Skip to main content

Over ons

Vanaf 29 november 2008 vormen de Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen, de Hervormde Gemeente Zuidlaren en de Gereformeerde Kerk Zuidlaren een federatie, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren,gezamenlijk beleid te ontwikkelen en in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. De ondertekende federatie overeenkomst is een eerste formele stap in het proces richting fusie. In 2010 is een eerste gezamenlijk beleidsplan opgesteld, voortgekomen uit de eigen beleidsplannen van de drie afzonderlijke kerken.

Daarna is aan de verschillende colleges, werkgroepen en commissies van de drie kerken gevraagd zich te bezinnen op het beleid, aan de hand van een vragenlijst. Vervolgens is, eveneens aan de hand van een vragenlijst, gevraagd na te denken over gezamenlijk beleid – gebaseerd op een verdergaande samenwerking tussen de colleges, werkgroepen en commissies van de afzonderlijke kerken.

Een beleidsplan is geen doel op zich, maar een middel bij het maken van keuzen, het uitzetten van een koers en het heroverwegen, indien nodig, van zienswijzen. Op deze wijze kan een beleidsplan een belangrijke leidraad zijn in het proces van federatie tot fusie. Het beleidsplan zal op onderdelen d.m.v werkplannen verder worden uitgewerkt. In de werkplannen worden data opgenomen.

pdfDefinitieve federatieovereenkomst versie 08 januari 2018.pdf

De Protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren beziet de maatschappij, waarin wij nu leven, als een uitdaging om op een eigentijdse manier naar de verhalen uit de Schrift te luisteren en mensen een handvat te bieden om in het dagelijks leven toe te passen wat we leren uit de Schrift. De gemeente wil een open, actieve en pluriforme gemeente zijn met ruimte voor dialoog en communicatie, waarbij oog is voor mensen van alle leeftijden.
We willen gastvrij en uitnodigend wil zijn, niet alleen voor onze eigen leden, maar ook voor belangstellenden van buiten en voor andere geloofsgemeenschappen. We willen een kerkelijke gemeenschap zijn waarin verschillende stromingen en geloofsbelevingen onderdak kunnen vinden en waar een mogelijkheid is voor kerkelijke vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor een ieder.

Missie
De gemeente wil, met de middelen die haar ten dienste staan, een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen, jong en oud, terecht kan met zingevings- en andere vragen, waar we kunnen luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden. Binnen onze kerken is er ruimte voor mensen die zoeken naar God en daar vorm aan geven.

Wij weten ons geïnspireerd door het verhaal van God met mensen. In ons dagelijks leven laten we ons leiden door de voorbeelden die Jezus Christus ons in zijn verhalen gegeven heeft. Daarin gaat het om belangrijke zaken als naastenliefde,samen delen en rechtvaardigheid.
In ons handelen proberen we ondersteuning te bieden aan mensen in onze naaste omgeving, op verschillende levensterreinen. Dit betreft niet alleen de eigen leden, maar ook de bewoners in de regio rondom de kerken. Waar nodig willen wij praktisch aanwezig zijn. Tevens willen wij uitdragen wat ons beweegt om er voor een ander te zijn.

Context
De Protestantse gemeente Anloo-Zuidlaren is een gemeente met drie kerken: de Laarkerk en de Dorpskerk in Zuidlaren, behorend bij de burgerlijke gemeente Tynaarlo en de Magnuskerk in Anloo, behorend bij de gemeente Aa en Hunze.De gemeente omvat een uitgestrekt gebied met vele grotere en kleinere dorpen.


Magnuskerk
De gemeenteleden van de van oorsprong Hervormde Magnuskerk wonen verspreid over meerdere dorpen: Anloo, Annen, Gasteren, Schipborg, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Annerveen, Annerveenschekanaal, Spijkerboor. Ieder dorp heeft zijn eigen historie, cultuur en verenigingsleven. Het betreft zowel zand- als veendorpen. Van de zanddorpen wordt gezegd dat deze als ‘los zand aan elkaar’ zitten.
Een toenemend aantal leden komt van buiten af en niet van oorsprong uit de bij de gemeente behorende dorpen.
De grote geografische spreiding en de verschillen in identiteit tussen de dorpen maakt dat de kerkelijke gemeente zeer divers is.

Laarkerk
De Laarkerk is van oorsprong de Gereformeerde kerk in Zuidlaren, met leden in de dorpen Annen, Annerveen, Annerveensche kanaal, Anloo, Eext, Eexterveen, Gasteren, De Groeve, Kiel-Windeweer, Midlaren, Schipborg, Tynaarlo, Zeegse, Zuidlaarderveen en Zuidlaren. De meeste leden wonen in het dorp Zuidlaren.
Van oudsher zijn de leden van de gereformeerde kerken actief betrokken geweest bij de opbouw van de gemeente, wat nog steeds terug te vinden is in de relatief grote betrokkenheid bij de vele activiteiten.

Dorpskerk
De gemeenteleden van de van oorsprong Hervormde Dorpskerk wonen in de voormalige burgerlijke gemeente Zuidlaren met daarnaast een aantal gastleden verspreid over de omliggende plaatsen.
Het dorp heeft zijn eigen historie, cultuur en verenigingsleven. Vanuit vroeger een gesloten Drents plattelandsdorp,
uitgegroeid tot een belangrijk forensendorp met een sterke regionale functie en georiënteerd op de stad Groningen.

Profiel
De drie kerken hebben elk hun eigen geschiedenis en hiermee samenhangend hun eigen tradities en gewoonten alsmede een eigen visie op kerk-zijn.
Binnen de federatie behouden de drie kerken hun eigen identiteit. Met dit uitgangspunt wordt gestreefd naar verdergaande samenwerking op verschillende gebieden.

Magnuskerk
Al vanaf de 10e eeuw gaan mensen in Anloo en wijde omgeving naar de Magnuskerk. De Magnuskerk getuigt van het verbond dat God met mensen heeft gesloten: het is letterlijk een godswonder dat de gemeente de eeuwen door de lofzang gaande heeft weten te houden.
Het eeuwenoude gebouw zorgt met name in de zomermaanden voor veel gasten in de kerk. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het kerkgebouw voor onder meer huwelijksplechtigheden en exposities.
Binnen de Magnuskerkgemeente is het verschil in geloofsbeleving een gegeven, evenals het feit dat de oorspronkelijke bewoners hun geloof anders beleven dan de ‘nieuwkomers’. In de laatste jaren is een veelvormige gemeente ontstaan met leden uit zowel de rechter- als de linkerflank van de kerken.
De gemeente bestaat uit een kleine kern en een brede rand.
Er is in toenemende mate sprake van vergrijzing.

Laarkerk
De Gereformeerde kerk is ontstaan in 1898, een paar jaar nadat psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord zich in Zuidlaren had gevestigd. In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de organisatiestructuur van de kerk ingrijpend veranderd, door te gaan werken in secties, waardoor een grotere betrokkenheid werd beoogd bij het kerkzijn. De gehele kerk werd verdeeld in acht deelgebieden, ieder met eigen ambtsdragers. In 2004 vond weer een wijziging in de organisatie plaats, omdat het moeilijker werd voldoende vrijwilligers te vinden voor de vele functies. Het aantal secties werd toen teruggebracht naar drie.

De Laarkerk heeft zich ontwikkeld tot een open, actieve en levendige kerk, die een plaats wil zijn waar de eredienst voor jong en oud het hart van de gemeente is, waar ruimte is voor verschil in denken en geloven, waar aandacht is voor elkaar en waar wordt samengewerkt om de band met elkaar te versterken, en waar we samen ook omzien naar de wereld om ons heen; dichtbij en ver weg.

Dorpskerk
Vanaf de 10e eeuw gaan de bewoners van Zuidlaren voor de eredienst en de sacramenten naar de Magnuskerk te Anloo. Dat duurt tot in de 2e helft van de 13e eeuw, dan stichten de bewoners hun eigen parochie en bouwen de Dorpskerk. Bijna acht eeuwen lang, tot op de dag van vandaag, wordt in de Dorpskerk Gods woord gebracht, getrouwd, gedoopt, gerouwden de lofzang gezongen.
Het eeuwenoude gebouw zorgt met name in de zomermaanden voor veel gasten in de kerk. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het kerkgebouw voor onder meer huwelijksplechtigheden en concerten.
Binnen de Dorpskerkgemeente is het verschil in geloofsbeleving een gegeven, de oorspronkelijke bewoners zijn vanouds vrijzinnig en de nieuw ingekomenen zijn midden-orthodox.
In de tijd is er een pluriforme gemeente ontstaan met leden uit zowel de rechter- als de linkerflank van de kerk.
De gemeente bestaat uit een kleine kern en een brede rand.
Er is in toenemende mate sprake van vergrijzing.

 

Speerpunten voor gezamenlijk beleid van de Protestantse gemeente Anloo – Zuidlaren (i.w.) Mei 2014.

A. Jeugd
1. In overleg met de Centrale Jeugdraad onderzoeken of het mogelijk is de samenhang tussen de catechese groepen en de jeugdclubs te versterken.
2. Alle wijkkerken binnen de federatie meer bij Uni†ed betrekken.
B. Pastoraat
1. Het organiseren van een blijvende gezamenlijke toerusting voor de pastorale ouderlingen van de drie kerken.
2. De pastorale bezoekcommissies en de diaconieën zullen gezamenlijk optrekken om de aanwezige nood onder de mensen te kunnen signaleren. Samen met de burgerlijke gemeente zullen de hiaten in de WMO worden vastgesteld.
C. Communicatie
1. Het samenstellen van een informatiemap van de federatie. Onder andere te gebruiken bij de verwelkoming van nieuw ingekomenen
2. Het aanstellen van een PR man of vrouw.
D. Diaconie
1. Aandacht voor mensen die hun baan verliezen en in een sociaal isolement dreigen te raken.
2. Onderzoeken of het mogelijk is meer ontmoetingsmomenten te organiseren zoals het kookcafé. Op deze wijze kunnen meer mensen met elkaar in contact worden gebracht en hulp aangeboden krijgen.
3. De diaconieën en de pastorale bezoekcommissies zullen gezamenlijk optrekken om de aanwezige nood onder de mensen te kunnen signaleren. Gemeenteleden zullen tevens gevraagd worden maatschappelijke noodsituaties aan te geven.
E. Eredienst
1. Een commissie van 10 personen komt met een voorstel hoe gemeenteleden vanuit verschillende generaties en uit de drie kerken met elkaar in gesprek kunnen gaan over: De persoonlijke beleving van hun geloof en wat dat betekent voor hun visie op de eredienst.
F. Gezamenlijk college van kerkrentmeesters
1. Binnen 2 jaar jaarrekeningen, begrotingen en verslaglegging van de afzonderlijke colleges van kerkrentmeesters identiek opstellen.
G. Gezamenlijke kerken.
1. Het houden van een jaarlijkse Paasbrunch voor alle Zuidlaarders en Anlooërs in Zuidlaren.

Naam:  Telefoon: E-mail:
     
Voorzitter:    
Vacant   voorzitter@pknanloozuidlaren.nl
     
Scriba:    
Martien Visser
Rheebrugge 3
9472 RG Zuidlaren 
050 409 6396  scriba@pknanloozuidlaren.nl 
     
Magnuskerk:    
Tienco de Vries 06 1094 8399 magnuskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl
     
Laarkerk:     
voorzitter@laarkerk.nl
     
Dorpskerk     
Meeuwes Veldhuis 050 409 5452 voorzitter-dorpskerk@pknanloozuidlaren.nl
     
Predikant:    
ds. Robert-Jan ten Have 050 409 1764 rjtenhave@pkanloozuidlaren.nl
ds. Jelle van Slooten 06 2281 2197 jellevanslooten@laarkerk.nl
     
Diaconieën:    
John Visscher 050 409 3953 jvisscher@pknanloozuidlaren.nl
Wim Vrieling 050 409 1202 wimvrieling@laarkerk.nl
Renè Boes 06 2127 5008 rboes@pknanloozuidlaren.nl
     
Kerkrentmeesters:    
Paulien Hu 050 364 6083 voorzittercvk@laarkerk.nl
Harm Haan 050 409 5452 hhaan@pknanloozuidlaren.nl
Naam:  Telefoon: E-mail:
     
Magnuskerk:    
W. Wieringa
Middenweg 107
9468 GL Annen 
0592 272 525  ledenadmmk@pknanloozuidlaren.nl 
     
Laarkerk:    
T. Neutel - zandberg
Borgwallinge 16
9471 BB Zuidlaren 
050 230 7949  ledenadmlk@pknanloozuidlaren.nl 
     
Dorpskerk:    
A.C. Hulschebosch - Hamminga
Halmersinge 52
9471 HR Zuidlaren
050 409 4331 ledenadmdk@pknanloozuidlaren.nl

ANBI PKN Anloo - ZuidlarenKerkbalans - Periodieke giften
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-status.
Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten van een notaris.
Een gift is een periodiek gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• de bedragen regelmatig (minstens 1 keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
• de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
• de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
• de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

Huidige toezeggingen lenen zich uitstekend om omgezet te worden naar een overeenkomst voor een periodieke gift en wilt u gebruik maken van deze regeling, dan moet een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u als schenker en uw kerk.
Op de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl, kunt u het formulier Periodieke gift in geld downloaden, via de zoekopdracht op deze pagina.
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan uw kerk. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Meer informatie per kerk via de volgende links:
Magnuskerk:
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
Laarkerk:
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen
Dorpskerk:
College van Kerkrentmeesters
College van Diakenen

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met:
Magnuskerk: Anne Schreur amschreur@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk: Jan Groenewold kerkbalans@laarkerk.nl
Dorpskerk: Gert Poppema g.poppema@pknanloozuidlaren.nl

raad-van-kerken-pkn-anloo-zuidlarenDe Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt.

Organisatie
De Raad in zijn huidige vorm werd in 1968 opgericht. Voorzitter is drs. H.J. van Hout, algemeen secretaris is ds. K. van der Kamp. Het secretariaat is gevestigd aan de Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad, waarin vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken en organisaties zitting hebben. Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er projectgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht. In veel provincies en steden zijn ook provinciale en lokale Raden van Kerken, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

Missie
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken: 
1) de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;
2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage televeren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke beandering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

Beleidsplan
Na een uitvoering consulatie- en bezinningsproces, waaraan zowel de lidkerken als de vertegenwoordigers van de lidkerken in de Raad een grote bijdrage leverden, werd een beleidsplan van de Raad van Kerken in Nederland vastgesteld voor de jaren 2007-2011, met als titel Met open ogen en een warm hart onderweg. Voor de periode 2012-2016 is inmiddels een nieuw beleidsplan vastgesteld,gebaseerd op de Charta Oecumenica.

Werkwijze
Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. Veel van het werk van de Raad
wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van
de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede
oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere
religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

oikomene-pkn-anloo-zuidlarenSteun de Raad
Voor wie in oecumene geïnteresseerd is, bestaat de mogelijkheid het werk van de Raad van Kerken te steunen door een financiële bijdrage over te maken op IBAN: NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken te Amersfoort. Bij voorbaat veel dank! De Stichting Vrienden en de Raad van Kerken in Nederland zijn beiden door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Raad van Kerken Zuidlaren - Anloo
Voorzitter ds. R.J. ten Have, tel. 050 4091764, email: rjhave@pknanloozuidlaren.nl

  pdfBeleidsnota Raad van Kerken Anloo - Zuidlaren januari 2017.pdf

Grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie en misbruik, komt helaas ook voor in pastorale relaties binnen de Kerk. Omdat kerkenraden veelal niet de expertise in huis hebben om daar op de juiste wijze mee om te gaan, hebben acht kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland, het SMPR in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. Vrouwen en mannen die hiermee te maken hebben gehad, kunnen bij dit meldpunt terecht voor steun en begeleiding. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Het geeft informatie over de mogelijkheden van aanpak en brengt benadeelden, als zij dat willen, in contact met een vertrouwenspersoon. SMPR is digitaal bereikbaar onder www.smpr.nl of telefonisch onder nummer 030-3038590.