Skip to main content

Pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep bestaat uit de predikant, de dienstdoende ouderlingen en ca 12 vrijwilligers die gezamenlijk het pastoraat in de gemeente verzorgen.  Deze werkgroep doet het werk dat vroeger door de ouderlingen gedaan werd, maar die dat vanwege hun geringe aantal onmogelijk alleen kunnen doen. De groep kent geen formele taakomschrijving, maar er is wel een globale beschrijving van de werkzaamheden.

  • De werkgroep vergadert 5 tot 6 keer per jaar, waarvan in ieder geval één keer gezamenlijk met de pastorale groepen van de Magnus- en Laarkerk.
  • Tijdens de eigen vergaderingen is er meestal een thema waaraan inhoudelijk aandacht besteed wordt en dat altijd verband heeft met het pastorale werk.
  • Alles wat in de werkgroep besproken wordt is vertrouwelijk van aard.
  • Eveneens wordt in de eigen vergaderingen besproken hoe het bezoekwerk voor een bepaalde periode verdeeld moet worden.
  • Gemeenteleden worden met een zekere regelmaat bezocht, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan zieken en mensen die anderszins pastorale aandacht nodig hebben.
  • Er wordt naar gestreefd om niet teveel wisselingen aan te brengen bij het bezoeken van gemeenteleden.
  • Mensen die nieuw binnenkomen in de gemeente krijgen een welkomstbezoek.
  • De leden van de werkgroep adviseren van de predikant bij diens pastorale arbeid en dikwijls geven ze ook tips voor de bloemengroet op zondagmorgen.
  • In het najaar bespreekt de groep of er gemeenteleden zijn die in aanmerking komen voor een kerstattentie, naast de mensen die regulier op de lijst staan.
  • Het bezoekwerk wordt gecoördineerd door de heer Van der Kruk, zodat er overzicht is over we er bezocht worden en op deze wijze trachten we te voorkomen dat er scheefgroei is in het bezoekwerk, want dat zou ertoe kunnen leiden dat gemeenteleden vergeten worden.

Indien men graag bezoek van de kerk wil ontvangen dan kan men contact opnemen met de predikant rjtenhave@pknanloozuidlaren.nl of de scriba dorpskerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl.