Skip to main content

College van Kerkrentmeesters Dorpskerk - Zuidlaren

ANBI PKN Anloo - ZuidlarenDe Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een gift aan een ANBI mag in mindering worden gebracht op de Inkomstenbelasting. De erkenning als ANBI is vastgelegd in een groepsbeschikking van de Belastingdienst aan de PKN te Utrecht en deze is van toepassing op alle tot de PKN behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). 

De HERVORMDE GEMEENTE ZUIDLAREN en haar Diaconie zijn op grond van de groepsbeschikking derhalve een ANBI. Aan de erkenning van ANBI zijn door de overheid een aantal transparantie-eisen ten aanzien van bestuur, beleid, beloning, doel, beleidsplan en financiën verbonden. De invulling daarvan treft u hieronder aan:

De Dorpskerkgemeente te Zuidlaren vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door de kerkrentmeesters)
• de Diaconie.
Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

Algemene gegevens van de Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente te Zuidlaren:
Naam van de ANBI Hervormde gemeente Zuidlaren
RSIN/fiscaal nummer: 009249138
Postadres: Kerkbrink 46, 9471 AL te Zuidlaren
e-mail: hhaan@pknanloozuidlaren.nl

Algemene gegevens van de Diaconie van de Dorpskerkgemeente te Zuidlaren:
Naam van de ANBI Diaconie van de Hervormde gemeente Zuidlaren
RSIN/fiscaal nummer: 803517221
Postadres: Kerkbrink 46, 9471 AL te Zuidlaren
e-mail: dvanderschuur@pknanloozuidlaren.nl

Algemeen (op beide van toepassing)
De Dorpskerkgemeente te Zuidlaren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland te noemen PKN). De Dorpskerkgemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: pdfBeleidsplan PKN Nederland977.67 KB
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op deze website: https://www.pknanloozuidlaren.nl/wijkraad-dorpskerk/wijkraad 
De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie (op beide van toepassing)
Vanaf 29 november 2008 vormt de Dorpskerkgemeente een federatie samen met de Laarkerk Zuidlaren en de Magnuskerk te Anloo, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren,gezamenlijk beleid te ontwikkelen en in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. Deze federatieve protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren beziet de maatschappij, waarin wij nu leven, als een uitdaging om op een eigentijdse manier naar de verhalen uit de Schrift te luisteren en mensen een handvat te bieden om in het dagelijks leven toe te passen wat we leren uit de Schrift. 

De gemeente wil een open, actieve en pluriforme gemeente zijn met ruimte voor dialoog en communicatie, waarbij oog is voor mensen van alle leeftijden. We willen gastvrij en uitnodigend wil zijn, niet alleen voor onze eigen leden, maar ook voor belangstellenden van buiten en voor andere geloofsgemeenschappen. We willen een kerkelijke gemeenschap zijn waarin verschillende stromingen en geloofsbelevingen onderdak kunnen vinden en waar een mogelijkheid is voor kerkelijke vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor een ieder. De gemeente wil, met de middelen die haar ten dienste staan, een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen, jong en oud, terecht kan met zingevings- en andere vragen, waar we kunnen luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden. Binnen onze kerken is er ruimte voor mensen die zoeken naar God en daar vorm aan geven.

Wij weten ons geïnspireerd door het verhaal van God met mensen. In ons dagelijks leven laten we ons leiden door de voorbeelden die Jezus Christus ons in zijn verhalen gegeven heeft. Daarin gaat het om belangrijke zaken als naastenliefde,samen delen en rechtvaardigheid.
In ons handelen proberen we ondersteuning te bieden aan mensen in onze naaste omgeving, op verschillende levensterreinen. Dit betreft niet alleen de eigen leden, maar ook de bewoners in de regio rondom de kerken. Waar nodig willen wij praktisch aanwezig zijn. Tevens willen wij uitdragen wat ons beweegt om er voor een ander te zijn.

Beleidsplan (op beide van toepassing)
De Dorpskerkgemeente werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u hier: https://www.pknanloozuidlaren.nl/over-ons#inleiding

Activiteiten
De wijkraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Samenklank en/of website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de wijkraad.

ANBI – kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). De samenstelling van het Collega van Kerkrentmeesters staat op de website: https://www.pknanloozuidlaren.nl/wijkraad-dorpskerk/kerkrentmeesters

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling en activiteiten
Taak van het college van kerkrentmeesters is het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Het college voert de boekhouding en de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening, die namens de gemeente wordt gecontroleerd door minstens twee daartoe door de kerkenraad aangewezen gemeenteleden .De jaarrekening dient uiterlijk 1 mei te worden aangeboden aan de kerkenraad.
Ook wordt er jaarlijks een begroting van de inkomsten en uitgaven worden opgesteld ,die de goedkeuring behoeft van de kerkenraad en uiteindelijk de RCBB.
Het college heeft rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordigt onze gemeente als zodanig bij pachtzaken, beheren van de belegde gelden, beheer van gebouwen en aangaan van verbintenissen met derden.

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van onroerende zaken en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Dorpskerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting 
Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van onroerende zaken en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Dorpskerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

ANBI rapport