• Collectes

  17 oktober  - Wereldvoedseldag - KIA werelddiaconaat Kameroen: ‘Samen werken aan een stabiele toekomst’
  De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project, dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

  Tweede collecte Laarkerk - lokale voedselbank
  Vandaag op wereldvoedseldag staat ook de collecte voor de lokale voedselbank op het rooster.
  Maandelijks worden voedselinzamelingen gehouden om de aangesloten families hulp te bieden. Deze hulp is in deze tijd broodnodig en noodzakelijk.
  Naast de voedselpakketten is ook ondersteuning nodig om bijvoorbeeld de organisatie en de logistiek te ondersteunen. Om de lokale organisatie te ondersteunen willen we hiervoor deze collecte bestemmen.

  24 oktober - INLIA
  Wat is INLIA? INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers; het is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood.
  INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het document dat, naar de plaats van ontstaan in 1988, het Charter van Groningen wordt genoemd. Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere Europese landen hebben deze tekst ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties.
  INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers èn de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:
  • het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood
  • het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
  • het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
  • een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers

  31 oktober - Laarkerk en Dorpskerk - Nederlands Bijbelgenootschap
  Bijbelzondag 2021: ‘Op zoek naar betekenis’
  ‘Oktober is de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat’. ‘Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen.
  Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.’
  De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Bij de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 beloofde het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is, en omdat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De NBV21 is daardoor de Bijbel vóór en ván de 21e eeuw.
  Vandaag is de collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
  Magnuskerk - pastorale bezoekcommissie

  7 november - Laarkerk en Dorpskerk - Kerk In Actie voor Guatemala: ‘Sterke en weerbare vrouwen’
  Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies, waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.
  Magnuskerk - Groene kerk

   

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Laarkerk
20 okt 2021
13:00 uur

 ds. J. van Slooten
 dankdienst voor het leven van mw. Postma - Kuiper
 Kerkdienstgemist
 YouTube

Magnuskerk
24 okt 2021
10:00 uur

 ds. C.R.Th. van de Water
 kerkomroep
 Reserveer een plek
 collecte

Laarkerk
24 okt 2021
10:00 uur

 ds. H. Wilmink
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 collecte

Dorpskerk
24 okt 2021
10:00 uur

 ds. A.J. Wouda
 Kerkomroep
 YouTube
 collecte


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren