Skip to main content

College van Diakenen Dorpskerk - Zuidlaren

ANBI PKN Anloo - ZuidlarenDe Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een gift aan een ANBI mag in mindering worden gebracht op de Inkomstenbelasting. De erkenning als ANBI is vastgelegd in een groepsbeschikking van de Belastingdienst aan de PKN te Utrecht en deze is van toepassing op alle tot de PKN behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). 

De HERVORMDE GEMEENTE ZUIDLAREN en haar Diaconie zijn op grond van de groepsbeschikking derhalve een ANBI. Aan de erkenning van ANBI zijn door de overheid een aantal transparantie-eisen ten aanzien van bestuur, beleid, beloning, doel, beleidsplan en financiën verbonden. De invulling daarvan treft u hieronder aan:

Algemeen gegevens
Naam ANBI Diaconie van de Hervormde gemeente Zuidlaren
RSIN/Fiscaal nummer: 803517221
KvK: 76440400
Postadres: Kerkbrink 46, 9471 AL te Zuidlaren
E-mail: t.schonewille@pknanloozuidlaren.nl

De Dorpskerkgemeente te Zuidlaren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland te noemen PKN). De Dorpskerkgemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd onder: Wijkraad Dorpskerk 
De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.


Beleidsplan
De Dorpskerkgemeente werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u hier: Beleidsplan
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden onder: pdfBeleidsplan PKN Nederland977.67 KB

Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.
Voor het verdere beloningsbeleid verwijzen wij naar de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse kerk: Beloningsbeleid PKN Nederland 


Doelstelling/visie
Vanaf 29 november 2008 vormt de Dorpskerkgemeente een federatie samen met de Laarkerk Zuidlaren en de Magnuskerk te Anloo, met als doel de samenwerking tussen de drie kerken te intensiveren,gezamenlijk beleid te ontwikkelen en in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren.
Deze federatieve protestantse Gemeente Anloo-Zuidlaren beziet de maatschappij, waarin wij nu leven, als een uitdaging om op een eigentijdse manier naar de verhalen uit de Schrift te luisteren en mensen een handvat te bieden om in het dagelijks leven toe te passen wat we leren uit de Schrift. De gemeente wil een open, actieve en pluriforme gemeente zijn met ruimte voor dialoog en communicatie, waarbij oog is voor mensen van alle leeftijden.
We willen gastvrij en uitnodigend wil zijn, niet alleen voor onze eigen leden, maar ook voor belangstellenden van buiten en voor andere geloofsgemeenschappen. We willen een kerkelijke gemeenschap zijn waarin verschillende stromingen en geloofsbelevingen onderdak kunnen vinden en waar een mogelijkheid is voor kerkelijke vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor een ieder.
De gemeente wil, met de middelen die haar ten dienste staan, een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen, jong en oud, terecht kan met zingevings- en andere vragen, waar we kunnen luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden. Binnen onze kerken is er ruimte voor mensen die zoeken naar God en daar vorm aan geven.
Wij weten ons geïnspireerd door het verhaal van God met mensen. In ons dagelijks leven laten we ons leiden door de voorbeelden die Jezus Christus ons in zijn verhalen gegeven heeft. Daarin gaat het om belangrijke zaken als naastenliefde,samen delen en rechtvaardigheid.
In ons handelen proberen we ondersteuning te bieden aan mensen in onze naaste omgeving, op verschillende levensterreinen. Dit betreft niet alleen de eigen leden, maar ook de bewoners in de regio rondom de kerken. Waar nodig willen wij praktisch aanwezig zijn. Tevens willen wij uitdragen wat ons beweegt om er voor een ander te zijn.

Doelstelling
Diaken komt van het Griekse woord Diakonos en dat betekent ‘dienaar’. Het is al een zeer oud ambt in de kerk en voert terug naar de Bijbel. In Handelingen 6 is terug te lezen dat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden. De christelijke gemeente besloot zeven mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden.
De armenzorg is in Nederland in de loop der tijd veranderd maar een ding blijft centraal: wij zamelen gelden in zodat hulp kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Deze hulp bieden wij soms ver weg zoals in de derde wereld maar ook dichtbij in Nederland of zelfs in de omstreken van Zuidlaren. Want armoede is overal. Daarnaast helpt de diaken mee tijdens de viering van het Heilig Avondmaal om ook hier de verdeling van brood en wijn goed te laten verlopen. Telkens wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd ziet u de wezenlijke rol van de diaconie terug.


Activiteiten
De wijkraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Samenklank en/of website.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de wijkraad.
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending).
Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.
De wijkraad is eindverantwoordelijk.

 

Financiële verantwoording
Onderstaande verkorte staat van Baten en Lasten geeft in de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het laatst afgesloten boekjaar.

ANBI rapport