Skip to main content

Beknopt verslag Generale Synode

- Spreken over ons geloof met anderen is tamelijk lastig. Je moet iets van je binnenste tonen zonder dat je je gevoelens goed onder woorden kunt brengen en moeilijk kunt onderbouwen. Ter ondersteuning van het geloofsgesprek heeft Maarten Wisse een nota geschreven met als titel ‘De Bijbel in het midden’. Door o.a. het benoemen van verschillende visies en ervaringen binnen onze kerk maakt de nota duidelijk welke haken en ogen er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken. Spreken vanuit verschillende achtergronden is nodig om uitgedaagd en geconfronteerd te worden met verrassingen. De nota wordt uitgewerkt tot een boekje en online materiaal om het geloofsgesprek in de gemeente te bevorderen.

- Jacobine Gelderloos bood het boekje ‘Sporen van God in het dorp’ aan. De inhoud is gebaseerd op haar promotieonderzoek aan de PThU naar de functie van de kerk in dun bevolkte streken van ons land.
- De bespreking van de nota ‘Mozaïek van kerkplekken’ betreft een nadere oriëntatie op allerlei nieuwe vormen van kerkzijn waarbij mensen betrokken worden die nu niet veel met kerk en geloof van doen hebben. Een deel van deze initiatieven heeft behoefte aan zelfstandigheid die voorbij de organisatorische grenzen van de huidige kerkorde gaat. Er is gesproken over aspecten als: - lidmaatschap, - rol van predikanten, - sacramenten, - diversiteit. Begin 2019 is er een ronde door het land met openbare bijeenkomsten. In de volgende Synodevergadering hopen we nadere beslissingen te kunnen nemen.
- Inzake huwelijk en levensverbintenis heeft de synode met een zekere meerderheid besloten het huidige onderscheid in de kerkorde te handhaven. Wel is expliciet uitgesproken dat hieruit absoluut geen waardeoordeel over seksuele geaardheid ontleend kan worden maar wel een wijze van omgaan in de praktijk van het kerkelijk leven. Zegenen en inzegenen hebben dezelfde liturgische waarde, namelijk twee mensen die hun gezamenlijke toekomst stellen voor het aangezicht van God onder de belofte van zijn bewaring, genade en vrede. De Generale Synode spoort gemeenten aan om de veilige ruimte voor alle leden te vergroten waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen gevoerd kan worden.
- De eerste dag is afgesloten met een toelichting over de Pakistaanse protestantse kerken (samenwerking van: Luthers-Methodist-Anglicaans-Presbyteriaans) door bisschop Peters die in Nederland op bezoek is. Vanwege veiligheidsmaatregelen is zijn voordracht afgeschermd. Bisschop Peters sloot onze bijeenkomst af met de zegen, uitgesproken in de taal van Urdu, die binnen onze kerk een gemeente in Nederland heeft.
- De Kerkorde Commissie is met de ‘stofkam’ door de aanpassingen vanwege ‘Kerk 2025’ gegaan en nog enkele onjuistheden of onduidelijkheden tegengekomen. De meeste aanpassingsvoorstellen heeft de Synode in eerste lezing en zonder consideratie geaccepteerd; van enkele aanpassingen krijgen de kerkenraden binnenkort bericht en de mogelijkheid tot reactie.
- Onze universiteit, de PThU in Groningen en Amsterdam, presenteerde de actuele ontwikkelingen. De belangstelling voor de éénjarige Master - niet voor gemeentepredikant - is nog beperkt; de belangstelling neemt wel toe. In de zorg komt steeds meer vraag naar de ‘praktijkondersteuner Spiritualiteit’, dat nauw verband houdt met ons pastoraat. In de opleidingen zal hiermee rekening gehouden worden. De toename in het maatschappelijk denken rond maakbaarheid van de levenspositie en reductionisme van interesses tot beheersbare kwesties (b.v. 1-onderwerp partijen) krijgen extra aandacht.
- Binnen het Categoriaal Pastoraat wordt het studentenpastoraat drastisch gereorganiseerd. Er zal op vraag worden gestuurd terwijl momenteel op het aantal studenten wordt ingezet. De organisatie, initiatief en verantwoordelijkheid gaat naar de plaatselijke kerk. De beschikbaarheid van inzet vanuit de landelijke kerk blijft op gelijk niveau. De personele inzet voor koopvaardijpastoraat kan op het huidige niveau blijven indien belangenorganisaties (reders ed.) een deel van de overige onkosten, zoals locatie, dragen.
- De mogelijkheid voor tijdelijke predikantsaanstelling wordt vereenvoudigd tot de volgende modellen:
1) tijdelijk dienstverband korter dan 2 jaar, geen toestemming classis, adviseur kerkenraad;
2) tijdelijk dienstverband langer dan 2 jaar, solvabiliteitsverklaring nodig, lid kerkenraad;
3) ambulante predikant uit mobiliteitspool, vervangend voor gewoon werk, per regio snel beschikbaar;
4) Interimpredikant, specifiek voor crisis of transitie omstandigheden, vaste aanstelling bij Dienstenorganisatie;
5) Proponent, geen toetsing door classis, korting op bezettingsbijdrage. Daarnaast blijft de mogelijkheid voor detachering (b.v. samenwerkingsgemeenten) en incidentele hulpdiensten voorhanden.

Met vriendelijke groet, Jan Wytse Boorsma (Workum)

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail