Skip to main content

Nieuwsbrief classispredikant ds. Jan Hommes

nieuwsbrief pkn anloo zuidlarenDe kerkklokken worden nog steeds geluid de woensdagavonden en op steeds grotere schaal. Als een teken van hoop en verbondenheid in deze verwarrende tijd van Corona en alle maatregelen die daarmee samenhangen. Het is een bijzondere periode en de situatie verandert ook voortdurend, moeilijk om mee om te gaan voor velen in onze samenleving. Bezoeken van mensen, samenkomen, herdenken en vieren zijn allemaal zaken die met de nodige maatregelen zijn omgeven. Hoe mooi is het dat er op allerlei andere manieren contact wordt gezocht en gevonden. Online kerkdiensten via kerkomroep of de eigen website, een viering op zondagmorgen vanuit de Kapel van het Landelijk Dienstencentrum van onze Protestantse Kerk en andere manieren om door te kunnen gaan. Mooi dat we stil kunnen staan bij alle emoties, kunnen bidden voor wat er op ons afkomt en voor de mensen die het treft als slachtoffer of familie, in werk of dagelijks leven. Mooi ook dat we op die manier ook de Schrift kunnen laten spreken.

Landelijk is het platform ‘niet alleen’ opgericht, waarin bijna alle kerken samenwerken. Ga naar www.nietalleen.nl of #nietalleen en je vindt wat je kunt doen, hoe je je kunt aanmelden voor een klus of een bescheiden bijdrage voor mensen die hulp nodig hebben. Gewoon doen.

Op 23 maart heeft onze regering de maatregelen aangescherpt en dat heeft opnieuw gevolgen voor ons kerkelijk leven. Een paar zaken op een rij.

1 Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand en houd de richtlijnen aan waar het gaat om hygiene.
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Als classis onderstrepen wij dit advies. Wij vragen u verstandig met dit voorschrift om te gaan en niet de grenzen op te zoeken. Met andere woorden: kom alleen samen met de mensen die nodig zijn om de onlineviering te verzorgen! Zoals eerder gecommuniceerd is het niet in de geest van dit voorschrift om op creatieve wijze kerkdiensten te organiseren (bv. verspreid over de dag meerdere vieringen voor 30 personen).

2 Er zijn gemeenten die hun kerkgebouw open stellen voor gebed, een kaarsje branden of toch even iemand anders spreken met de nodige afstand van 1,5 meter. Dat blijft toegestaan. Let op: wel binnen de bestaande afspraken van afstand en hygiëne en zorg dat er niet te veel mensen binnen zijn.

3 Uitvaarten en bruiloften: maximaal 30 mensen met in acht nemen van alle andere voorzorgsmaatregelen; geen handdrukken, niet elkaar aanraken, 1,5 meter afstand en de nodige hygiëne, geen koffie en nazit.
Voor uitvaarten. Soms wordt er ook voor gekozen de bijeenkomst niet in de kerk te houden, maar bij het graf. Een herdenkingsdienst kan wellicht op een later tijdstip plaatsvinden.
Een bijzonderheid is de voorbereiding van een dergelijke bijeenkomst. Bij voorkeur telefonisch, beeldtelefoon of andere middelen waar we deze dagen allemaal steeds meer vertrouwd mee raken of ouderwets schriftelijk.
Volg de aanwijzingen van de uitvaartverzorger.  
4 Bezoekwerk wordt ingevuld op velerlei manieren anders dan elkaar fysiek bezoeken. Probeer thuis elkaar bezoeken zo veel mogelijk te beperken, eigenlijk gewoon niet doen. Je kunt als bezoeker het virus meenemen, je kunt het er ook brengen, ook al heb je geen ziekteverschijnselen. In geval van een Corona-patiënt is het verstandig contact te zoeken met de arts, verpleegkundige of de GGD hoe te handelen. Ga contacten aan op andere manieren: telefoon, beeldbellen en dergelijke; of een brief.

5 Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie ‘cruciale beroepen’. Dat betekent dat er bijzondere afspraken gelden en zij hun pastorale en begeleidende werk voor een deel kunnen blijven doen en naar buiten kunnen en op bezoek als dat noodzakelijk is. Daarvoor is het nodig dat zij een ‘verklaring predikantschap’ aanvragen bij mw. Els Megchelsen: e.megchelsen@protestantsekerk.nl. Dit geldt voor zowel predikanten als kerkelijk werkers als ook pioniers die het werk van een predikant doen.
Een verklaring kan nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking te komen voor kinderopvang die beschikbaar blijft voor ouders die allebei in cruciale beroepen werken. Zie voor verdere informatie met betrekking tot bezoekwerk de website van de Protestantse Kerk.

6 In veel gemeenten zijn de voorbereidingen voor andere manieren van vieren rondom Pasen in volle gang. Met name de viering van het Heilig Avondmaal wordt daarin als wezenlijk voor onze kerkelijke gemeenschap ervaren. Het is op veel plekken mogelijk de on-line viering mee te maken en zelf brood en wijn klaar te zetten en op die manier vanuit huis te breken en te delen met elkaar. Wellicht zijn er andere initiatieven en deel ze door ze bijvoorbeeld te melden aan onze scriba: scriba@classisgroningendrenthe.nl; hij zet ze dan op onze website. Dat geldt ook voor andere initiatieven: geef ze door en laat anderen er van mee profiteren. Hier wordt in de landelijke kerk over nagedacht en er komen voorstellen, let op de website van de Protestantse Kerk.

 

ds. Jan Hommes, classispredikant classis Groningen-Drenthe

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail