Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  27 januari Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - JOP
  JOP is de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Door projecten die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren betrekken ze hen bij de kerk; heel belangrijk in een tijd waarin de kerk voor steeds minder jongeren vanzelfsprekend is. Een voorbeeld is Sirkelslag YOUNG. Bij dit programma spelen lokale jeugdgroepen een spannend en leuk spel. Via social media en een live internetuitzending zijn ze verbonden met andere groepen door het hele land. Dit jaar wordt het spel op 1 februari gespeeld. Op jop.nl vind je meer informatie over wat JOP verder allemaal doet.

  3 februari Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - KIA werelddiaconaat
  In Bangladesh, een rivierdelta, wonen miljoenen mensen op plekken die door water bedreigd worden. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Met lokale kerken helpt Kerk in Actie mensen zich voor te bereiden op rampen, die zich helaas telkens weer voordoen. De kerken bouwen schuilplaatsen, trainen mensen om gewassen te verbouwen die tegen een stootje kunnen en bieden noodhulp na overstromingen.

  10 februari Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - vluchtelingenwerk
  VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt op veel verschillende manieren, met een indrukwekkende hoeveelheid projecten. Vluchtelingen krijgen begeleiding bij hun asielprocedure, het leren van de taal en inburgering. Kinderen krijgen daarbij extra aandacht.De projecten geven kinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure.

  17 februari Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - KIA noodhulp
  Mensen in Ethiopië zijn vanouds vertrouwd met droogte, maar door klimaatverandering wordt het (over)leven er steeds zwaarder: het wordt steeds vaker en extremer droog. Water en voedselbronnen raken op, vee sterft. Kerk in Actie verstrekt zaaigoed van droogtebestendige planten, stimuleert mensen om kleine handeltjes voor extra inkomsten op te zetten, legt waterbronnen aan en zorgt voor zuiniger oventjes, zodat minder houtkap nodig is. Het doel is om 3.500 gezinnen het komende jaar te helpen met voldoende voedsel en drinkwater om de droogte te overleven.

  24 februari Dorpskerk en Laarkerk - Dorcas
  Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Dorcas wil perspectief bieden voor de allerarmsten en ziet hen die ongezien zijn. Dorcas werkt vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, gericht op blijvende verandering. Door het opzetten van duurzaam ontwikkelingswerk waar mogelijk en bieden van noodhulp waar nodig.
  Magnuskerk - Pastorale bezoekcommissie

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.