• Start

Week van gebed voor eenheid - 17 januari t/m 24 januari

week van gebed pkn anloo zuidlarenBlijf in mijn liefde – Johannes 15:9b – is dit jaar gekozen als uitgangspunt voor de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf, hij wijst op de verbondenheid met hem als bron van de vrucht van eenheid. De weg naar de ander en de zorg voor de wereld. Jezus wil ons zijn vreugde geven.
Helaas zijn we door corona niet in staat deze week iedere dag bij elkaar te komen in de verschillende kerken in Zuidlaren en Anloo om samen te stil te zijn, te lezen, te zingen en te bidden. Maar we kunnen wel ieder in zijn/haar eigen huis, het rooster volgen dat daarvoor is gegeven. 
Het is bijzonder te weten dat deze week door christenen over de hele wereld dezelfde Bijbelgedeelten gelezen zullen worden en gebedspunten zullen worden gedeeld.

Leesrooster:
Zondag 17 januari: 

Johannes 15: 16a. Geroepen door God. ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie’.
Lezen: Genesis 12: 1-4 en Johannes 1: 35-51.
Bidden:
- mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze hem mogen leren kennen en zijn liefde steeds opnieuw zullen beantwoorden.
- mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om op een andere plek te getuigen van Gods liefde.

Maandag 18 januari
Johannes 15:4a. Verborgen groeien. ‘Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie’ .
Lezen: Efeziërs 3: 14-21 en Lucas 2:41-52.
Bidden:
- ook voor… jezelf. Dat je in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren. 
- mensen in je eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van jouw verbondenheid met Christus.

Dinsdag 19 januari - Johannes 15:12. 'Eén lichaam vormen. ‘Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad'.
Lezen: Kolossenzen 3: 12-17 en Johannes 13: 1-15, 34-35.
Bidden:
- ook voor jouw geloofsgemeenschap, dat elkaar en anderen mag dienen, zoals Jezus ook deed.
- voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.

Woensdag 20 januari - Johannes 15:15. Samen bidden. ‘Ik noem jullie geen knechten meer, maar vrienden’.
Lezen: Romeinen 8: 26 – 27 en Lucas 11: 1-4
Bidden:
- ook voor Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukkers.
- ouders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God is.

Donderdag 21 januari - Johannes 15:3. Veranderd door het Woord. ‘Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb’.
Lezen: Deuteronomium 30: 11-20 en Matteüs 5: 1-12
Bidden:
- ook voor de voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn/haar eigen taal kan lezen.
- voor hen die de pijn ervaren van onrecht of verdrukking hebben te verduren. Bid dat ze God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.

Vrijdag 22 januari - Johannes 15: 16b. Liefde tonen. ‘Ga op weg en draag een vrucht die blijft’.
Lezen: Genesis 18: 1-5 en Marcus 6: 30-44
Bidden:
- ook voor hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
- onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven zijn voor tekort.

Zaterdag 23 januari - Johannes 15:5a. Groeien in eenheid. ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’.
Lezen: 1 Korintiërs 1: 10-13 en Johannes 17: 20-23
Bidden: 
- voor je eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
- jezelf, dat je oog mag hebben voor de waarden van de traditie van anderen.

Zondag 24 januari - Johannes 15:11. Heel de schepping. ‘Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’.
Lezen: Kolossenzen 1:15-20 en Marcus 4: 30-32
Bidden:
- voor vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
- herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.

Aanpassingen n.a.v. van het advies van de PKN

corona update pkn anloo zuidlaren

Laatste update: 16-01-2021 - 14:39

Magnuskerk

De Magnuskerk participeert afwisselend in de diensten van de Laar- en dorpskerk. Zie aankondiging onder 'Kerkdiensten'.

Laarkerk
De PKN geeft, mede naar aanleiding van meerdere besmettingen binnen de kerkmuren, het zeer dringende advies om in kerkdiensten in het geheel niet meer te zingen; in ieder geval t/m 7 februari.

Het moderamen van de Laarkerk volgt dit advies op. Het aantal medewerkers in de kerkdienst zal zo klein mogelijk worden gehouden om besmetting te voorkomen.
Ook de lezingen zullen in deze tijd door de predikanten worden gedaan, en de ambtelijke vertegenwoordiging bestaat uit slechts één ambtsdrager. Qua techniek hopen we ook met één iemand af te kunnen. Dat is alleen mogelijk als we niet ook de liederen meer tonen in beeld. In die voorkomende gevallen zullen gemeenteleden terug moeten vallen op het gebruik van het liedboek.
Los van het feitelijke besmettingsgevaar, is het moderamen zich ook bewust van de beeldvorming in de samenleving.
Hoe de diensten precies zullen worden ingevuld zal per week worden bekeken.

Dorpskerk
De diensten van de Dorpskerk blijven, net als voorheen, uitsluitend online te volgen. De fysieke aanwezigheid blijft beperkt tot degenen die in de dienst een rol te vervullen hebben. De dienst van 24 januari wordt geleid door da. Gonny de Boer, waarin helaas niet gezongen kan worden. Het moderamen van de Dorpskerk onderzoekt maandagavond 18 januari welke van de alternatieven die van diverse kanten aangeboden worden het meest passend zijn voor de diensten in de Dorpskerk. Het is de bedoeling dat we daarover kort na de 18e januari meer inhoudelijke informatie geven.

Jaarrede 2021, terugblik en vooruitzicht

jaarrede voorzitter federatie pkn anloo zuidlarenVorig jaar kwam de Brede Kerkenraad op 6 januari bijeen in de Meent. Na een smakelijke maaltijd, bereid door Bert Huisman en ds. Jelle van Slooten, hield ondergetekende z’n 4e jaarrede. Vervolgens sprak prof. Benno van den Toren over ‘Kunnen we het christelijk geloof aannemelijk maken in een multireligieuze wereld?’ We sloten af met een ‘hapje en drankje’. De ‘Evensong’ op 2 februari in de Magnuskerk trok zoveel volk, dat er stoelen bijgezet moesten worden. Op 25 februari, de dag vóór ‘Aswoensdag’, vond de 2e editie van ‘Pannenkoekendag’ plaats in de Meent. De Taizéviering op 1 maart in de Dorpskerk trok nieuwe bezoekers. ‘Gaan voor Goud’, de musical van eigen bodem die op 6, 7 en 8 maart in de Laarkerk werd opgevoerd, was een daverend succes. Op Biddag 11 maart vormde de Laarkerk het toneel van de 5e federatieve gemeenteavond. Da. Gonny de Boer ging voor in de Vesper, waarna Jacobine Gelderloos, projectleider dorpskerkenbeweging van de PKN, een boeiende inleiding hield over ‘Kerk in, van en voor het dorp’. Onder het genot van een hapje en een drankje konden we nog wat napraten.

Dit was dan voorlopig voor het laatst, want op 13 maart werd een landelijke lockdown afgekondigd vanwege de coronapandemie. Hierdoor moesten de meeste kerkelijke activiteiten worden afgelast of op een andere leest geschoeid. Zo werden vanaf zondag 15 maart in Dorps- en Laarkerk afwisselend federatieve onlinediensten zonder kerkgangers gehouden, terwijl de Magnuskerk gesloten was. Onze predikanten gingen beurtelings voor. Omdat gemeentezang vanwege rondzwevende aerosolen ‘uit den boze’ bleek, hielden voorzangers de lofzang gaande. Het Kindermoment bestond onder meer uit het wekelijks voorlezen van een feuilleton, (basisschool)liedjes begeleid op orgel, piano, gitaar of afgespeeld via YouTube. Ook kon er na afloop van de dienst digitaal ‘een bakkie’ gedaan worden. Her en der werd geëxperimenteerd met online vergaderen en kringenwerk. Verder circuleerde er enige tijd een digitale federatieve nieuwsbrief.

Lees meer: Jaarrede 2021, terugblik en vooruitzicht

Kerkbalans 2021

kerkbalans banner pkn anloo zuidlarenIn januari gaat de Actie Kerkbalans 2021 weer van start. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken de kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke gemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren voor hun eigen kerk. De kerk krijgt geen subsidie en is daarom voor onderhoud van gebouw(en), de koffie, personeel en maatschappelijke projecten afhankelijk van de bijdrage van haar leden, van mensen zoals u.

Voor de campagne van 2021 is het thema “Geef vandaag voor de Kerk van morgen”. De actieperiode loopt landelijk van 16 januari t/m 30 2021.

Geef je om je kerk? Doe dan mee en geef ruimhartig. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters,
Magnuskerk - Charles van der Pal charlesvanderpal@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk - Jan Groenewold kerkbalans@laarkerk.nl
Dorpskerk - Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk
De vrijwilligers van de Magnuskerk worden gevraagd de enveloppen op donderdagavond 14 januari 2020 op te halen in de en de antwoordenveloppen in te leveren op maandagavond 1 februari. Op beide avonden in de Magnuskerk tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Laarkerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen
maandag 25 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur ophalen in de Meent
Inleveren van de formulieren: Donderdag 4 februari tussen 19.00 en 20.00
uur. Mochten de coronamaatregelen aanleiding geven tot een andere opzet van brengen en halen van de enveloppen dan zullen de vrijwilligers hier tijdig over worden ingelicht! 

Dorpskerk
De vrijwilligers van de Dorpskerk worden uitgenodigd om op woensdag 13 januari de enveloppen op te halen. Deze graag weer inleveren op woensdag 27 januari. Beide dagen tussen 19.00 en 20.00 uur in de Zijbeuk. Ook voor ons geldt dat indien de coronamaatregelen aanleiding geven voor aanpassing van het halen en brengen van de enveloppen de vrijwilligers hier tijdig over zullen worden ingericht. 

Periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerkelijke gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal €60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voor een periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeenten bieden die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kies u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan uw gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het overwegen waard.

Voor meer informatie kan u bij bovenstaande vertegenwoordigers van de college van Kerkrentmeesters van uw betreffende kerk terecht.

Running dinner wijk Zuid

running dinner laarkerk zuidlarenOp vrijdag 12 februari staat het jaarlijkse ‘running dinner’ in de wijk Zuid gepland. Vanwege alle beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zal ook dit niet op de normale manier kunnen plaatsvinden.

Maar we laten ons niet uit het veld slaan! De koks van dit jaar vragen we dan ook om ‘afhaalmaaltijden’ te bereiden. En dat hoeven ze deze keer niet alleen te doen. We verzorgen een online kookworkshop, via Zoom, waarbij de koks ondersteuning krijgen tijdens het bereiden van de maaltijd. Degenen die het eten komen afhalen krijgen de gelegenheid om mee te kijken, een live ‘kijkje in de keuken’. Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten en hebben we een gezellige vooravond met elkaar.
We stellen i.v.m. de online workshop twee menu’s op, een menu met vis/vlees en een vegetarisch menu. De koks ontvangen van ons o.a. het recept van één van de menu’s.
De deelnemers vragen we om vooraf een keuze te maken voor één van beide menu’s. Om logistieke redenen vragen we mensen uit één huishouden om beiden hetzelfde menu te kiezen. Ook vragen we, indien mogelijk, een bijdrage van €10 per maaltijd.

Opgave, zowel voor het koken als voor het afhalen van een maaltijd, kan vanaf nu bij ondergetekende, geeft u bij aanmelding zowel uw mailadres als telefoonnummer door. Mocht u geen ervaring hebben met Zoom geeft u dat dan aan bij aanmelding. In de week voorafgaand aan 12 februari komt dan iemand bij u thuis langs om Zoom te installeren en u te vertellen hoe hiermee om te gaan.

We houden u per mail op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht ook het afhalen van maaltijden niet mogelijk zijn a.g.v. corona maatregelen dan stellen we onze plannen bij.
We hopen elkaar zo op 12 februari toch ‘online’ te ontmoeten en te genieten van een lekkere maaltijd.
Hartelijke groeten, namens het wijkteam Zuid,
Tineke Scholte, tinekescholte@laarkerk.nl, 050 4093223

 

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2020 PKN Anloo - Zuidlaren