Skip to main content

College van Diakenen Magnuskerk - Anloo

ANBI PKN Anloo - ZuidlarenDe Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een gift aan een ANBI mag in mindering worden gebracht op de Inkomstenbelasting. De erkenning als ANBI is vastgelegd in een groepsbeschikking van de Belastingdienst aan de PKN te Utrecht en deze is van toepassing op alle tot de PKN behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). 

De MAGNUSKERK ANLOO en haar Diaconie zijn op grond van de groepsbeschikking derhalve een ANBI. Aan de erkenning van ANBI zijn door de overheid een aantal transparantie-eisen ten aanzien van bestuur, beleid, beloning, doel, beleidsplan en financiën verbonden. De invulling daarvan treft u hieronder aan:

A. Algemene gegevens
Naam ANBI (Diaconie) : Diaconie Magnuskerk te Anloo - Annerveen
RSIN/ Fiscaal nummer : 824106180
Adres : Kerkbrink 3, 9467 PH Anloo
KvK: 76441318
E-mail : magnuskerk-diakenen@pknanloozuidlaren.nl 

B. Samenstelling bestuur

Het college van diakenen geeft vorm aan de diaconale opdracht van onze Protestantse Gemeente.
Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De wijkraad is eindverantwoordelijk. 

C. Beleidsplan
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden onder: pdfBeleidsplan PKN - Nederland977.67 KB
Het beleidsplan van de Diacionie van de Magnuskerk kunt u vinden onder: pdfBeleidsplan Diaconie Magnuskerk103.54 KB

D. Beloningsbeleid
Voor het beloningsbeleid verwijzen wij kortheidshalve naar de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden.
Leden van de Wijkraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De Magnuskerk heeft geen medewerkers in loondienst. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. 

E. Doelstelling
Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde voor God.
Het diaconale werk, waarbij mensen omzien naar elkaar, is één van de taken van de Magnuskerkgemeente. 

F. Verslag van activiteiten
Diaconie bestaat al heel lang en is daarmee ook in onze kerk één van de oudste instellingen ten behoeve van mensen in noodsituaties. Tegenwoordig zijn er veel taken bijgekomen. De diaconie van de Magnuskerk ondersteunt diverse projecten, zowel dichtbij als ver weg. Het gaat om de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties. Kerk in Actie, is met zijn vele projecten, één van de organisaties waar veel mee wordt samen gewerkt.

De hulp kan materieel en sociaal-maatschappelijk zijn. Steun en ondersteuning kan geboden worden aan thuis- en daklozen, migranten en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Mantelzorg en werkzaamheden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) komen steeds vaker voor. Met andere kerken in de gemeente Aa en Hunze verspreiden wij kerstpakketten, in overleg met de stichting 'De arme kant', gevestigd in Gieten.

Daarnaast werken we samen met vijf kerken in Zuidlaren waarvoor we maandelijks acties houden, voor de voedselbank in Zuidlaren.
Daarnaast helpen de diakenen mee tijdens de viering van het Heilig Avondmaal om ook hier de verdeling van brood en wijn goed te laten verlopen. In de viering van het Heilig Avondmaal komt de essentiële diaconale rol terug. 

G. Verkorte staat van Baten en Lasten

 

ANBI rapport