Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  02 september - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk – Bloemenfonds
  Vandaag collecteren we voor het bloemenfonds van onze kerken. ‘Omzien naar elkaar’ is de basis van samen kerk zijn. In onze kerken wordt daaraan onder meer invulling gegeven door mensen die dat op een bepaald moment nodig hebben ‘een hart onder de riem’ te steken. We doen dit middels pastorale aandacht maar soms ook door dit te ondersteunen met een gebaar, met een bloemetje. De bloemen die zondags hiervoor in de kerk worden uitgereikt zijn het symbool geworden van ‘omzien naar elkaar’. U wordt ook eens in de maand uitgenodigd om met een voorstel te komen door om te zien middels een bloemetje naar iemand buiten onze kerken waarvan u vindt dat deze persoon dit nodig heeft en verdient. Middels een gift voor het bloemenfonds van de diaconie maakt u het mogelijk om op deze wijze naar elkaar te blijven omzien. 

  9 september - Laarkerk - Diaconie
  Het gehele jaar door worden door de diaconie verschillende acties en activiteiten ondersteund. Om dit werk te kunnen voortzetten, vragen wij in deze collecte uw bijdrage.

  Dorpskerk - Humanitas Drenthe
  Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 7 tot 14 jaar. Kinderen op de basisschool kunnen naar kampeerboerderij ‘De Alinghoek’ te Drouwen. Daar zijn bossen te vinden die uitstekend geschikt zijn voor speurtoch¬ten, nachtwandelingen en spelletjes. Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. De kinderen zijn er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op. De diaconie heeft vooraf contact gehad met Humanitas en een toezegging gedaan om met een bijdrage de twee kampen in Drouwen te ondersteunen.

  16 september - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX
  Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we de polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen.
  We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kind-projecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van vredesorganisatie PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
  Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

  23 september - World Servantsproject Ghana
  Om onze jongeren voor hun reis naar Ghana in 2019 te ondersteunen, collecteren we vandaag op deze startzondag voor hun project.

  30 september - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Exodus, perspectief voor (ex)gedetineerden
  Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

  7 oktober - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk
  Ieder jaar op de eerste zondag van oktober vieren we in de Protestantse Kerk Israëlzondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het Joodse volk. Voor de Protestantse Kerk is die relatie een essentieel element van de
  identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.
  Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.
  Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te maken.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.