Skip to main content

Beleidsplan

Beleidsplan jeugdwerk Protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren (september 2014 - september 2018)

Voorwoord
centrale-jeugdraad-pkn-anloo-zuidlarenVoor u ligt het beleidsplan voor het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Anloo – Zuidlaren. Dit betreft de Dorpskerk, de Laarkerk en de Magnuskerk (verder genoemd onze gemeente). Het beleidsplan beschrijft waarvoor wij met jongeren werken. Wat onze waarden zijn, waarvoor wij het allemaal doen en wat we voor de komende jaren vooral belangrijk vinden.

Ons beleidsplan, want de inhoud is het resultaat van de gesprekken met de jeugdwerkers binnen de gemeente, de predikanten en met de jongeren en hun ouders. Uit de gesprekken kwamen twee dingen naar voren. Allereerst: onze jongeren. Waar we ook aan werken, we moeten kijken en luisteren naar de jongeren. Naar hun verhaal, hun vragen, hun verwachtingen en daarop aansluiten. Daarnaast zijn wij als gemeente in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de jongeren. Het komt er op aan om als gemeente voorwaarden en plekken te creëren die eigen, eigentijdse en creatieve ervaringen met geloven mogelijk maken. Om dat te bereiken, is het zaak dat jongeren zelf betrokken worden bij activiteiten, diensten en projecten, en (mede) eigenaar worden van het jeugdwerk. Alleen dan wordt de kerk een plek ‘van’ hen en niet alleen ‘voor’ hen.

Het beleidsplan geeft niet op alle facetten een pasklaar antwoord. Het is een soort van routebeschrijving waar wij als jeugdraad mee op pad gaan. Bovendien zien wij dit document als een groeimodel en hopen dat het ons aanzet tot enthousiasme en een leidraad mag zijn voor ons toekomstig werk. Niet alleen voor onszelf maar bovenal voor onze jongeren en onze toekomstige opvolgers.


Namens de Centrale Jeugdraad.


De wereld om ons heen veranderd
Jongeren en de kerk: het is een spannende combinatie. Veel kerken verliezen jongeren, andere groeien juist. De vraag hoe we jongeren kunnen interesseren in kerkelijke activiteiten en wat zij nodig hebben om te leren geloven wordt dan ook veelvuldig gesteld. Omdat jongeren zich niet meer automatisch verbinden aan een instituut als de kerk, is het noodzakelijk dat zij er dingen vinden die voor hen relevant zijn, er toe doen en bij hun passen.

Voor de beleving van jongeren is de huidige situatie binnen de kerken gericht op de ouderen. Kan dat ook anders, zonder dat we als gemeente daarbij de ouderen tekort doen? Gaat het om allerlei andere vormen, andere muziek, of een andere stijl? Wij hebben het antwoord niet.
Maar de kerk wordt gevormd door jongeren én ouderen. Dan begint het bij relaties, in gesprek gaan met de jongeren en vragen stellen. Wie zijn de jongeren en wat houdt hen bezig? Hoe kunnen wij hen aanspreken, betrekken en ze het gevoel geven dat geloof belangrijk is voor hun leven?

Om in te spelen op bovenstaande ontwikkelingen en plannen te maken voor de toekomst is het belangrijk om de gehele gemeente hierbij te betrekken. Het investeren in relaties tussen generaties, het inzetten op thema’s en vormen die ook voor jongeren relevant zijn en hen te faciliteren en ondersteunen bij activiteiten kan veel positieve energie geven.

Veel jongeren zitten niet elke zondag in de kerk, maar raken wel betrokken bij kortlopende projecten. Deze betrokkenheid kan dan even heel intens zijn, bijvoorbeeld als er geld ingezameld moet worden voor een project dichtbij huis, of om samen met anderen naar het buitenland te gaan om een school te bouwen. Om de rommelmarkt tot een succes te maken, of meewerken aan een musical. Daarnaast kan het belang van goed kinder-, tiener- en jeugdwerk niet genoeg worden onderstreept.

Mogelijkheden voor participatie en eigen initiatief voor jongeren zélf is dus van groot belang. Het komt er op aan om als gemeente voorwaarden en plekken te creëren die eigen, eigentijdse en creatieve ervaringen met geloven mogelijk maken. 

Onze Visie
Wij zien het jeugdwerk, binnen de gemeente, als één geheel. Wij bieden onze jeugd een plek waar ze, samen met hun leeftijdsgenoten en andere gemeenteleden, ruimte ervaren om zichzelf te zijn. In de ontmoeting en gesprekken met elkaar ontdekken zij wat geloof voor hen in het dagelijkse leven betekent. Wij dagen hen uit om hiermee binnen en buiten de gemeente actief te zijn.

Onze Missie
Wij spreken de ambitie uit dat wij, in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de gehele gemeente, jongeren tot hun recht willen laten komen. Dat doen we door onze jongeren helpen op te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen, die vanuit het christelijk geloof, als zingeving, hun plek in de wereld invullen. Gedragen door de relatie met God en in verbinding met de geloofsgemeenschap.

Voor ons zijn de volgende drie uitgangspunten vanzelfsprekend:
1. De gemeente wil een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen, jong en oud, terecht kan met zingevings- en andere vragen, waar we kunnen luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden.
2. Het jeugdwerk is gebaseerd op het verdiepen van het geloof en het verbreden van contact binnen en buiten de bestaande kerkgemeenschap. Wat ons met elkaar verbindt is het verhaal van God met mensen en de voorbeelden die Jezus Christus ons in zijn verhalen gegeven heeft.
3. Het uitgangspunt bij de activiteiten is dat jongeren zo veel mogelijk eigenaar worden van de jeugdactiviteiten. Gecoacht door volwassenen (een luisterend oor, iemand die vraagt wat ze willen en advies geeft, iemand die aanmoedigt en vertrouwen wekt) zijn jongeren goed in staat zelf te verwoorden wat ze willen en dat ook organiseren. Betrokken zijn op jongeren betekent dat wij ze serieus nemen en ook medeverantwoordelijkheid geven.

Vanuit deze visie en missie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. Wij zien het als onze taak de jeugd:
• leren en helpen bij de zoektocht naar het geloof
• enthousiast te maken voor het geloof en gemeente-zijn
• leren en laten nadenken dat God een plaats heeft bij het maken van keuzes in het leven
• laten ervaren dat Christen zijn betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de maatschappij

Naast de doelstellingen ten aanzien van de jeugd denken wij dat de gemeente ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid heeft. Wij willen een gemeente zijn:
• waar de jeugd zich thuis voelt en bijhoort
• die de jeugd betrekt bij het geloof
• die zichtbaar is in de gemeenschap en de maatschappij
• waar jeugdpastoraat een belangrijke plaats inneemt

Onze waarden
We willen jongeren tot hun recht laten komen. Dat stelt niet alleen eisen aan wat we doen in het jeugdwerk, maar ook aan hoe we dat doen.

Het volgende vinden we belangrijk:

We werken samen
We zijn ons ervan bewust dat het jeugdwerk onderdeel is van een proces, waarin we samenwerken met andere onderdelen binnen de kerkelijke gemeente. Hierbij vertrouwen we erop dat we ondersteund worden door de hele gemeente en de kerkenraad.

Geborgenheid
We willen alle jongeren geborgenheid bieden. Jongeren mogen zich veilig en op hun gemak voelen in onze gemeente. We staan open voor suggesties en corrigeren elkaars gedrag. We communiceren open met betrokkenen.

Betrokken
Dit uit zich in de aandacht voor jongeren, voor elkaar en ontwikkelingen in de maatschappij.
We hebben oog voor ons werk maar ook een brede blik: we denken na over samenwerken binnen en buiten onze kerkelijke gemeente en onze bijdrage aan de maatschappij.

Respectvol
We laten de ander in zijn waarde en tonen respect voor elkaars opvattingen. In de samenwerking met anderen zijn we gelijkwaardig, we werken vanuit vertrouwen en respecteren elkaars bijdrage. Zo vullen we elkaar aan en bieden de jongeren een plek waar ze ruimte ervaren om zichzelf te zijn.

Onze Ambities
Vanuit onze visie, missie en doelstellingen richten wij ons op vernieuwingen binnen bestaande en nieuwe activiteiten van het jeugdwerk. Deze activiteiten hebben een viertal dimensies, namelijk leren, vieren, dienen en ontmoeten. Het is niet voor niets dat deze vier aspecten werkwoorden zijn. Ze funderen alle activiteiten van de jongeren in onze gemeente. Daarbij proberen we zoveel mogelijk de activiteiten met elkaar te verbinden. Vanuit de bestaande en nieuwe activiteiten willen we een aantal speerpunten formuleren waar we de komende jaren aan willen werken.

Leren
Wij zijn als gemeente (mede) verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van de jongeren. Dit betekent dat wij hen vertrouwd willen maken met de verhalen uit de Bijbel, met de liturgische vormen van de eredienst, met het diaconale beroep dat het evangelie op ons doet en met de geloofsvragen die uit onze traditie voortkomen.
Enerzijds gaat het hier om kennisoverdracht (catechese). Het is belangrijk dat de jongeren kennis opdoen over de traditie waarvan zij deel uitmaken. Anderzijds willen wij de jongeren ook leren om hun eigen geloofsvragen te formuleren, om met elkaar en anderen in gesprek te gaan en om hun geloof te verdiepen tot meer dan alleen het denkproces. Met andere woorden, we willen hen actief betrekken, stimuleren en motiveren en letterlijk en figuurlijk ‘aan het W/woord laten komen’.

Vieren
De zondagse eredienst is een dienst voor de hele gemeente, jong en oud. Allerlei draden van gemeente zijn komen hier samen in de ontmoeting met God in Woord en Sacrament. Het begint bij het enthousiasmeren van de kinderen en jongeren. Daarom is er iedere zondag kindernevendienst en wordt in de dienst een ‘lied van de week’ gezongen. Tevens wordt er iedere zondag een kind van dienst met specifieke taken aangesteld. Maandelijks wordt de tienerdienst en de jeugdkerk U-nited gehouden. De Jeugdraad realiseert zich, dat niet iedere zondagse eredienst jongeren evenzeer aanspreekt. Daarom koesteren wij de verscheidenheid in onze gemeente, die uiting krijgt in verschillende vieringen die door jongeren in samenwerking met (gemeenteleden) en predikanten worden voorbereid en gehouden.

Dienen
Leven vanuit het Woord betekent omzien naar elkaar. Gericht zijn op God kan niet zonder gericht te zijn op elkaar. Binnen de kerk ontmoeten we mensen voor wie we de ogen niet mogen sluiten. Mensen – dichtbij en ver weg – die ons aanspreken op onze verantwoordelijkheden. De jeugdraad wil kinderen en jongeren bewust maken van de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de mensen om ons heen en de wereld waarin wij leven. Dat wil zij gaan doen door het structureel ondersteunen van projecten. Projecten dichtbij en veraf zijn mogelijkheden van leren en ontmoeten voor jongeren, binnen en buiten de gemeente. Een van de specifieke taken die het Kind van dienst heeft is het uitvoeren van een collecte.

Ontmoeten
De kerk is de ontmoetingsplaats bij uitstek. Allereerst als plaats om God te ontmoeten. En bovendien als ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen en voor jongeren onderling. Een ontmoeting met God kan echter plaatsvinden op allerlei plaatsen en op allerlei manieren. In de kerk staat de eredienst centraal; die is daar in eerste instantie op gericht. Voor kinderen en jongeren spelen de diensten waarin zijzelf een actieve bijdrage leveren een bijzondere rol. Andere vormen van ontmoeting zijn de jeugdclubs, jeugdsoos, jeugdkerk en catechese. Ontmoeting met elkaar is - zeker in het jeugdwerk – een belangrijke factor. Om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor geloofsactiviteiten, is het groepsgevoel erg belangrijk. Het ‘je gekend weten’ binnen de gemeente is essentieel, net als het opbouwen van een vertrouwensband met leeftijdsgenoten. Om vragen over geloof en zingeving met elkaar te kunnen delen, is het belangrijk om elkaar te leren kennen. Ontmoeten is hierbij vanzelfsprekend onmisbaar. Dit maakt de activiteiten die voor de jongeren georganiseerd worden die niet direct een expliciet kerkelijk karakter hebben, dus toch erg belangrijk. Juist de informele ontmoetingsmomenten tijdens activiteiten creëren een band tussen de jongeren, die het geloofsgesprek mogelijk maakt.

Doelstellingen voor de komende jaren

Leren:

 • We onderzoeken (verkennen) de verbinding tussen de tienerdienst en catechese en werken samen met de predikanten aan een gezamenlijk en gedifferentieerd aanbod (vorm en inhoud)
 • We denken actief mee over het opzetten van de filmclub voor jongeren en gespreksgroepen, passend bij de levensfase

Vieren:

 • We werken mee aan het proces dat in gang is gezet in samenwerking met de gemeenteadviseur; thema vieren en verbinden
 • We werken samen aan thematische diensten waarbij we de vieringen van de kinder- en tienerdiensten afstemmen met de predikanten en de leiding van de drie kerken
 • We verkennen verschillende vormen van samenwerking tussen de pijlers Leren-Vieren:
  • gespreksgroepen en voorbereiden eredienst/themadienst
  • kindernevendienst en buitenactiviteit
 • We werken samen met de predikanten om de eredienst toegankelijker te maken voor de jongeren
 • We bieden de jongeren de mogelijkheid om hen actief te betrekken bij de diensten

Dienen:

 • We stimuleren diaconale projecten, bij voorkeur in samenwerking met de verschillende werksoorten van het jeugdwerk (naast de grote projecten ver van huis vooral ook kleine projecten dicht bij huis)
 • We betrekken de jongeren bij het onderdeel diaconie in de Eredienst (collecte, avondmaal e.d.)

Ontmoeten:

 • We ontwikkelen ideeën om de 16+ groep te borgen en te verbinden
 • We zetten in op een eigentijdse vorm van PR en communicatie met de jongeren: jeugdpagina Samenklank, Facebook, website, mailadressen 
 • We faciliteren de jongeren met hun jeugdactiviteiten; o.a. jeugdsoos
 • We werken samen bij gemeente brede projecten (o.a. musical, startzondag e.d.)
 • We betrekken jongeren van andere kerkelijke gemeentes bij jeugd activiteiten (jeugdclubs, paasnacht, projecten e.d.)
 • We verkennen de mogelijkheden van het opzetten van pastorale teams voor de jongeren
 • We organiseren bijeenkomsten samen met de jongeren en hun ouders en/of verzorgers