Skip to main content

College van Diakenen

De diaconie in Zuidlaren deelt de visie op het diaconaat dat de gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervult door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaconie wil onze kerk “naar buiten” vertegenwoordigen.

Het College van Diakenen organiseert door het gehele jaar verschillende activiteiten binnen en buiten de Laarkerk gezamenlijk met de Dorps- en Magnuskerk en met verschillende werkgroepen, zoals de Rommelmarkt commissie, de werkgroep Suriname, het Bolivia project en andere.
Het doel van de activiteiten is enerzijds om fondsen voor goede doelen wereldwijd en in de directe omgeving te verwerven en te ondersteunen en anderzijds om de samenhang binnen de gemeente van de Laarkerk en de federatie te vergroten. Op deze wijze wil de gemeente van de Laarkerk uitdrukking en invulling geven aan haar taak in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

Het College van Diakenen bestaat uit 10 diakenen die zijn benoemd tot ambtsdragers en lid zijn van de wijkraad van de Laarkerk. De diakenen vertegenwoordigen de verschillende secties (West, Zuid, Centrum), de jeugd en verschillende commissies en met het dagelijks bestuur vormen zij gezamenlijk het College van Diakenen.

Een activiteiten plan met bijbehorende begroting wordt aan het begin van het seizoen door de diakenen met de commissies in samenspraak met en onder goedkeuring van de wijkraad van de Laarkerk vastgesteld. Vervolgens wordt het jaarplan door de diakenen en werkgroepen uitgevoerd en wordt de voortgang, knelpunten en successen, tijdens de vergaderingen van het College van Diakenen besproken.

Over de activiteiten en de resultaten wordt regelmatig gerapporteerd in de Wijkraad vergaderingen en aan de gemeente via 'Samenklank' en via de website.

Taken en activiteiten van de diakenen zijn vaak gezamenlijk met de Dorps- en Magnuskerk:
• Wekelijks collecteren in de samenkomsten.
• Voorbereiden en uitvoering van het Heilig Avondmaal.
• Invulling geven aan het jeugddiaconaat.
• Voedselbank – ondersteuning van de voedselbank activiteiten in onze regio.
• Deelnemen aan de organisatie en uitvoering van de “Arme kant van Tynaarlo”.
• Gedurende de kersttijd worden verschillende activiteiten uitgevoerd zoals:
        o Kerst bonnen actie in samenwerking met Eelde-Vries-Zuidlaren
        o Kerst attenties voor de ouderen in de kerken.
        o Kerstmaaltijd voor minima.
• Een maaltijd voor alleengaanden wordt eens per maand georganiseerd.
• Het opstellen van het jaarlijks collecterooster met de doelen voor de collectes en het opstellen van het jaarprogramma met projecten w.o. een gezamenlijk diaconaal project.
• Samenstellen van de begroting en vaststellen van de jaarrekening.
• Activiteiten in het kader van de 40-dagen tijd.
• Vluchtelingenwerk in dorp en regio.
• Aandacht en oog voor gezinnen en gemeenteleden die hulp nodig hebben.
• Uitgeven en begeleiden van een aantal volkstuin percelen voor mensen die deze ondersteuning goed kunnen gebruiken.
• Faciliteren en uitvoeren van het bloemenfonds.
• Faciliteren Kerkomroep / Kerktelefoon.
• Ondersteunen van activiteiten door en voor de gemeente zoals de ouderenreis, kookcafé en andere nieuwe initiatieven.

Voor al deze activiteiten wordt regelmatig gecollecteerd en u kunt uw bijdrage storten op de rekeningnummer van de diaconie: NL73 INGB 06 6759 6259. Wanneer u daarbij een specifiek doel vermeld dan dragen wij zorg dat uw bijdrage op de juiste plaats terecht komt.
(Voor uw belasting aangifte: RSIN 824120693 DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK ZUIDLAREN)