Skip to main content

Jaarrede 2019, terugblik en vooruitzicht

jaarrede pkn anloo zuidlarenVorig jaar kwam de Brede Kerkenraad op 8 januari bijeen in de Meent. Na een heerlijke door Bert Huisman en Rieno Moedt bereidde maaltijd sprak ondergetekende z’n 2e jaarrede uit. Vervolgens hield Laetitia van der Lans van ‘de Zalige Zalm’ een interactief verhaal over ‘Communicatie naar buiten’. Tot slot volgde nog een ‘hapje en drankje’.
‘Running Dinner’ en ‘Happen en Stappen’ vielen ook dit maal weer in de smaak.
Op de Kerk-Doet-Dag op 10 maart werden tal van klussen geklaard. Het Mozaïek theater vormde op Biddag 14 maart het toneel van de 3e federatieve, deze keer door de diaconie voorbereidde, gezamenlijke gemeenteavond. Ds. Jelle van Slooten ging voor in de Vesper. Vervolgens werden maar liefst 11 ‘Kerk naar Buiten’ activiteiten voor het voetlicht gebracht. Hierna informeerde locatiemanager Alex Sijtsma ons over ‘Ouderenzorg’. De ‘Planavond’ op 10 april leidde tot nieuwe initiatieven en een overzicht van bestaande activiteiten.
Op de pastoraatavond d.d. 25 april in de Zetstee te Annen sprak ds. Ruurd van de Water, geestelijk verzorger Martiniziekenhuis, over ‘Zorg aan zieken’. MagnusFair en Rommelmarkt doen je versteld staan wat tweedehands spullen nog opbrengen.
Op 12 mei overleed ds. Bauke Span, emerituspredikant van de Laarkerk, 83 jaar oud.
De op 25 mei ingegane Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook voor de kerken de nodige consequenties. Dorps- en Magnuskerk deden weer mee aan het ‘Feest van de Geest’. Zo herbergde het koor van de Dorpskerk een transparante ‘silo’ van Peter Dijk met foto’s van gemeenteleden (Tineke Homan) + een schitterend vormgegeven boek ‘Wat bezielt ze nog…’ De interviews en tekeningen zijn van de hand van Roel Nijhof, Tineke zorgde voor de foto’s. In de ‘Magnus’ was een schilderijen- en sculpturenexpositie. ‘Onze’ Karin Elema creëerde een spectaculaire hangende installatie van plastic rietjes en roerstokjes in het koor van de Bonifatiuskerk te Vries. De Vroege Vogeldiensten in Anloo waren een doorslaand succes, daarom worden ze dit jaar opnieuw gehouden. De seniorenbustocht op 25 augustus voerde o.a. naar het gevangenismuseum in Veenhuizen.
CJR: De Verre Reis met World Servants gaat komende zomer naar Ghana. Indrukwekkend hoeveel werk hiervoor al is verzet, denk maar aan de scheurkalender, de kookcafés, het musicalbenefietconcert en de succesvolle verkoop van steigerhouten ‘led kerststerren’.
Last but not least: Sanne de Hoop volgde Paulien Hu op als voorzitter.
Zondag 23 september begonnen we het nieuwe kerkelijk seizoen met een gezamenlijke dienst in de Magnuskerk, (Jaar)thema: ‘Een goed gesprek’. Na afloop waren er tal van activiteiten, gevolgd door een lekkere lunch. De Zuidlaardermarkt bood bij Zijbeuk en Synagoge gelegenheid om geld voor de ‘Ghana reis’ te vergaren. Opbrengst: 6500 euro!
Dorps- en Laarkerk verwelkomden afgelopen najaar elk een nieuwe wijkraadsvoorzitter. Onze 3 kerken sloten zich aan bij Stichting Wijdekerk, initiatief van een groep christenen, LHBTI’ers en mensen die nauw bij hen betrokken zijn. Het Schnitgerorgel in de Magnuskerk is 300 jaar oud. Zondag 4 november was er in Laar- en Dorpskerk i.v.m. Dankdag een ‘fruitpakhuis’. Creatief Café floreert en een Repair Café met Lentis is bijna een feit. De Laarkerk had al een gedachtenispaneel van glaskunstenares Gonny Fournier uit De Punt, in februari volgen nog een dooprol-houder plus doopschaal.
Onze diaconieën startten 6 jaar geleden de maandelijkse inzameling voor de voedselbank. Op zondag 9 december gaven ze in de Meent voor de 7e keer een kerstdiner voor asielzoekers en statushouders, die in onze dorpen wonen. De Laarkerk organiseert dit voorjaar de pastoraatavond, ook zal er een cursus bezoekwerk worden gegeven. Kerkrentmeesters houden binnenkort weer de jaarlijkse VVB actie, hopelijk worden zij aangenaam verrast door het resultaat. Oh ja, het federatief katern is gereed!
Onderzoek van stagiair Christiaan Schoonenberg in de Laarkerk resulteert in een denktank over ‘anders kerk zijn’. Een federatieve werkgroep gaat bekijken wat de nieuwe Kerkorde naast ‘federatie’ en ‘fusie’ nog meer te bieden heeft om ons te organiseren. Ook in Magnus- en Dorpskerk wordt gebrainstormd over de eigen en onze gezamenlijke toekomst. In 2021 besluiten we immers hoe wij met elkaar verdergaan. Daarom kan het geen kwaad om in de aanloop ernaartoe alvast ‘ins en outs’ tegen elkaar af te wegen. Waar we ook op uit zullen komen, een kerk zonder vrijwilligers is onbestaanbaar! Ze zijn goud waard: 24 karaat!

Cees Verspuij

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail