Toelichting op de te houden collectes

 • 11 juli - Voedselbank
  De diaconieën collecteren deze zondag voor de voedselbank.
  Naast het inzamelen van voedsel en verzorgingsmiddelen in de kerk en in de Zijbeuk, is uw financiële ondersteuning ook van harte welkom. Hiermee kan de voedselbank ook zelf haar inkopen doen bij plaatselijke ondernemers of telers van groente en fruit. En natuurlijk komen deze dan terecht bij de gebruikers van de voedselbank.

  18 juli - Jarige Job
  Ieder kind verdient een verjaardag! Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

  25 juli - INLIA
  partner van kerken, partner van gemeenten, partner van vluchtelingen, PARTNER VAN MENSEN
  INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

  1 augustus - Groninger Studenten Pastoraat
  Het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing - is een plek waar ruimte is voor gesprek en ontmoeting. Studenten en overtuigingen komen elkaar hier tegen en gaan in discussie over religieuze, filosofische, ethische of maatschappelijke thema's. In dit proces van interactie tussen levens- en geloofsvisies speelt de christelijke inspiratie een uitgesproken rol.
  Het GSp biedt een kleurrijk programma van activiteiten met cursussen en lezingen over heel uiteenlopende onderwerpen, maar ook een tweewekelijks Filmhuis, speciale projecten en regelmatig een kloosterweekend. Studenten zijn bij dit alles intensief betrokken. In diverse commissies en werkgroepen ontwikkelen zij ideeën voor nieuwe activiteiten en kunnen zij zich als persoon volop ontplooien.

  8 augustus - Beautiful Kidz Namibië 
  Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie.
  In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk ‘Katutura’ van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto.
  De Nederlandse stichting stelt zich onder meer tot doel het bijeenbrengen van de nodige financiële middelen voor dit prachtige werk. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.
  Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

  15 augustus - Kerk in Actie Pakistan
  Kerk in Actie Pakistan, “christenen staan sterker in hun geloof”
  In het Islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangsburger. Gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof.
  Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je als christen staande kunt houden de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen veel jongeren!

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
       
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren