• Start
  • Korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitzicht op 2016

Korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitzicht op 2016

bredekerkenraad pkn anloo zuidlaren

Toespraak gehouden door voorzitter Abe Veenstra tijdens de gezamenlijke brede kerkenraadsvergadering van 11 januari jl.

Beste mensen,

In het kort wil ik graag een aantal zaken aanstippen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en daarbij wil ik dan graag ook direct iets zeggen over 2016. Ik doe dat een beetje door elkaar heen omdat vele afspraken die we in het afgelopen jaar gemaakt hebben een vervolg krijgen in 2016

We kunnen terugkijken op een goede samenwerking in de federatie afgelopen jaar. Mijn gevoel is  dat we op een positieve manier steeds meer naar elkaar toegroeien. De besluitvorming in de federatie vindt zonder uitzondering in goede harmonie plaats.

Een aantal zaken wil ik graag benoemen.

Een jaar geleden stond de Brede Kerkenraadsvergadering in het teken van “Vieren en Verbinden”. Gastspreker was toen ds. Bert Altena. Het project Vieren en Verbinden hebben we rond de zomer afgerond met een aantal resultaten en afspraken waar we dit seizoen weer mee aan de gang zijn gegaan. We hebben afgesproken dat er meer actuele thema’s in de ochtenddiensten worden behandeld. Daarnaast hebben we ook afgesproken dat er meer participatie door gemeenteleden in de eredienst zal plaatsvinden. We hebben ons tevens voorgenomen een besluit te nemen om vanaf volgend seizoen alle avonddiensten gezamenlijk te vieren.

In het kader van vieren en verbinden hebben we ook m.b.t. een tweetal zaken gezegd dat we die nu niet gezamenlijk oppakken.

Ten eerste gezamenlijk muziekbeleid. Iedere wijkkerk kan hier zelf invulling aangeven. De reden is dat de wijkkerken verschillende opvattingen hebben over dit beleid. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en zullen we aan het eind van het kerkelijk seizoen dit onderwerp evalueren.

Ten tweede gaan we het rouleren van de predikanten niet intensiveren. De toegevoegde waarde van meer kanselruil wordt niet echt onderkend en daarnaast blijken de wijkgemeenten gehecht aan hun eigen predikant.

Het jaar 2015 stond voor een groot deel in het teken van het Bolivia project dat circa 40 jongeren van onze federatie samen met World Servants hebben ondernomen. We mogen concluderen dat zowel de voorbereiding als de reis zelf een groot succes was. De voorbereiding was een succes als je kijkt naar de onderlinge samenwerking en verbinding maar heeft ook zeker een inspanning van een ieder gevraagd, zowel lichamelijk als geestelijk zal ik maar zeggen. Onze jongeren  hebben mooie ervaringen opgedaan die hen de rest van hun leven bij zullen blijven. Dit mede dankzij World Servants en zeker ook dankzij de  begeleiding door de staf en de stuurgroep en zeker niet in de laatste plaats door de jongeren zelf. Dit seizoen zal zeker ook op de agenda staan hoe wij in de toekomst om willen gaan met de jongerenreizen.

Afgelopen jaar hebben we met elkaar nagedacht over onze samenwerking in de federatie op dit moment en hoe dat zich zou moeten ontwikkelen in de komende jaren. We hebben op basis daarvan een beleidsnotitie ontwikkeld voor de komende vijf jaar. Deze notitie ligt nu bij de wijkraden waarna het in een gezamenlijke gemeentevergadering zal worden besproken.

Belangrijke doelstellingen welke in dit beleidsdocument zijn benoemd zijn:

We concluderen dat er momenteel geen noodzaak tot fusie is en dat de voordelen van een fusie op dit moment niet opwegen tegen de nadelen. De komende periode willen we benutten om randvoorwaarden te scheppen zodat we over vijf jaar verantwoord een besluit kunnen nemen tot eventueel een fusie of een voortzetting van de federatie.

Daarnaast willen we de vergaderdruk sterk verminderen en daarmee ook de stroperigheid van besluitvorming. Dit moet gerealiseerd worden door een heldere taakverdeling tussen de wijkraden en de federatieve kerkenraad en een bijkomend doel daarbij is dat we meer tijd hebben voor inhoudelijke discussie over te voeren kerkelijk beleid en daarbij beter kunnen anticiperen op de actualiteit.

Zeer belangrijk is in dit kader  ook de doelstelling dat we ons over vijf jaar meer gemeente willen voelen. We willen graag dat wijkgemeenteleden elkaar beter leren kennen. Daarom willen we graag ontmoetingen organiseren door samen activiteiten te ondernemen, ik heb de avonddiensten al even genoemd en gezamenlijke gemeentebijeenkomsten zijn in dit kader ook een doelstelling. Voor 9 maart staat een gemeenschappelijke gemeentebijeenkomst gepland

Samenvattend is het doel  om de komende jaren stappen te zetten zodat we verder naar elkaar toe groeien.

We hebben tevens besloten tot een onafhankelijke voorzitter voor de Smalle Kerkenraad, vooral omdat de belasting van een dubbel voorzitterschap van een wijkraad en de federatie, toch wel zwaar blijkt. En daarnaast kan een onafhankelijke voorzitter, het woord onafhankelijk zegt het al natuurlijk, veel beter boven de partijen staan.

Een bijzonder woord voor het Jeugdwerk dat volledig onder de Smalle Kerkenraad valt. Er is afgelopen jaar enorm veel werk verzet, wat heeft uitgemond in een ambitieus beleidsplan en werkplan. Het is goed te merken dat mede vanwege de grote inzet het jeugdwerk volop bloeit. De activiteiten van United mogen in dit kader niet onbenoemd blijven.

De kerkrentmeesters hebben afgelopen jaar hard gewerkt zodat we een beroep kunnen blijven doen op de ANBI status. De inspanning steeg nog even naar een hoogtepunt zo rond kerst en oud en nieuw. Het is werk dat veelal achter de schermen gebeurt, maar dat essentieel is opdat we onze financiën op orde houden.

Net zoals afgelopen jaar zal ook in 2016 m.b.t. pastoraat aandacht zijn voor blijvende gezamenlijke toerusting voor de pastorale ouderlingen.

Dat geldt ook voor de gezamenlijke pastorale commissies en de gezamenlijke diaconieën die gezamenlijk zullen optrekken om de aanwezige nood onder de mensen te kunnen signaleren.

Het gezamenlijke diaconiebeleid was afgelopen jaar en zal ook dit jaar gefocust zijn op armoedebeleid en noodhulp, we kunnen daarbij denken aan de voedselbank maar ook de vluchtelingenproblematiek zal ons volledig aangaan.

Blijvende aandacht zal zijn voor mensen die in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken.

Het gezamenlijk project “Hanukka child care” in Ghana is een project wat gestart is aan het begin van het kerkelijk seizoen en zal in 2016 ook zeker nog alle aandacht krijgen.

Last but not least wil ik Samenklank noemen, dat met grote regelmaat wordt uitgebracht. En uiteraard de website. We kunnen trots zijn op zowel het blad als de site.  Ik doe een oproep aan ieder van u om uw steentje bij te dragen, want beide media kunnen niet zonder de voortdurende aanvoer van nieuwsmateriaal en actualiteit. En vele handen maken in ieder geval lichter werk.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor zijn en of haar inzet in het afgelopen jaar bij de realisatie van alle plannen die we met elkaar maken.

Alle vertrouwen is bij mij aanwezig dat wij ook in 2016 voortvarend verder gaan met de gemaakte plannen om dan maar in jaarthema’s te blijven denken en spreken wil ik de wens uit spreken dat wij met hart en ziel zullen werken,  vieren en verbinden en bovenal Goede Buren zullen zijn.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.