maaltijd, bereid door de koks Bert Huisman en Rieno Moedt. Voorzitter Abe Veenstra blikte terug op het jaar 2015 en gaf een vooruitblik voor 2016. Hij droeg de voorzittershamer over aan ds. Cees Verspuij. 
Arjan Plaisier, secretaris van de PKN, sprak over het thema: “Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg.” De aanwezigen beleefden de bijeenkomst als erg plezierig en zeker samenbindend.
 
Op 9 maart hielden de kerken van de federatie een gezamenlijke gemeente-avond. De avond begon met een vesper onder leiding van onze predikante Gonny de Boer. Verder werd er gesproken in groepen over hetgeen we gezamenlijk zouden kunnen doen, met name om elkaar beter te keren kennen. Plenair vond een korte presentatie plaats van de resultaten waarop in het komende jaar verder gebouwd kan worden.
 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
De Magnuskerkgemeente te Anloo vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters)
• de Diaconie (vertegenwoordigd door het College van Diakenen).
Dit betekent dat men giften en vrijwillige bijdragen aan kerk of diaconie kan aftrekken als (periodieke) gift bij de belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
In bijlage 3 geven we deze gegevens weer of verwijzen naar plaatsen waar deze gegevens te vinden zijn.
 
Wijkraad
Er vonden zeven wijkraadsvergaderingen plaats.
Het jaarthema van dit seizoen was “Goede Buren”.
Het bezinningsmoment op de wijkraadsvergaderingen is een inhoudelijk belangrijk moment. Het werd per toerbeurt door de wijkraadsleden voorbereid en ging onder meer over het rapport van de PKN “Kerk 2025” (met name over de daarin vermelde stelling “ Niet langer zal de PKN in elk dorp en elke stadswijk aanwezig zijn”), over de rol van geloven in ons leven (“zoeken naar waarheid of zoeken naar het goede leven”) en over de moraliteit van de Bergrede (naar aanleiding van de Bergredelezing van Joris Luyendijk over het verlies aan moraliteit door de schaalvergroting vanwege de mondialisering).  Dominee van de Peppel uit Assen verzorgde als gast een bezinning met gedichten; ook is er gesproken onder leiding van de predikante naar aanleiding van de landelijke PKN-enquête.
 
Punten die op de wijkraadsvergaderingen onder andere aan de orde zijn geweest:
-        Bovenaan de prioriteitenlijst stond steeds de vervulling van de vier vacatures binnen de wijkraad. Uiteindelijk is er één vacature vervuld door de komst van Marga de Vries – er blijven drie vacatures open staan. Er is besloten om tijdens een bezinningsdag van de wijkraad ook hierover grondig na te denken: is werk uit te besteden aan de andere federatiekerken of is er een aantal deeltaken over te dragen aan gemeenteleden die wel wat willen doen maar geen ambt willen bekleden? De bezinning zal plaatsvinden op 5 november 2016.
-        Het besluit om na elke dienst gezamenlijk koffie te drinken in het koor is structureel gemaakt. Aan de afspraak om af te wijken van dit besluit door het koffiedrinken over te slaan als het koor niet beschikbaar is, hebben we ons nooit gehouden – in plaats daarvan hebben we steeds het koffiedrinken naar de ruimte onder de toren verschoven.
-        Het beleid hoe om te gaan met berichten over overlijden van niet-gemeenteleden.
-        De rol van het moderamen (meer agenda-voorbereiding, minder inhoudelijke voorbereiding) en het beperken van het aantal aanwezigen tijdens de moderamenvergadering tot voorzitter, predikant en scriba.
-        Het aanbieden van een beperkt aantal kastjes voor het beluisteren van de kerkdiensten via Kerkomroep.nl. De kastjes brengen tamelijk hoge structurele kosten voor de kerk met zich mee, terwijl de diensten ook via internet te beluisteren zijn. Gelukkig hoefden er slechts drie kastjes uitgereikt te worden.
-        De noodzaak tot het opzetten van een protocol voor het bezoeken en schrijven van brieven door de pastorale bezoekcommissie.
-        De stand van zaken ten aanzien van de Actie Kerkbalans. De toezeggingen worden goed nagekomen. Er zijn echter veel te veel gemeenteleden die niet of minder dan 
€ 50,= betalen.
-        Het vaststellen van begrotingen en jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie. Het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken in Groningen en Drenthe sprak zijn zorg uit over de begroting van de kerkrentmeesters die een tekort voorspelt. Bert Huisman heeft hen onze zorgen en mogelijke oplossingen meegedeeld.
-        Het openleggen van de grafkelder en de herinrichting van het koor (dit was met regelmaat aan de orde), het onderhoud aan de keuken en het groot onderhoud aan de kosterij. De grafkelder is uiteindelijk gerestaureerd tussen 23 mei en 26 juni 2016. De herinrichting van het koor is op de lange baan geschoven vanwege de kosten. De keuken is vernieuwd tijdens de jaarwisseling. Het groot onderhoud aan de kosterswoning is geheel uitgevoerd.
-        We anticipeerden met de gezamenlijke diaconieën uit de Federatie op de komst van asielzoekers in een te bouwen AZC in Zuidlaren. Aan het einde van het verslagjaar werd bekend dat het AZC er voorlopig niet komt.
-        De mogelijke verkoop van de grond van de Speulkoele – dit is niet doorgegaan.
-        Invulling van de pastorale zorg in ’t Holthuys, de midweekvieringen en de gespreksgroepen in ‘t Holthuys en de kerstviering in de Zetstee nu er geen pastoraal werker meer is. Aan het einde van het jaar is besloten de gespreksgroep op te heffen vanwege gebrek aan belangstelling – de midweekvieringen dreigen die kant ook op te gaan.
-        Het voorzien in voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverleners) tijdens bijzondere diensten, zoals tijdens de kerstnachtdienst.
-        Het vaststellen van vier nieuwe Orden van Dienst die in het najaar van 2016 zullen worden gedrukt.
-        Het schrijven van een nieuwe Magnuswijzer door Folkert Folkerts en Bert Huisman.
-        Het regelen van een “klokkenluidersuitje”, een vrijwilligersavond en een wijkradenuitje.
-        Het voor het tweede jaar meedoen met een gezamenlijke folder “Welkom in de kerk” van de kerken in de regio.
-        De uitbreiding van de openstelling van de Magnuskerk voor publiek in de zomer, op verzoek en met hulp van de Historische Vereniging Anloo.
-        Het federatief gezamenlijke diaconaal project voor vrouwen in Ghana (Hanukkah).
-        Er is meerdere keren uitgebreid over de federatie gesproken.
-        Voorbereiding op het Feest van de Geest op 5 mei.
-        Voorbereiding op en evaluatie van bijzondere diensten.
-        De overweging om mee te doen met de actie Groene Kerken. De wijkraad stelde dit als jaarthema van de federatie voor – deze besloot het landelijke thema “Deel je leven” te volgen en de Actie Groene Kerken op de agenda van de gezamenlijke gemeentevergadering in 2017 te zetten.
-        Het nemen van een proef met digitale opslag en aanbieding van wijkraadstukken via de server (NAS) van de Laarkerk.
-        Besluit tot afschaffing van de kindernevendienst, vanwege gebrek aan potentiele deelnemers. Op 17 juli vond het afscheid van de kinderen en de leidsters Jantien Rass en Marga de Vries plaats.
-        Vanwege de vacature van voorzitter binnen de wijkraad is de afvaardiging naar de federatieraad als volgt: predikante, scriba als vervanging van de voorzitter, voorzitter kerkrentmeesters en voorzitter diaconie.
 
Actiepunten die bleven liggen
Actiepunten die het hele jaar onuitgevoerd zijn blijven liggen:
-        Beleid ten aanzien van de kerktelefoon.
-        Protocol ten behoeve van de pastorale bezoekcommissie.
-        Het organiseren van een zangdienst ter evaluatie van het zingen uit het nieuwe Liedboek.
 
Activiteiten
-        Op zondag 16 augustus is de Drentse dienst gehouden
-        Startzondag op 20 september. Na de dienst was er een  gezamenlijk programma met de federatiekerken in de Magnuskerk rond het thema “Goede Buren”. De gemaakte bloemstukjes zijn bij de buren van de Magnuskerk rondgebracht.
-        De Doedag, de jaarlijkse schoonmaakdag van de kerk, is gehouden op 14 november.
-        Op 8 november vierden we een oogstdienst met als thema “Verwondering”, ondersteund door de Fair Trade commissie
-        Met regelmaat ondersteunde een koor of zanggroep de dienst: frequent deed Cantazet dit, maar ook het jongenskoor onder leiding van Wim van der Laar zong.
-        Op 22 november gedachten we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn
-        Met grote regelmaat zijn levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank
-        Er is een kerstpakkettenactie gehouden voor de Voedselbank
-        In de Zetstee vond de jaarlijkse kerstviering plaats
-        Na afloop van de kerstnachtdienst is er glühwein geschonken en op de kerstmorgen warme  chocolademelk.
-        In de dienst op de kerstmorgen was er een kerstspel van kinderen èn volwassenen.
-        Op de eerste zondag in het nieuwe jaar (3 januari) was er eerst koffie drinken in de kerk met de gelegenheid elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Om half 11 was er een korte dienst.
-        De Actie Kerkbalans had als thema “Mijn kerk…”
-        Da. H. E. De Boer leidde op drie avonden een gespreksgroep over “inspirerende teksten” (Augustinus, Meister Eckhardt, Kierkegaard)
-        In de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen vond voor de zesde keer op zondag (17 januari) een oecumenische viering plaats in de Laarkerk met het thema “Het woord is aan jou”.
-        Op 25 januari kwamen de lectoren en een aantal ouderlingen bijeen om onder leiding van Renske de Vries hun voorleesvaardigheid aan te scherpen.
-        Op 16 april vond de Kikkerdienst van de federatiekerken plaats in de Magnuskerk.
-        Op 4 mei zijn namens onze gemeente bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument in het Evertsbos en is een gedicht voorgelezen door Fenna Jansen.
-        Op Hemelvaartsdag (5 mei) hielden we een morgengebed in de Magnuskerk en vond de start van het Feest van de Geest plaats met de expositie van Andrijana Martinovic.
-        Met Pinksteren hielden we een oecumenische pinksterviering; deze zou op het Lentis terrein in Zuidlaren gehouden worden, maar werd vanwege de dreigende regen verplaatst naar de Laarkerk.
-        Op 21 mei werd de Magnusfair gehouden. De helft van de opbrengst was bestemd voor een drietal diaconale projecten: Wensstichting Drenthe, Kinderen in de Knel en Stichting de Vrolijkheid (voor kunstzinnige activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra); de andere helft voor de aanschaf van een nieuwe keuken in de  Magnuskerk.
-        Op 28 mei vond het wijkraaduitje met de wijkraden uit de Dorpskerk en de Laarkerk plaats.
-        De themacommissie zorgde voor een uitwisseling met onze “buurkerk” in Rolde. Op 5 juni bezochten de gemeenteleden uit Rolde onze dienst – op 21 augustus brachten onze gemeenteleden een bezoek (per Engelse “dubbeldekker”) aan de dienst in Rolde.
 
Een opvallend verschil met de voorafgaande jaren is de toename in het aantal activiteiten die samen met de andere kerken uit de federatie plaats vinden. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Dat laat onverlet dat we het gevoel hebben het speciale karakter van de gemeente in Anloo voorlopig in ere te willen houden.
 
Annen, 16 oktober 2016
Antheunis Janse,  scriba
 
 
Bijlage
 
ANBI-gegevens
 
Algemeen (van toepassing op het College van Kerkrentmeesters en het College van  Diakenen)
De Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen (Magnuskerkgemeente) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland te noemen PKN). De Magnuskerkgemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).
 
Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd in bijlagen 1 en 2.
De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Doelstelling/visie (op beide van toepassing)
Vanaf 29 november 2008 vormt Magnuskerkgemeente een federatie samen met de Laarkerk Zuidlaren en de Dorpskerk Zuidlaren met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en mogelijk in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. Deze federatieve protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren beziet de maatschappij, waarin wij nu leven, als een uitdaging om op een eigentijdse manier naar de verhalen uit de Schrift te luisteren en mensen een handvat te bieden om in het dagelijks leven toe te passen wat we leren uit de Schrift. 
De gemeente wil een open, actieve en pluriforme gemeente zijn met ruimte voor dialoog en communicatie, waarbij oog is voor mensen van alle leeftijden. We willen gastvrij en uitnodigend wil zijn, niet alleen voor onze eigen leden, maar ook voor belangstellenden van buiten en voor andere geloofsgemeenschappen. We willen een kerkelijke gemeenschap zijn waarin verschillende stromingen en geloofsbelevingen onderdak kunnen vinden en waar een mogelijkheid is voor kerkelijke vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor een ieder. De gemeente wil, met de middelen die haar ten dienste staan, een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen, jong en oud, terecht kan met zingevings- en andere vragen, waar we kunnen luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden. Binnen onze kerken is er ruimte voor mensen die zoeken naar God en daar vorm aan geven.
Wij weten ons geïnspireerd door het verhaal van God met mensen. In ons dagelijks leven laten we ons leiden door de voorbeelden die Jezus Christus ons in zijn verhalen gegeven heeft. Daarin gaat het om belangrijke zaken als naastenliefde, samen delen en rechtvaardigheid.
In ons handelen proberen we ondersteuning te bieden aan mensen in onze naaste omgeving, op verschillende levensterreinen. Dit betreft niet alleen de eigen leden, maar ook de bewoners in de regio rondom de kerken. Waar nodig willen wij praktisch aanwezig zijn. Tevens willen wij uitdragen wat ons beweegt om er voor een ander te zijn.
 
Beleidsplan (op beide van toepassing)
De Magnuskerkgemeente werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u hier: https://www.pknanloozuidlaren.nl/over-ons#inleiding
 
Activiteiten
De wijkraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Samenklank en/of website.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de wijkraad.
 
ANBI – diaconie
College van Diakenen
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De wijkraad is eindverantwoordelijk.
 
Beloningsbeleid College van Diakenen
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.
 
Doelstelling en activiteiten diaconie
Diaken komt van het Griekse woord Diakonos en dat betekent ‘dienaar’. Het is al een zeer oud ambt in de kerk en voert terug naar de Bijbel. In Handelingen 6 is terug te lezen dat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden. De christelijke gemeente besloot zeven mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden.
 
De armenzorg is in Nederland in de loop der tijd veranderd maar een ding blijft centraal: wij zamelen gelden in zodat hulp kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Deze hulp bieden wij soms ver weg zoals in de derde wereld maar ook dichtbij in Nederland of zelfs in de omstreken van Zuidlaren. Want armoede is overal. Daarnaast helpt de diaken mee tijdens de viering van het Heilig Avondmaal om ook hier de verdeling van brood en wijn goed te laten verlopen. Telkens wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd ziet u de wezenlijke rol van de diaconie terug.
 
Toelichting op de staat van baten en lasten
(deze is te vinden op de website : https://www.pknanloozuidlaren.nl/anbi/magnuskerk-anloo
De baten onroerende zaken bestaan uit pachtopbrengsten. De bijdragen levend geld bestaan uit opbrengsten van collecten in kerkdiensten, giften en de andere inzamelingsacties.
De lasten bestaan uit doorbetalingen van collecten en bijdragen. Dit betreft één op één doorbetaling van voor het desbetreffende doel ontvangen gelden.
Er worden ook bijdragen geleverd aan instellingen waarvoor niet direct geld is ontvangen. Deze bijdragen worden voldaan uit de andere opbrengsten van de diaconie, zoals de pacht en rentebaten. Daarnaast zijn er lasten van afdrachten aan de landelijke kerk (Diaconaal quotum), het bloemenfonds, kerkomroep en abonnementen.

 
ANBI – kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). De namen van de leden van het Collega van Kerkrentmeesters zijn vermeld in bijlage 2.
 
Beloningsbeleid College van Kerkrentmeesters
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Doelstelling en activiteiten Kerkrentmeesters
Taak van het College van Kerkrentmeesters is het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Het college voert de boekhouding en de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening, die namens de gemeente wordt gecontroleerd door minstens twee daartoe door de kerkenraad aangewezen gemeenteleden. De jaarrekening dient uiterlijk 1 mei te worden aangeboden aan de kerkenraad.
Ook wordt er jaarlijks een begroting van de inkomsten en uitgaven worden opgesteld, die de goedkeuring behoeft van de kerkenraad en uiteindelijk de RCBB.
Het College heeft rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordigt onze gemeente als zodanig bij pachtzaken, beheren van de belegde gelden, beheer van gebouwen en aangaan van verbintenissen met derden.
 
Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van onroerende zaken en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Magnuskerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en de kosteres en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
Toelichting op de staat van baten en lasten
Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van onroerende zaken en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Dorpskerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.