Skip to main content

Veiligheid in en om de Dorpskerk

veiligheid pkn anloo zuidlarenDoor de overheid wordt steeds meer de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid omtrent het veilig gebruik van de (kerkelijke) gebouwen. In de praktijk is het de taak van het kerkenraad om hier uitvoering aan te geven.

Het goed nakomen van deze verplichting en het voorkomen van calamiteiten en ongelukken dient een tweezijdig belang. Namelijk het welzijn van onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. En heeft daarnaast ook een financieel belang. Want wanneer blijkt dat bij een calamiteit adequate (voorzorg)maatregelen achterwege zijn gebleven, dan kan de Dorpskerk hiervoor (financieel) aansprakelijk worden gesteld. Het is dus van groot belang om de hulpverlening in onze Dorpskerk goed te regelen!

De kerkenraad van de Dorpskerk heeft daarom als preventiemedewerker benoemd de heer H.K. Nieswaag, secretaris van het college van Kerkrentmeesters. De heer Nieswaag wordt bijgestaan door de heer J.R. Boes die lid is van de Diaconie. Beiden zijn vanwege hun beroep bekend met de eisen die gesteld worden aan dit beleidsterrein.

De heer Nieswaag zal als Preventiemedewerker samen met de heer Boes een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gaan opstellen en daarnaast de maatregelen voortkomende uit het plan van aanpak gaan helpen uitvoeren.

In 2018 zijn al enkele voorzieningen aangepast zoals een grondige controle en aanvulling van de EHBO-dozen. In de consistorie is een bank aangebracht die gebruikt kan worden voor de verzorging van iemand die onwel is geworden.

In 2019 zal met name het kerkgebouw (een rijksmonument) gecontroleerd worden op mogelijke risico’s en moet er mogelijk overleg gevoerd worden met monumentenzorg over eventueel aan te brengen voorzieningen.

Voor informatie kan men zich, bij voorkeur per mail, wenden tot de heer Nieswaag r.nieswaag@pknanloozuidlaren.nl