Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

I. Algemeen
In het jaaroverzicht over 2018 schreven we over het krimpende ledenaantal van onze gemeente, maar ook over de trouwe kern van mensen die zich op een of andere manier inzetten voor de gemeente. We kunnen dit herhalen voor het jaar 2019. Wel moeten we opmerken dat we het afgelopen jaar geconfronteerd zijn met ziekte en overlijden van een aantal mensen die behoorden tot die kern van trouwe gemeenteleden.

In 2019 zijn we verder gegaan met het gesprek over de toekomst van onze Dorpskerk. In het pastorale overleg, de groep jongvolwassenen en in de leiding van de kindernevendienst is hierover gesproken. Ook het bezoek van de classispredikant (feitelijk een visitatie nieuwe stijl) stond eveneens voor het grootste deel in het teken van toekomstig kerkzijn.

II. Gemeenteleven
Op 12 februari mochten we net als in 2018 ruim 100 mensen verwelkomen voor een gemeentebijeenkomst. Opnieuw was Henk Zuidersma, ondersteund door het mooie beeldmateriaal van Tineke Homan, bereid om een verhaal te houden, met deze keer als thema: “Wij zijn geen Groningers, wij zijn geen Drenten, maar wij zijn Zuidlaarders”. Het was een geanimeerde avond, waar we ook nog 10 mensen vanwege hun langdurige inzet voor de kerk (vaak op de achtergrond) een blijk van waardering mochten geven. Het was een gouden speldje met afbeelding van onze Dorpskerk.

Omdat we als kerkenraad bezig zijn met de vraag naar de toekomst van de Dorpskerk, groeide ook de behoefte om met de gemeente over dit thema te spreken, maar het lukte niet meer om dat gesprek in 2019 te organiseren en daarom hebben we afgesproken om dat gesprek te houden op 12 januari 2020.

III. De kerkenraad
In 2019 heeft de kerkenraad in onveranderde samenstelling zeven keer vergaderd. Naast de lopende zaken is er veel tijd besteed aan de vraag naar de toekomst van onze Dorpskerk. Dit gesprek kreeg een positieve stimulans door het bezoek van ds. Jan Hommes, de classispredikant. Hij daagde ons uit om helder te omschrijven wat voor kerk we zijn en waar we voor staan. Zoals ook in het verslag in Samenklank is vermeld, bleek dat de kerkenraad een goede weerspiegeling is van de gemeente; een veelheid van religieuze kleur en herkomst. Het waarderen van deze verschillen maakt het mogelijk om in een goede sfeer het werk voor de kerk te kunnen doen.

Het gesprek met ds. Hommes hebben we in de juni-vergadering voorbereid. We konden daarbij profiteren van een uitgebreid verslag van de gesprekken die de groep van iets jongere gemeenteleden ten huize van de familie Nijhof hebben gehouden. Dat verslag is ook gepubliceerd in Samenklank.

IV. Erediensten
Zoals bekend worden de kerkdiensten via kerkomroep rechtstreeks uitgezonden en kan men desgewenst deze ook later nog bekijken. In 2018 moesten we melden dat we last hadden van technische problemen, maar helaas moeten we het zelfde zeggen over 2019.

De erediensten worden nog redelijk bezocht, al moeten we wel vaststellen dat er sprake is van een zekere terugloop, deels veroorzaakt doordat trouwe kerkgangers door ziekte of ouderdom niet meer in de eredienst kunnen komen. Eveneens is ons een aantal trouwe kerkgangers door de dood ontvallen. Hoewel niet formeel besloten is er de gewoonte ontstaan om bij minder goed bezochte diensten de kerkgangers in het schip van de kerk te concentreren; dit is meestal het geval bij gastpredikanten, al lijkt het wel uit te maken wie er als gastpredikant voorgaat.

De kerkenraad heeft in de februari-vergadering gesproken over gastpredikanten en ook enige namen gesuggereerd van te vragen predikanten. Ds. Ten Have heeft in zijn overleg over het jaarrooster met mevrouw van Dijk, die voor ons de preekvoorziening regelt, deze namen doorgegeven. We moeten opmerken dat het lastig is om sommige predikanten te krijgen, want onze “vrije” zondagen passen lang niet altijd in de agenda van veel gevraagde predikanten en dat geldt zeker voor predikanten met een eigen gemeente. Emeriti en predikanten in opleiding hebben doorgaans een wat soepeler agenda.

Zoals elk jaar hebben we een paar bijzondere diensten gehad. In januari een zogenaamde Thomasviering. Deze dienst werd slecht bezocht en in overleg met de federatieraad is besloten om deze vorm van kerkdienst niet meer te organiseren.

In februari was er een kikkerdienst waar nog meer kinderen op af zijn gekomen dan in 2018. Aan de hand van de hoeveelheid beschikbare versnaperingen moeten het er ongeveer 90 geweest zijn. Met de kinderen kwamen uiteraard ook hun ouders mee en aan hun reacties kon men zien dat kerkgang niet tot hun zondagse routine behoort. Men kan zo de kikkerdienst als een vorm van kerkproeverij zien.

Ook in 2019 is er weer een Drentse dienst gehouden met ds. Katerberg als voorganger. Deze dienst is opgenomen door RTV Drenthe en een week later via de radio uitgezonden.

In september was de Dorpskerk de ontvangende kerk op startzondag. De dienst werd goed bezocht en er was een eenvoudig vervolgprogramma. Het mooie weer maakte het tot een plezierige en ontspannen dag. Twee kanttekeningen. Het aspect van gezinsdienst had beter uit de verf moeten komen en voor de jongeren die een apart ochtendprogramma hadden, was er geen aansprekend vervolg.

Het fruitpakhuis is op de zondag voor dankdag een succes gebleken. Veel waardering was er voor de manier waarop dit jaar het fruit verpakt werd, nl. in eenvoudige papieren zakken. Bijkomend voordeel was dat er tijdens de dienst nog snel een paar extra zakken gevuld konden worden.

De traditionele kerstnachtdienst is in 2019 wat beter bezocht dan in voorgaande jaren. De dienst op eerste Kerstdag is ook goed bezocht, met als kern de eigen gemaakte musical (zie ook onder jeugdwerk).

In de juni-vergadering heeft de kerkenraad aan ds. Ten Have gevraagd om zijn preken toch weer in tekst op de website te laten plaatsen, want van verschillende kanten is er behoefte om ze nog eens rustig na te lezen.

Tot slot moet vermeld worden dat de kerkenraad in de septembervergadering afscheid heeft genomen van mevr. Temmingh die vele jaren het godsdienstonderwijs op de openbare scholen in onze omgeving heeft gegeven. Met haar opvolging heeft de kerkenraad niets meer van doen, want het levensbeschouwelijke onderwijs wordt nu door een landelijke stichting geregeld.

V. Pastoraat
Zoals ook al in het verslag over vorig jaar is geschreven gebeurt het pastorale werk vooral achter de schermen. Veel zorg ging dit jaar uit naar het relatief grote aantal zieken en naar degenen die te maken kregen met een lege plaats in huis door het overlijden van een dierbare.

VI. Diaconie
Zoals bekend ondersteunt die diaconie veel projecten, waarvan de voedselbank en het Open Huis in Assen tot de vaste doelen gerekend mogen worden. Verder hebben de gezamenlijke diaconieën een eigen project met doorgaans een looptijd van 2 jaar. Het project van 2018/19 is toevallig in Ghana te vinden is, welk land in 2019 eveneens het reisdoel was van de Zuidlaarder World Servants groep. Het diaconale project was voor een weeshuis in Alafya. Behalve door middel van collectes in de kerkdiensten heeft de diaconie deze keer op een bijzondere manier geld ingezameld, nl. door een kunstveiling die in november in de Magnuskerk is gehouden. De collectes, de veiling en nog enige andere kleine acties hebben in totaal  €7329,37 opgebracht.

De diaconie van de Dorpskerk steunt verder al jaren het Open Huis van de kerken in Assen. Zeker mag beslist niet onvermeld blijven dat de diaconie verantwoordelijk is voor uitzending van de diensten via www.kerkomroep.nl. Deze voorziening wordt gewaardeerd, maar is bepaald niet goedkoop; giften voor de instandhouding ervan zijn zeer welkom.

De Zuidlaardermarkt-actie bij de Zijbeuk heeft dit jaar ook weer een aardig bedrag opgebracht. De verandering van de bus-routes enkele jaren geleden en het niet samenvallen van de markt met de herfstvakantie maken dat de toeloop naar de Zijbeuk veel later op gang komt dan vroeger. Ook in 2019 was dat goed merkbaar. De bestemming van de opbrengst van 2019 is aangedragen door onze oud-dorpsgenoot Ernst-Jan Jonkers die zich inzet voor de stichting Compassion.

Aan het einde van het jaar hebben de gezamenlijke diaconieën van de gemeente Tynaarlo weer bijgedragen aan kerstbonnen voor de minima in deze gemeente. Eveneens aan het einde van het jaar organiseren de gezamenlijke diaconieën van onze federatie een maaltijd voor statushouders die in december 2019 gehouden werd en waaraan veel volwassenen en kinderen deelnamen.

VII. Jeugd- en jongerenwerk.
De jeugdouderlingen maken deel uit van de Centrale Jeugdraad. De eerste helft van 2019 stond in het teken van de World Servants reis naar Ghana. De laatste fondswervingsacties werden gehouden en verder uiteraard de voorbereiding van de reis zelf, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Over de reis zelf is elders genoeg gepubliceerd.

Een ander groot thema voor de kerk als geheel, maar dat vooralsnog vooral besproken is in Jeugdraad, is zowel de terugloop van het aantal kinderen dat op zondagmorgen in de kerk is als ook het vinden van leiding voor alle vormen van jeugdwerk. In onze Dorpskerk is al enkele jaren geen kind meer gedoopt. Er zijn gelukkig nog geregeld kinderen in de dienst, maar het aantal wordt wel klein, wat er weer toe leidt dat de kinderen die er komen het niet fijn vinden dat ze maar met zo weinigen zijn. Daarnaast speelt er de zorg om leiding, al wordt die enigszins verlicht doordat verschillende gemeenteleden bereid zijn om eens in de zoveel tijd de leiding te ondersteunen bij het verzorgen van de kindernevendienst.

Ook in dit jaaroverzicht willen we onze grote waardering uitspreken voor het kerstspel dat de leiding van onze kindernevendienst in overleg met de kinderen heeft gemaakt en dat op 1e kerstdag sprankelend over het voetlicht werd gebracht.

Een ander positief punt is dat onze jeugdouderlingen, soms samen met de Laarkerk en dan weer met de eigen jongeren van de eerste fase middelbaar onderwijs regelmatig een activiteit hebben, die kan variëren van samen koken of anderszins samen bezig zijn.

VIII. Samenwerking binnen de federatie PKN Anloo-Zuidlaren.
Binnen het verband van de federatie heeft een werkgroep zich beziggehouden met het onderwerp “nalaten aan de kerk”. Met grote regelmaat zie je advertenties van organisaties die je (soms wel erg dwingend) oproepen om hen in je testament op te nemen. De kerken doen dat niet, maar historisch gezien was het heel normaal om iets aan de kerk na te laten. Ook in onze Dorpskerk heeft diverse dingen (waaronder ook de zorg voor graven op de begraafplaats) uit erfenissen ontvangen. De werkgroep heeft in het najaar van 2019 een mooie folder gepubliceerd en iedereen heeft deze bij Samenklank ontvangen.

Er is door een andere werkgroep een tussenbalans opgemaakt over de mogelijkheden van duurzaam samenwerken. Vooralsnog voelen de drie kerkenraden niet voor een fusie. Wel is overal merkbaar dat we in omvang kleiner worden. (Zie ook onder jeugdwerk)

De gezamenlijke gemeenteavond op biddag werd op 13 maart in de Dorpskerk gehouden. Ds. Saskia van Meggelen, toen nog voorzitter van de landelijke kerk, hield een inleiding over de toekomst van de kerk. De opkomst was helaas nogal matig.

IX. Financiën
Zowel de kerkrentmeesters als de diaconie kregen dit jaar te maken met een nieuw systeem voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen, wat voor beide colleges het nodige extra werk betekende. Voor exacte gegevens verwijzen we naar de jaarrekeningen zoals die gepubliceerd worden in Samenklank en op de website.

De kerkrentmeesters hebben in 2019 gewerkt aan een plan voor een nieuwe ruimte bij de kerk op het eigen terrein behorend bij de woning aan de Millystraat die het eigendom van de kerk is. De plannen zijn ook aan onze gemeenteleden gepresenteerd op 12 januari 2020.

X. Gebruik van de kerkelijke gebouwen.
Het gebruik van de Zijbeuk was in 2019 vergelijkbaar t.o.v. het vorige jaar. Een vaste gebruiker is de voedselbank op dinsdagmiddag, die nog steeds meer dan nodig blijkt te zijn.

Ook in 2019 is ons kerkgebouw buiten de diensten goed bezocht. De kerkrentmeesters hebben drie opvallende banners laten maken waardoor je vanaf de straat beter kunt zien dat de kerk open is. Eveneens zijn er borden geplaatst met de tekst “Trouwlocatie”, waarmee we hopen dat ons kerkgebouw meer onder de aandacht komt van trouwlustigen.

Dankzij een oproep in de lokale bladen hebben we een grotere groep vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer willen fungeren waardoor de kerk op de woensdag- en zaterdagmiddag langer open kan zijn. Ook is de kerk één zondag aansluitend aan de dienst open geweest, wat ruim 40 bezoekers heeft opgeleverd. Het aantal bezoekers op Open Monumenten Dag was vergelijkbaar met 2018. In het najaar bezochten ongeveer 80 scholieren in het kader van een geschiedenisproject van het ICO en het Drents Archief onze kerk. In totaal hebben we ruim 700 bezoekers mogen verwelkomen en evenals vorig jaar waren velen van hen geïnteresseerd in zowel de geschiedenis als ook in het kerkelijk leven in Zuidlaren anno 2019.

Verscheidene bezoekers vonden het jammer dat je geen kaarsje kon aansteken. In de tweede helft van de zomer is er een eenvoudige kaarsenstandaard geplaatst, waarvan veel bezoekers gebruik hebben gemaakt. Om in die groeiende behoefte te kunnen voorzien zijn we van plan om in 2020 tijdens de zomeropenstelling een nieuwe standaard te plaatsen.

Er zijn vier concerten gehouden en is de kerk vijf keer verhuurd voor een huwelijk. Ook is de kerk vijf keer gebruikt voor een uitvaart, waarvan vier kerkelijk.

XI. Tenslotte
Ook in het voorbije jaar is het helaas voorgekomen dat iemand onwel werd tijdens de dienst. Naast een EHBO-set, die geregeld gecontroleerd wordt, heeft het college van kerkrentmeesters een AED aangeschaft en in de consistorie geplaatst. Een gulle gever heeft het aankoopbedrag geheel vergoed.
De wetgeving in Nederland schrijft voor dat we als kerk een risico-inventarisatie doen. Het college van kerkrentmeesters heeft twee mensen bereid gevonden om dit ter hand te nemen.
Er is besloten om koffie te drinken uit recyclebare bekers, want dat scheelt weer werk voor zowel de koster als de beheerders van de Zijbeuk.
De uitgifte van collectebonnen is overgegaan van de heer Dijkstra naar de heer Van Dam.
Het vinden van een geschikte kerstboom voor de kerk begint enigszins een puzzel te worden.
Samenvattend: de gemeente van de Dorpskerk is kleiner van omvang dan vroeger, maar biedt nog steeds plaats aan een veelkleurige beleving van het geloof. Men is belangstellend zonder opdringerig te zijn.

10 maart 2020
Roel Nijmeijer
Scriba Dorpskerk.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren