Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  22 september Startzondag - Dorpskerk - Vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’
  Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

  Zondag 29 sept 2019 – Exodus - Perspectief voor (ex)gedetineerden
  Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in Exodushuizen, verspreid over het hele land, een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor (begeleid) wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.
  We richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik.
  Hoe doen wij dat?
  Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
  Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk.
  In 2015 heeft Exodus de methodiek vernieuwd en herijkt, in samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboud-umc. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geïnventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwachten we nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creëren voor deelnemer en begeleider.
  Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex)gedetineerden.
  Doet u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? 

  Zondag 6 Oktober 2019 – Kerk en Israël. “Leren door ontmoeting en dialoog”
  Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we in de Protestantse Kerk Israëlzondag.
  Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes-Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

  Zondag 13 Oktober 2019 – Collecte KIA Werelddiaconaat: “Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia”
  In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in.
  In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! 

  Zondag 20 Oktober 2019 - Laarkerk en Dorpskerk: Collecte voor het Dovenpastoraat 
  Magnuskerk: Collecte voor het eigen kerkenwerk
  Over het dovenpastoraat: Er bestaat een interkerkelijk dovenpastoraat, waar o.a. enkele dovenpredikanten aan verbonden zijn. Een dovenpredikant ondersteunt waar nodig de gemeentepredikanten: door hen te adviseren, soms door kerkdiensten te houden en soms door pastorale zorg te geven.
  Maar daarmee zijn dove gemeenteleden niet gemeentelid-af geworden. Zij blijven lid van hun eigen gemeente! Het is goed dat zij dat ook duidelijk merken, bijvoorbeeld doordat hun predikant zich de moeite getroost enkele basisvaardigheden te leren om met hen te communiceren.


  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren