Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  22 oktober - Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) (Laarkerk - Dorpskerk)
  Het Nederlands Bijbelgenootschap is een onafhankelijke vereniging van leden die het van belang vinden dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Wij een Bijbel, zij een Bijbel, met dit motto werft het NBG gelden voor bijbelverspreiding wereldwijd vooral voor mensen die zelf geen bijbel kunnen betalen. Ook spant het NBG zich in om de Bijbel voor iedereen toegankelijk te maken. Hierbij ligt de nadruk op het algemeen belang en de verwevenheid met de Nederlandse cultuur. We geven vandaag niet alleen voor de Bijbel maar vooral om de Bijbel. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. Ook brengt het NBG de Bijbel dichterbij: van de bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen.

  22 okt Stichting Naar School in Haïti (Magnuskerk)
  Haïti is één van de armste landen van de wereld. Meer dan 80% van de mensen is analfabeet en werkloos. Goed onderwijs is het begin van het einde van armoede. Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in Haïti met het geven van onderwijs. De school is uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs. Ze krijgen iedere schooldag een warme maaltijd, vaak de enige op een dag. Ook wordt waar nodig hulp geboden op het gebied van leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren.

  29 oktober - Hervormingdag - Lutherdag - 31 oktober
  Hervormingsdag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot de Reformatie; een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan. Op de hervormingsdag wordt veelal aandacht gegeven aan de centrale thema's in de prediking en de reformatie van Luther. Luther wilde de kerk uiteindelijk weer terugbrengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. In de Rooms-Katholieke Kerk van zijn dagen waren deze zaken op de achtergrond geraakt. Op hervormingsdag wordt in de protestantse kerken veelal gepreekt uit de brieven van Paulus, in het bijzonder de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, (de Romeinenbrief), waarin de rechtvaardiging van de goddeloze centraal staat. De rechtvaardiging van de goddeloze vormt het hart van de reformatorische theologie.

  5 november - Kerk in Actie Najaarszending
  In augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft er les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit seminarie leidt studenten op tot predikant of theologiedocent en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden, hoeven deze studenten niet naar het Westen en kunnen ze enigszins betaalbaar verder studeren binnen hun eigen Aziatische context.
  Tjeerd en Kathleen geven samen het vak Kerk en Samenleving. Dit spitsen zij toe op de landen waar de studenten vandaan komen. Tjeerd geeft niet alleen les, maar onderhoudt ook contacten met kerken en christenen in China. Hij blogt daar regelmatig over.

  12 november - Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat
  Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland. 
  Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.
  Uw diakenen.

   

   

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2017 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.