Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  22 juli - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Vluchtelingenwerk

  Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

  Ook biedt VluchtelingenWerk Nederland asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. Op vakantie gaan is voor de meeste mensen in Nederland heel gewoon. Voor vluchtelingen, asielzoekers en hun kinderen is het juist iets bijzonders. Voor kinderen is het erg fijn om te kunnen spelen en ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak stressvolle woonsituatie.

  29 juli - Magnuskerk en Dorpskerk - Voedselbank
  ‘De Kerk naar buiten in onze eigen omgeving.’
  Het inbrengen van voedsel voor de voedselpakketten van de voedselbank is een activiteit waar velen van u aan mee werken. Dit kunnen we de ‘core business’ van de voedselbank noemen: het wekelijks inzamelen van voedsel en deze pakketten vervolgens uitzetten bij die mensen in onze gemeente die deze ondersteuning zo hard nodig hebben.
  Maar naast de voedselinzameling en -uitgifte worden ook kosten gemaakt voor transport, onderhoud, verzekering en andere bijkomende kosten. Ook hiervoor is de voedselbank geheel afhankelijk van subsidies, giften en donaties. We vragen uw gift om hieraan bij te dragen.

  05 augustus - Magnuskerk en Dorpskerk - Open Huis Assen
  Het Open Huis van de kerken een gastvrije plaats waar iedereen welkom is: voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, gezelschap, gezelligheid, rust of bezinning, (soms letterlijk) warmte, een praatje maken, een gezelschapsspelletje doen, hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, of die gewoon simpel even ergens een kopje koffie wil drinken, een krantje lezen, etc.
  In het Open Huis is iedereen van harte welkom ongeacht geloof, geslacht, kleur, ras, land van herkomst of levensovertuiging. Omzien naar de naaste, barmhartigheid, solidariteit en gastvrijheid zijn de kernbegrippen. Het Open Huis biedt vooral een huiskamer gevoel. Vrijwilligers bieden een luisterend oor, hebben geen vooroordelen, zijn integer en werken op basis van vertrouwen. Vrijwilligers geven bezoekers een gevoel van warmte, zodat deze er niet alleen voor staan en ertoe doen in deze ingewikkelde (participatie-) samenleving.
  We vragen uw aandacht en gaven voor dit diaconaal project in Assen. 

  12 augustus - Magnuskerk en Laarkerk - Kerk in Actie, Kameroen
  In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuisgehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.
  De school staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid, en ook sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.
  Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapten passend onderwijs krijgen.

  19 augustus - Dorpskerk en Laarkerk - GSp Groningen
  Het GSp staat voor het Groninger Studentenplatform voor levensbeschouwing. Het GSp biedt een open plaats voor geïnteresseerde studenten voor verdieping en levensbeschouwing. Dit doet het GSp door het aanbieden van cursussen, lezingen en verschillende verdiepingsgroepen. Veel verschillende activiteiten worden door het GSp georganiseerd waaronder ook de bekende wekelijkse diensten in de Martinikerk in Groningen. Onze kerken willen dit belangrijk werk voor onze studenten middels deze collecte ondersteunen.

  26 augustus - Magnuskerk - Pastorale bezoekcommissie
  Dorpskerk en Laarkerk - stichting COLT met illustratie 4
  COLT (Cambodian Organisation for Living and Temporary Care) is opgericht in 2005 en biedt hulp aan kinderen en families in Cambodja op het gebied van tijdelijke en langdurige zorg, onderwijs, medische en sociale zorg, duurzame ontwikkelingen en sportactiviteiten. Eerst in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, daarna is COLT ook begonnen met het bieden van aanvullend onderwijs in Engels en IT aan kinderen en studenten uit de omgeving. In 2015 verhuisde COLT naar Dangkor, een buitenwijk van Phnom Penh. Met de realisering van het huidige gemeenschapscentrum, dat in staat is om een groter aantal families op meerdere vlakken te ondersteunen, kwam een droom uit.

  02 september - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk – Bloemenfonds
  Vandaag collecteren we voor het bloemenfonds van onze kerken. ‘Omzien naar elkaar’ is de basis van samen kerk zijn. In onze kerken wordt daaraan onder meer invulling gegeven door mensen die dat op een bepaald moment nodig hebben ‘een hart onder de riem’ te steken. We doen dit middels pastorale aandacht maar soms ook door dit te ondersteunen met een gebaar, met een bloemetje. De bloemen die zondags hiervoor in de kerk worden uitgereikt zijn het symbool geworden van ‘omzien naar elkaar’. U wordt ook eens in de maand uitgenodigd om met een voorstel te komen door om te zien middels een bloemetje naar iemand buiten onze kerken waarvan u vindt dat deze persoon dit nodig heeft en verdient. Middels een gift voor het bloemenfonds van de diaconie maakt u het mogelijk om op deze wijze naar elkaar te blijven omzien. 

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.