Inleiding

Op zaterdag 29 november 2008 werd in de Magnuskerk te Anloo de federatieovereenkomst getekend tussen de hervormde gemeenten van Anloo-Annerveen, Zuidlaren en de gereformeerde kerk van Zuidlaren. Een jarenlang proces werd daarmee afgesloten.
De drie kerken hebben zich tot doel gesteld in de toekomst te komen tot één gefuseerde protestantse gemeente Anloo-Zuidlaren.
Het streven bestaat om in het jaar 2010 een gezamenlijk beleidsplan klaar te hebben. Daarvoor is bezinning binnen de wijkkerken noodzakelijk.
Door duidelijk aan te geven welke visie men heeft op kerk-zijn, moet het mogelijk zijn te komen tot een gezamenlijk beleid en kunnen plannen gemaakt worden voor de komende jaren.

Een beleidsplan is geen doel op zich, maar een middel bij het maken van keuzen, het uitzetten van een koers en het heroverwegen, indien nodig, van zienswijzen.
Het voor u liggende beleidsplan:
- is opgesteld door de wijkraad van de Magnuskerkgemeente, in samenspraak met de gemeente en de betrokken geledingen en commissies,
- is een verantwoording vooraf van het gekozen beleid voor de komende vier jaar,
- geeft richting aan het kerkelijk beleid en de uitvoering daarvan.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.